Michalis Xatzigiannis
Poses Vroxes Posoi Xeimones

metrisa tis epoxes tora sosta
mou'pan alitheies palies, logia gnosta
poios to skotadi nika
to'niosa esto ki arga.

poses vroxes, posoi xeimones.
tis nixtes mou kanan aiones
kai menan oi skepseis mou mones
o fovos na tis kiverna

metrisa tis epoxes tora sosta
mou'pan alitheies palies, logia pikra
gia mia stigmi pou tolma
kai piso pote de girna

poses vroes posoi xeimones
sta xronia mou ginan thamones
kai paizan rithmous oi stagones
i anoi3h na mi 3ipna..


Mirror lyrics:

i anoi3h na mi 3ipna..
kai paizan rithmous oi stagones
sta xronia mou ginan thamones
poses vroes posoi xeimones

kai piso pote de girna
gia mia stigmi pou tolma
mou'pan alitheies palies, logia pikra
metrisa tis epoxes tora sosta

o fovos na tis kiverna
kai menan oi skepseis mou mones
tis nixtes mou kanan aiones
poses vroxes, posoi xeimones.

to'niosa esto ki arga.
poios to skotadi nika
mou'pan alitheies palies, logia gnosta
metrisa tis epoxes tora sosta


Relevant Tags:
PPoses VVroxes PPosoi XXeimones oses roxes osoi eimones oPses rVoxes oPsoi eXimones 0oses broxes 0osoi deimones 0Poses bVroxes 0Posoi dXeimones
P0oses Vbroxes P0osoi Xdeimones loses croxes losoi zeimones lPoses cVroxes lPosoi zXeimones Ploses Vcroxes Plosoi Xzeimones ooses groxes oosoi ceimones
oPoses gVroxes oPosoi cXeimones Pooses Vgroxes Poosoi Xceimones froxes seimones Pses fVroxes Psoi sXeimones Psoes Vfroxes Psooi Xseimones
Pkses Vrroxes Pksoi Xeeimones Pkoses Voxes Pkosoi Ximones Pokses Vorxes Poksoi Xiemones P9ses Vdoxes P9soi Xsimones P9oses Vdroxes P9osoi
Po9ses Vrdoxes Po9soi Xesimones P0ses V4oxes P0soi X3imones V4roxes X3eimones Po0ses Vr4oxes Po0soi Xe3imones Plses Vgoxes Plsoi Xfimones
Xfeimones Polses Vrgoxes Polsoi Xefimones Pises Vtoxes Pisoi Xrimones Pioses Vtroxes Piosoi Xreimones Poises Vrtoxes Poisoi Xerimones
Posses V5oxes Possoi X4imones Poes V5roxes Pooi X4eimones Poess Vr5oxes Poosi Xe4imones Pozes Vfoxes Pozoi Xdimones Pozses Pozsoi
Poszes Vrfoxes Poszoi Xedimones Powes Veoxes Powoi Xwimones Powses Veroxes Powsoi Xweimones Poswes Vreoxes Poswoi Xewimones Podes Vrooxes Podoi Xeiimones
Podses Vrxes Podsoi Xemones Posdes Vrxoes Posdoi Xemiones Poees Vrkxes Poeoi Xejmones Poeses Vrkoxes Poesoi Xejimones Posees Vrokxes Poseoi Xeijmones
Poxes Vr9xes Poxoi Xe9mones Poxses Vr9oxes Poxsoi Xe9imones Posxes Vro9xes Posxoi Xei9mones Poaes Vr0xes Poaoi Xelmones Poases Vr0oxes Poasoi Xelimones
Posaes Vro0xes Posaoi Xeilmones Vrlxes Posooi Xeomones Poss Vrloxes Posi Xeoimones Posse Vrolxes Posio Xeiomones Posss Vrixes Poski Xekmones
Vrioxes Poskoi Xekimones Posess Vroixes Posoki Xeikmones Pos3s Vroxxes Pos9i Xe8mones Pos3es Vroes Pos9oi Xe8imones Pose3s Vroexs Poso9i Xei8mones
Posfs Vrodes Pos0i Xeumones Posfes Vrodxes Pos0oi Xeuimones Posefs Vroxdes Poso0i Xeiumones Posrs Vrozes Posli Xeimmones Posres Vrozxes Posloi Xeiones
Posers Vroxzes Posoli Xeiomnes Pos4s Vroces Posii Xeijones Pos4es Vrocxes Posioi Pose4s Vroxces Posoii Xeimjones Posds Vroses Xeikones
Vrosxes Poso Poseds Vroxses Posoi XeimkonesHOME
Popular Songs:
one jump ahead reprise (french)

rockin' all over the world

jonah's journey

closer to fine [live curfews]

waiting

turn back the hands of time

senorita margarita

valse mf

give it up

miks s meet

yalli nassini

diamonds

pies descalzos, sueos blancos

wilhelm, das war nichts

enamorado

can you hear me now

seven lonely days

the magnificent

see through you

under a glass moon

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us