Rowwen Hze
50 Joar

'Tis neet te zeen
Mer tis echt woar
Deze jong wurd beinoa 50 joar
Niks meer aan doon
Net wat gij zegt
Het kwaam altied op zien bien terech

Op nakse veuj
Door 't werme zand
Heij van hiel veul un klein bietje verstand
Den tied deej kroop
Het koord hing slap
Leep euver stroat es unne leage lap
Totdat iemand zei "als ik leas dan bin ik riek"
Ich doch deen hèt geliek
Het waas maar ein zin
Gein groot gebaar
Het zit allemoal hiel simpel in elkaar

Want ik heb mèr ein liedje
Ik heb maar ien verhaal
Altied hetzelfde liedje
Mèr een plaats woa ik miene mosterd haal

Dan ging het hard
Den tied deej vloog
En ik de platen kreeg woarum ik vroog
Den blik veuroet
Het ging altied door
Totdat ich de macht euver het stuur verloor
Ich zaag ut burdje "stop"
Soms net iets te laat
Unne harde klop
Es ut teage zaat
Maar de muziek
En de gitaar
Die heelde steeds het zaakje bij elkaar


Mirror lyrics:

Die heelde steeds het zaakje bij elkaar
En de gitaar
Maar de muziek
Es ut teage zaat
Unne harde klop
Soms net iets te laat
Ich zaag ut burdje "stop"
Totdat ich de macht euver het stuur verloor
Het ging altied door
Den blik veuroet
En ik de platen kreeg woarum ik vroog
Den tied deej vloog
Dan ging het hard

Mèr een plaats woa ik miene mosterd haal
Altied hetzelfde liedje
Ik heb maar ien verhaal
Want ik heb mèr ein liedje

Het zit allemoal hiel simpel in elkaar
Gein groot gebaar
Het waas maar ein zin
Ich doch deen hèt geliek
Totdat iemand zei "als ik leas dan bin ik riek"
Leep euver stroat es unne leage lap
Het koord hing slap
Den tied deej kroop
Heij van hiel veul un klein bietje verstand
Door 't werme zand
Op nakse veuj

Het kwaam altied op zien bien terech
Net wat gij zegt
Niks meer aan doon
Deze jong wurd beinoa 50 joar
Mer tis echt woar
'Tis neet te zeen


Relevant Tags:
550 JJoar 0 oar 05 oJar 60 koar 650 kJoar 560 Jkoar r0 ioar r50 iJoar 5r0 Jioar t0 moar t50 mJoar
5t0 Jmoar 40 noar 450 nJoar 540 Jnoar 500 hoar 5 hJoar 50 Jhoar 5p uoar 5p0 uJoar 50p Juoar 59 Jooar
590 Jar 509 Jaor 5o Jkar 5o0 50o Jokar J9ar J9oar Jo9ar J0ar J0oar Jo0ar
Jlar Jloar Jolar Jiar Joiar JoaarHOME
Popular Songs:
drenched

portrait

gravity

serenade

faded love

paradise

jealous bone

star slight

big socks

we can be strong

wondering

wander

merry, merry christmas

en spegelbild (mulan)

mystery train part ii

buzz,buzz a diddle it

i saw a prayer

looking through the eyes of a child

you love the best out of me

face to face

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us