Requiem
Jei Nori Skrist

Un, dous, tres, to...

Noriu pasikeisti vietom su senàjà iðmintim
Noriu pamatyti mirtá savo uþpiltom akim
Noriu krist negyvas vietoj - pamatau tave
Apsivemti sieloj ir sudegti pragare...

Noriu leisti sau atleist uþ tai, kà blogo padariau
Rëkti visa gerkle kai dainas dainuoju tau
Noriu keiktis ir blaðkytis kai prisigeriu nakties
Ateis diena numirt ir niekas man nebepadës

Priedainis:
Jei nori verkt - eik ir iðsiverk
Jei nori bëgt - beg neatsigræþk
Jei nori skrist - eik ir prisigerk
Jei nori mirt aha - eik ir pasikark

Reikia man susilaikyti nuo beprotiðkos minties
Garsiai pasakyti: "Dëjau skersà ant vilties"
Reikia pasikeisti lytá tam kad bûtum patrauklesnis
Nusispjaut per petá ir gyvenimas ramesnis

Reikia nusileist ant þemës arba netgi po þeme
Reikia nuþudyti sená kuris uþpisa tave
Reikia bûtinai priðikti ant maistu nukrauto stalo
Po to nebeklausysiu pasakø be galo...

Priedainis.

Að atsikeliu ið ryto ir matau kaip laikas eina
Per daug gerai jauèiuosi kad sukurèiau graþià dainà
Sau pasilieku teisæ teismo dienà pasirinkt
Tikrai labai gerai þinau ateis diena numirt
Ir niekas man nebepadës...

Priedainis


Mirror lyrics:

Priedainis

Ir niekas man nebepadës...
Tikrai labai gerai þinau ateis diena numirt
Sau pasilieku teisæ teismo dienà pasirinkt
Per daug gerai jauèiuosi kad sukurèiau graþià dainà
Að atsikeliu ið ryto ir matau kaip laikas eina

Priedainis.

Po to nebeklausysiu pasakø be galo...
Reikia bûtinai priðikti ant maistu nukrauto stalo
Reikia nuþudyti sená kuris uþpisa tave
Reikia nusileist ant þemës arba netgi po þeme

Nusispjaut per petá ir gyvenimas ramesnis
Reikia pasikeisti lytá tam kad bûtum patrauklesnis
Garsiai pasakyti: "Dëjau skersà ant vilties"
Reikia man susilaikyti nuo beprotiðkos minties

Jei nori mirt aha - eik ir pasikark
Jei nori skrist - eik ir prisigerk
Jei nori bëgt - beg neatsigræþk
Jei nori verkt - eik ir iðsiverk
Priedainis:

Ateis diena numirt ir niekas man nebepadës
Noriu keiktis ir blaðkytis kai prisigeriu nakties
Rëkti visa gerkle kai dainas dainuoju tau
Noriu leisti sau atleist uþ tai, kà blogo padariau

Apsivemti sieloj ir sudegti pragare...
Noriu krist negyvas vietoj - pamatau tave
Noriu pamatyti mirtá savo uþpiltom akim
Noriu pasikeisti vietom su senàjà iðmintim

Un, dous, tres, to...


Relevant Tags:
JJei NNori SSkrist ei ori krist eJi oNri kSrist kei mori zkrist kJei mNori zSkrist Jkei Nmori Szkrist iei hori wkrist
iJei hNori wSkrist Jiei Nhori Swkrist mei jori dkrist mJei jNori dSkrist Jmei Njori Sdkrist nei bori ekrist nJei bNori eSkrist
Jnei Nbori Sekrist hei Noori xkrist hJei Nri xSkrist Jhei Nroi Sxkrist uei Nkri akrist uJei Nkori aSkrist Juei Nokri Sakrist
Jeei N9ri Skkrist Ji N9ori Srist Jie No9ri Srkist Jsi N0ri Slrist Jsei N0ori Slkrist Jesi No0ri Sklrist J3i Nlri Sorist
J3ei Nlori Sokrist Je3i Nolri Skorist Jfi Niri Smrist Jfei Niori Smkrist Jefi Noiri Skmrist Jri Norri Sjrist Jrei Noi Sjkrist
Jeri Noir Skjrist J4i Nodi Sirist J4ei Nodri Sikrist Je4i Nordi Skirist Jdi No4i Skrrist Jdei No4ri Skist Jedi Nor4i Skirst
Jwi Nogi Skdist Jwei Nogri Skdrist Jewi Norgi Skrdist Jeii Noti Sk4ist Je Notri Sk4rist Jei Norti Skr4ist Jej No5i Skgist
Jeji No5ri Skgrist Jeij Nor5i Skrgist Je9 Nofi Sktist Je9i Nofri Sktrist Jei9 Norfi Skrtist Jel Noei Sk5ist Jeli Noeri Sk5rist
Jeil Norei Skr5ist Jeo Norii Skfist Jeoi Nor Skfrist Jeio Nori Skrfist Jek Norj Skeist Jeki Norji Skerist Jeik Norij Skreist
Je8 Nor9 Skriist Je8i Nor9i Skrst Jei8 Nori9 SkrsitHOME
Popular Songs:
flammes de l'enfer (remix)

looking at love

fragments

sentimental side

if marcus garvey dies, then marcus garvey lives

senta

un jour c'est oui un jour c'est non

russian roulette

you'll never get a better chance (than this)

move this mountain

falling in love

god must be a woman

interior

c'est la vie

dyed in the wool

sarkans gaismas

grinder

te quiero tanto

a voz do mal

hold still

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us