New Edition
Duke Of Earl

Duke, Duke, Duke, Duke of Earl

Duke, Duke, Duke of Earl x6

As I walk through this world
Nothing can stop the Duke of Earl
And you, you are my pearl
No one can hurt you, oh no

I, oh I'm gonna love you, oh, oh
Come on let me hold you darlin
'Cause I'm the Duke of Earl
So yeah, yeah, yeah

And when I hold you, you'll be my Duchess, Duchess of Earl
We'll walk, rule my dukedom
And paradise we will share

I, oh I'm gonna love you, oh, oh
Nothing can stop me now
'Cause I'm the Duke of Earl
So yeah, yeah, yeah

Duke, Duke, Duke, Duke of Earl

Duke, Duke, Duke of Earl x6

I, oh I'm gonna love you, oh, oh
Come on let me hold you darlin
'Cause I'm the Duke of Earl
So yeah, yeah, yeah

Nothing can stop me now


Mirror lyrics:

Nothing can stop me now

So yeah, yeah, yeah
'Cause I'm the Duke of Earl
Come on let me hold you darlin
I, oh I'm gonna love you, oh, oh

Duke, Duke, Duke of Earl x6

Duke, Duke, Duke, Duke of Earl

So yeah, yeah, yeah
'Cause I'm the Duke of Earl
Nothing can stop me now
I, oh I'm gonna love you, oh, oh

And paradise we will share
We'll walk, rule my dukedom
And when I hold you, you'll be my Duchess, Duchess of Earl

So yeah, yeah, yeah
'Cause I'm the Duke of Earl
Come on let me hold you darlin
I, oh I'm gonna love you, oh, oh

No one can hurt you, oh no
And you, you are my pearl
Nothing can stop the Duke of Earl
As I walk through this world

Duke, Duke, Duke of Earl x6

Duke, Duke, Duke, Duke of Earl


Relevant Tags:
DDuke OOf EEarl uke f arl uDke fO aErl xuke kf sarl xDuke kOf sEarl Dxuke Okf Esarl euke 9f 3arl eDuke 9Of 3Earl Deuke O9f E3arl
fuke 0f farl fDuke 0Of fEarl Dfuke O0f Efarl ruke lf rarl rDuke lOf rEarl Druke Olf Erarl cuke if 4arl cDuke iOf 4Earl Dcuke Oif E4arl
suke Off darl sDuke O dEarl Dsuke Of Edarl Duuke Oc warl Dke Ocf wEarl Dkue Ofc Ewarl Dhke Or Eaarl Dhuke Orf Erl Duhke Ofr Eral
D7ke Og Ezrl D7uke Ogf Ezarl Du7ke Ofg Eazrl Dkke Ot Eqrl Dkuke Otf Eqarl Dukke Oft Eaqrl Dike Ov Esrl Diuke Ovf Duike Ofv Easrl
D8ke Od Ewrl D8uke Odf Du8ke Ofd Eawrl Djke Exrl Djuke Exarl Dujke EaxrlHOME
Popular Songs:
look at miss ohio

in love with an angel (duet with christian ingebri...

truth hurts while laying on your back

reasons

this side of the nightmare

harvest for the world

halt mich

how long

all i want

kirjoitan

live your life be free

atmosphere

the way love looks

everything a man could ever need

decko ti si lud

foreseen

sleepless in love

falling

teardrops in my heart

busted

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us