Sugarfree
Makita Kang Muli

Ohoooohohoooohhh....... Ooohhoohh

Bawat sandali ng aking buhay
Pagmamahal mo ang aking taglay
San man mapadpad ng hanging hindi
Magbabago aking pagtingin
Pangako natin sa Maykapal
Na tayo lamang sa habang buhay
Maghintay

Chorus:
Ipaglalaban ko ang ating pagibig
Maghintay ka lamang ako'y darating
Pagka't sa isang taong mahal mo ng buong puso
Lahat ay gagawin
Makita kang muli ohh wooh Makitang kang muli

Puso'y nagdurusa nangungulila
Iniisip ka pag nagiisa
Inaalala mga sandaling
Nung tayo ay magkapiling
Ikaw ang gabay sa aking tuwina
Ang aking ilaw sa gabing mapanglaw
Tanging ikaw

Chorus:
Ipaglalaban ko ang ating pagibig
Maghintay ka lamang ako'y darating
Pagka't sa isang taong mahal mo ng buong puso
Lahat ay gagawin
Makita kang muli
Makitang kang muli Makita kang muli


Mirror lyrics:

Makitang kang muli Makita kang muli
Makita kang muli
Lahat ay gagawin
Pagka't sa isang taong mahal mo ng buong puso
Maghintay ka lamang ako'y darating
Ipaglalaban ko ang ating pagibig
Chorus:

Tanging ikaw
Ang aking ilaw sa gabing mapanglaw
Ikaw ang gabay sa aking tuwina
Nung tayo ay magkapiling
Inaalala mga sandaling
Iniisip ka pag nagiisa
Puso'y nagdurusa nangungulila

Makita kang muli ohh wooh Makitang kang muli
Lahat ay gagawin
Pagka't sa isang taong mahal mo ng buong puso
Maghintay ka lamang ako'y darating
Ipaglalaban ko ang ating pagibig
Chorus:

Maghintay
Na tayo lamang sa habang buhay
Pangako natin sa Maykapal
Magbabago aking pagtingin
San man mapadpad ng hanging hindi
Pagmamahal mo ang aking taglay
Bawat sandali ng aking buhay

Ohoooohohoooohhh....... Ooohhoohh


Relevant Tags:
MMakita KKang MMuli akita ang uli aMkita aKng uMli jakita lang juli jMakita lKang jMuli Mjakita Klang Mjuli kakita oang kuli
kMakita oKang kMuli Mkakita Koang Mkuli nakita mang nuli nMakita mKang nMuli Mnakita Kmang Mnuli Maakita jang Muuli Mkita jKang Mli
Mkaita Kjang Mlui Mzkita iang Mhli Mzakita iKang Mhuli Mazkita Kiang Muhli Mqkita Kaang M7li Mqakita Kng M7uli Maqkita Knag Mu7li
Mskita Kzng Mkli Msakita Kzang Maskita Kazng Mukli Mwkita Kqng Mili Mwakita Kqang Miuli Mawkita Kaqng Muili Mxkita Ksng M8li
Mxakita Ksang M8uli Maxkita Kasng Mu8li Makkita Kwng Mjli Maita Kwang Maikta Kawng Mujli Malita Kxng Myli Malkita Kxang Myuli
Maklita Kaxng Muyli Maoita Kanng Mulli Maokita Kag Mui Makoita Kagn Muil Mamita Kamg Muki Mamkita Kamng Makmita Kanmg Mulki
Majita Kahg Muoi Majkita Kahng Muoli Makjita Kanhg Muloi Maiita Kajg Mupi Maikita Kajng Mupli Makiita Kanjg Mulpi Kabg Mulii
Makta Kabng Mul Maktia Kanbg Muli Makjta Kangg Mulj Kan Mulji Makijta Kang Mulij Mak9ta Kanh Mul9HOME
Popular Songs:
forever close to you

ok

don't you know

maybe

the song (we go)

do it to someone you love

i'll miss you

october skies

you don't know me

reality

11 43

i can't keep away from you

a shine on your shoes

baghdad

one particular harbour

freedom at point zero

entre mis brazos

don't stop the music

love's gonna live here

give me my blues

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us