Rivermaya
Kung Ayaw Mo Wag Mo

Hari ng dedmahan ang
teleponong apat na
magdamag ng 'di umiimik

Kung 'di ka tatawagan
may pag-asa kayang
Maisip mo ako't biglang ma-miss

Hindi kita mapipilit kung ayaw mo
'wag mo akong isipin bahala (na/ka)
Hindi kita mapipigil kung balak mong
Ako'y iwanang nag-iisa

P'wes walkathon ako patungo riyan
Isosoli ko lang lahat ng mga sulat mo

At me-katok pa yata'ng doorbell n'yo
“Magtatatlong oras na'ko rito... hello!”

Kung ayomo 'wag, Kung ayomo 'wag,
Kung ayomo, kung ayaw mo, huwag mo!
Kung ayomo 'wag, Kung ayomo 'wag
Kung ayomo, kung ayaw mo, huwag mo!


Mirror lyrics:

Kung ayomo, kung ayaw mo, huwag mo!
Kung ayomo 'wag, Kung ayomo 'wag
Kung ayomo, kung ayaw mo, huwag mo!
Kung ayomo 'wag, Kung ayomo 'wag,

“Magtatatlong oras na'ko rito... hello!”
At me-katok pa yata'ng doorbell n'yo

Isosoli ko lang lahat ng mga sulat mo
P'wes walkathon ako patungo riyan

Ako'y iwanang nag-iisa
Hindi kita mapipigil kung balak mong
'wag mo akong isipin bahala (na/ka)
Hindi kita mapipilit kung ayaw mo

Maisip mo ako't biglang ma-miss
may pag-asa kayang
Kung 'di ka tatawagan

magdamag ng 'di umiimik
teleponong apat na
Hari ng dedmahan ang


Relevant Tags:
KKung AAyaw MMo WWag MMo ung yaw o ag o uKng yAaw oM aWg oM lung zyaw jo aag jo lKung zAyaw jMo aWag jMo Klung Azyaw Mjo Waag Mjo
oung qyaw ko 3ag ko oKung qAyaw kMo 3Wag kMo Koung Aqyaw Mko W3ag Mko mung syaw no dag no mKung sAyaw nMo dWag nMo Kmung Asyaw Mno Wdag Mno
jung wyaw Moo eag Moo jKung wAyaw M eWag M Kjung Awyaw Mo Weag Mo iung xyaw Mk sag Mk iKung xAyaw sWag Kiung Axyaw Mok Wsag Mok
Kuung Ayyaw M9 2ag M9 Kng Aaw M9o 2Wag M9o Knug Aayw Mo9 W2ag Mo9 Khng Agaw M0 qag M0 Khung Agyaw M0o qWag M0o Kuhng Aygaw Mo0 Wqag Mo0
K7ng Ahaw Ml Ml K7ung Ahyaw Mlo Wg Mlo Ku7ng Ayhaw Mol Wga Mol Kkng A6aw Mi Wzg Mi Kkung A6yaw Mio Wzag Mio Kukng Ay6aw Moi Wazg Moi
King Auaw Wqg Auyaw Kuing Ayuaw Waqg K8ng A7aw Wsg K8ung A7yaw Ku8ng Ay7aw Wasg
Kjng Ajaw Wwg Ajyaw Wwag Kujng Ayjaw Wawg Kyng Ataw WxgHOME
Popular Songs:
alas dies laughing

hung up

dig dig joy

dream on (until...)

mefiant

you reign

the master

col

waiting

one & only

tumbas de la gloria

menghitung hari

frken naiv

the devil in love with an angel

face the face

every day

blood of eden

nothing seems to matter

l'incontro

madalena

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us