T Love
Jest Super

Popatrz na wspania³e autostrady
Na drogi, na których nie znajdziesz wybojów
Rosn¹ nowe bloki i nie ma wypadków
W czystych szpitalach ludzie umieraj¹ rzadko
Mamy extra rz¹d i super prezydenta
Ci wszyscy ludzie to wspaniali fachowcy
Ufam im i wiem, ¿e wybra³em swoj¹ przysz³oœæ
Za rêkê poprowadz¹ mnie do Europy

Jest super
Jest super
Wiêc o co Ci chodzi

Mamy tolerancjê wobec innych upodobañ
Koœció³ zaciekle broni najbiedniejszych
Bogaci s¹ fajni i w miarê uczciwi
Policja surowo karze z³ych przestêpców

Jest super
Jest super
Wiêc o co Ci chodzi

Wiêc o co Ci chodzi
Jest super
Jest super

Jest super
Jest super
Wiêc o co Ci chodzi


Mirror lyrics:

Wiêc o co Ci chodzi
Jest super
Jest super

Jest super
Jest super
Wiêc o co Ci chodzi

Wiêc o co Ci chodzi
Jest super
Jest super

Policja surowo karze z³ych przestêpców
Bogaci s¹ fajni i w miarê uczciwi
Koœció³ zaciekle broni najbiedniejszych
Mamy tolerancjê wobec innych upodobañ

Wiêc o co Ci chodzi
Jest super
Jest super

Za rêkê poprowadz¹ mnie do Europy
Ufam im i wiem, ¿e wybra³em swoj¹ przysz³oœæ
Ci wszyscy ludzie to wspaniali fachowcy
Mamy extra rz¹d i super prezydenta
W czystych szpitalach ludzie umieraj¹ rzadko
Rosn¹ nowe bloki i nie ma wypadków
Na drogi, na których nie znajdziesz wybojów
Popatrz na wspania³e autostrady


Relevant Tags:
JJest SSuper est uper eJst uSper kest zuper kJest zSuper Jkest Szuper iest wuper iJest wSuper Jiest Swuper mest duper mJest dSuper
Jmest Sduper nest euper nJest eSuper Jnest Seuper hest xuper hJest xSuper Jhest Sxuper uest auper uJest aSuper Juest Sauper Jeest Suuper
Jst Sper Jset Spuer Jsst Shper Jsest Shuper Jesst Suhper J3st S7per J3est S7uper Je3st Su7per Jfst Skper Jfest Skuper Jefst Sukper
Jrst Siper Jrest Siuper Jerst Suiper J4st S8per J4est S8uper Je4st Su8per Jdst Sjper Jdest Sjuper Jedst Sujper Jwst Syper Jwest Syuper
Jewst Suyper Supper Jet Suer Jets Suepr Jezt Su0er Jezst Su0perHOME
Popular Songs:
traveling alone

pourquoi je rappe

the song we were singing

crazy by myself

ycie to surfing

my chances

end of the day

burning bridges

inocencia

falling

na ise edo

get up

lead the way

lady d'arbanville

la ultima carta

cuadros dentro de cuadros

turn it on

say

la fin

can we talk about it

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us