Natalia Kukulska
Pole Ze Mn

Chcesz opowiem Ci o jednym z letnich dni
Bawi³am siê na ³¹ce gdy ktoœ szepn¹³ mi
Wielki k³opot mam bo ci¹gle jestem sam
Choæ zabaw znam tysi¹ce z kim siê bawiæ mam

Poleæ poleæ ze mn¹ hen wysoko
Zabiorê Ciê ze sob¹ tam gdzie gwiazdy
Razem pok³onimy siê ob³okom
Sam król motyli da³ mi prawo jazdy
Mo¿e w górze u Ma³ego Ksiêcia
Bêdzie dzisiaj znowu wielki bal
Ja zabiorê zapach kwiatów z ³¹ki
Na gwiezdnej harfie bêdê gra³
Mo¿e w górze u Ma³ego Ksiêcia
Znów bêdzie dzisiaj gwiezdnych planet bal
Bia³y motyl ze mn¹ tañczyæ bêdzie
A ró¿¹ bêdzie jedna z lal

Od tej pory ju¿ on nigdy nie by³ sam
Zabra³am go do domu przyjaciela mam
W wolnych chwilach gdy jesteœmy sam na sam
On siada na mej d³oni i powtarza tak

Poleæ poleæ ze mn¹ hen wysoko
Zabiorê Ciê ze sob¹ tam gdzie gwiazdy
Razem pok³onimy siê ob³okom
Sam król motyli da³ mi prawo jazdy
Mo¿e w górze u Ma³ego Ksiêcia
Bêdzie dzisiaj znowu wielki bal
Ja zabiorê zapach kwiatów z ³¹ki
Na gwiezdnej harfie bêdê gra³
Mo¿e w górze u Ma³ego Ksiêcia
Znów bêdzie dzisiaj gwiezdnych planet bal
Bia³y motyl ze mn¹ tañczyæ bêdzie
A ró¿¹ bêdzie jedna z lal


Mirror lyrics:

A ró¿¹ bêdzie jedna z lal
Bia³y motyl ze mn¹ tañczyæ bêdzie
Znów bêdzie dzisiaj gwiezdnych planet bal
Mo¿e w górze u Ma³ego Ksiêcia
Na gwiezdnej harfie bêdê gra³
Ja zabiorê zapach kwiatów z ³¹ki
Bêdzie dzisiaj znowu wielki bal
Mo¿e w górze u Ma³ego Ksiêcia
Sam król motyli da³ mi prawo jazdy
Razem pok³onimy siê ob³okom
Zabiorê Ciê ze sob¹ tam gdzie gwiazdy
Poleæ poleæ ze mn¹ hen wysoko

On siada na mej d³oni i powtarza tak
W wolnych chwilach gdy jesteœmy sam na sam
Zabra³am go do domu przyjaciela mam
Od tej pory ju¿ on nigdy nie by³ sam

A ró¿¹ bêdzie jedna z lal
Bia³y motyl ze mn¹ tañczyæ bêdzie
Znów bêdzie dzisiaj gwiezdnych planet bal
Mo¿e w górze u Ma³ego Ksiêcia
Na gwiezdnej harfie bêdê gra³
Ja zabiorê zapach kwiatów z ³¹ki
Bêdzie dzisiaj znowu wielki bal
Mo¿e w górze u Ma³ego Ksiêcia
Sam król motyli da³ mi prawo jazdy
Razem pok³onimy siê ob³okom
Zabiorê Ciê ze sob¹ tam gdzie gwiazdy
Poleæ poleæ ze mn¹ hen wysoko

Choæ zabaw znam tysi¹ce z kim siê bawiæ mam
Wielki k³opot mam bo ci¹gle jestem sam
Bawi³am siê na ³¹ce gdy ktoœ szepn¹³ mi
Chcesz opowiem Ci o jednym z letnich dni


Relevant Tags:
PPole ZZe MMn ole e n oPle eZ nM 0ole ae jn 0Pole aZe jMn P0ole Zae Mjn
lole se kn lPole sZe kMn Plole Zse Mkn oole xe nn oPole xZe nMn Poole Zxe Mnn
Zee Ple Z M Ploe Ze Mn Pkle Zs Mm Pkole Mmn Pokle Zes Mnm
P9le Z3 Mh P9ole Z3e Mhn Po9le Ze3 Mnh P0le Zf Mj Zfe Po0le Zef Mnj
Plle Zr Mb Zre Mbn Polle Zer Mnb Pile Z4 Mn Piole Z4e Mn Poile Ze4 Mn
Zd Mnも Poe Zde Mn Poel Zed Mn₹ Poke Zw Mn Zwe Mnス Polke Zew MnスHOME
Popular Songs:
first day of the rest of my life mxpx

southern rain

she doesn't notice

i'm so sick

lindos ojitos azules

so fine

how we do it!!!

slower

blank infinity

the last thing on my mind

i love you

bloodwork 36 crazyfists

cyberspace

noir

casanova (feat. justin timberlake)

encore

un da sin ti

samson

content

universe (feat. crystal kay and m flo)

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us