Natalia Kukulska
Co Si Nie Stao

Dziwne to takie jest
Lecz najbardziej szkoda mi
Tego co nie sta³o siê
Taka œmieszna rzecz

Têskniê do wszystkich chwil
Które nie zdarzy³y siê
Dziœ opowiedzieæ tobie o tym
Bardzo chcê

By³eœ jak najwa¿niejszy sen
By³eœ jak obiecany dzieñ
By³eœ tu choæ nie by³o ciê

By³eœ nadziej¹ która wie
¯e zginie kiedy ju¿ spe³ni siê
Têsknota znowu nosi mnie
Za wszystkim tym co nie sta³o siê
By³eœ nadziej¹ która wie
¯e zginie kiedy ju¿ spe³ni siê
Czemu tak pamiêtaæ chcê
O tym co nie sta³o siê

By³eœ mi jak ¿yczenie
Powiedziane w wa¿n¹ noc
Wyszeptany tylko mnie
Mia³eœ wielk¹ moc

I tak mija³y dni
W których siê nie sta³o nic
Wiêc czemu tak za tob¹ têskniê
Powiedz mi

By³eœ jak najwa¿niejszy sen
By³eœ jak obiecany dzieñ
By³eœ tu choæ nie by³o ciê

By³eœ nadziej¹ która wie
¯e zginie kiedy ju¿ spe³ni siê
Têsknota znowu nosi mnie
Za wszystkim tym co nie sta³o siê
By³eœ nadziej¹ która wie
¯e zginie kiedy ju¿ spe³ni siê
Czemu tak pamiêtaæ chcê
O tym co nie sta³o siê


Mirror lyrics:

O tym co nie sta³o siê
Czemu tak pamiêtaæ chcê
¯e zginie kiedy ju¿ spe³ni siê
By³eœ nadziej¹ która wie
Za wszystkim tym co nie sta³o siê
Têsknota znowu nosi mnie
¯e zginie kiedy ju¿ spe³ni siê
By³eœ nadziej¹ która wie

By³eœ tu choæ nie by³o ciê
By³eœ jak obiecany dzieñ
By³eœ jak najwa¿niejszy sen

Powiedz mi
Wiêc czemu tak za tob¹ têskniê
W których siê nie sta³o nic
I tak mija³y dni

Mia³eœ wielk¹ moc
Wyszeptany tylko mnie
Powiedziane w wa¿n¹ noc
By³eœ mi jak ¿yczenie

O tym co nie sta³o siê
Czemu tak pamiêtaæ chcê
¯e zginie kiedy ju¿ spe³ni siê
By³eœ nadziej¹ która wie
Za wszystkim tym co nie sta³o siê
Têsknota znowu nosi mnie
¯e zginie kiedy ju¿ spe³ni siê
By³eœ nadziej¹ która wie

By³eœ tu choæ nie by³o ciê
By³eœ jak obiecany dzieñ
By³eœ jak najwa¿niejszy sen

Bardzo chcê
Dziœ opowiedzieæ tobie o tym
Które nie zdarzy³y siê
Têskniê do wszystkich chwil

Taka œmieszna rzecz
Tego co nie sta³o siê
Lecz najbardziej szkoda mi
Dziwne to takie jest


Relevant Tags:
CCo SSi NNie SStao o i ie tao oC iS iNe tSao fo zi mie ztao fCo zSi mNie zStao Cfo Szi Nmie Sztao
xo wi hie wtao xCo wSi hNie wStao Cxo Swi Nhie Swtao vo di jie dtao vCo dSi jNie dStao Cvo Sdi Njie Sdtao
do ei bie etao dCo eSi bNie eStao Cdo Sei Nbie Setao Coo xi Niie xtao C xSi Ne xStao Co Sxi Nei Sxtao
Ck ai Nje atao Cko aSi aStao Cok Sai Nije Satao C9 Sii N9e Sttao C9o S N9ie Sao Co9 Si Ni9e Sato
C0 Sj Nle Sfao C0o Sji Nlie Sftao Co0 Sij Nile Stfao Cl S9 Noe S5ao Clo S9i Noie S5tao Col Si9 Nioe St5ao
Ci Sl Nke Shao Cio Sli Nkie Shtao Coi Sil Nike Sthao So N8e Syao Soi N8ie Sytao Sio Ni8e Styao
Sk Nue S6ao Ski Nuie S6tao Sik Niue St6ao S8 Niee Sgao S8i Ni Sgtao Si8 Nie Stgao
Su Nis Srao Sui Nise SrtaoHOME
Popular Songs:
blue jay way

nos vamos juntos

ich will nicht werden was mein alter ist

end of the road

respire

side effects of being tired

no contract

real live woman

if you dare

i'am (interlude)

cold day in hell

tenderoni

shine

salt in the rainbow

ha det s bra

this is your life

called

obituary

tic tac

made of stone

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us