Maryla Rodowicz
Nietakt

No i co? no i pstro,
i nie ma o czym gadaæ.
Coœ by³o, siê zmy³o,
ja za to odpowiadam.

Nie wiem nic i wiedzieæ nie chcê,
wszystko sobie wa¿ê lekce.
Niepotrzebne odrzucam,
jak skórkê pomarañczy.
Ju¿ nie tañczê, nie tañczê.

No i co? no i pstro,
a myœla³by kto, ¿e coœ.
I z³apcie po fakcie
nie³atw¹ m¹ kobiecoœæ.

Wiêcej rozmawiaæ z wami
nie mam ju¿ ochoty.
I tak powiedzia³am za du¿o.
Za chwilê mnie zabierze
helikopter z³oty z za³og¹
pierwszorzêdnych Francuzów.

Ju¿ nie bêdê z wami,
ani z nikim innym,
na ¿arty, ani na serio.
Nie bêdzie telefonów,
ni zwi¹zków rodzinnych
w moim Rio de Janeiro.

Nie wiem nic,
wiedzcie sobie sami,
wiedza to ¿ycia dynamit.
Znów trzêsienie w Hong Kongu,
ówdzie plaga szarañczy.
A ja nie tañczê, nie tañczê.
Ju¿ nie tañczê, nie tañczê.


Mirror lyrics:

Ju¿ nie tañczê, nie tañczê.
A ja nie tañczê, nie tañczê.
ówdzie plaga szarañczy.
Znów trzêsienie w Hong Kongu,
wiedza to ¿ycia dynamit.
wiedzcie sobie sami,
Nie wiem nic,

w moim Rio de Janeiro.
ni zwi¹zków rodzinnych
Nie bêdzie telefonów,
na ¿arty, ani na serio.
ani z nikim innym,
Ju¿ nie bêdê z wami,

pierwszorzêdnych Francuzów.
helikopter z³oty z za³og¹
Za chwilê mnie zabierze
I tak powiedzia³am za du¿o.
nie mam ju¿ ochoty.
Wiêcej rozmawiaæ z wami

nie³atw¹ m¹ kobiecoœæ.
I z³apcie po fakcie
a myœla³by kto, ¿e coœ.
No i co? no i pstro,

Ju¿ nie tañczê, nie tañczê.
jak skórkê pomarañczy.
Niepotrzebne odrzucam,
wszystko sobie wa¿ê lekce.
Nie wiem nic i wiedzieæ nie chcê,

ja za to odpowiadam.
Coœ by³o, siê zmy³o,
i nie ma o czym gadaæ.
No i co? no i pstro,


Relevant Tags:
NNietakt ietakt iNetakt mietakt mNietakt Nmietakt hietakt hNietakt Nhietakt jietakt jNietakt
Njietakt bietakt bNietakt Nbietakt Niietakt Netakt Neitakt Njetakt Nijetakt N9etakt N9ietakt
Ni9etakt Nletakt Nlietakt Niletakt Noetakt Noietakt Nioetakt Nketakt Nkietakt Niketakt N8etakt
N8ietakt Ni8etakt Nuetakt Nuietakt Niuetakt Nieetakt Nitakt Niteakt Nistakt Nisetakt Niestakt
Ni3takt Ni3etakt Nie3takt Niftakt Nifetakt Nieftakt Nirtakt Niretakt Niertakt Ni4takt Ni4etakt
Nie4takt Nidtakt Nidetakt Niedtakt Niwtakt Niwetakt Niewtakt Niettakt Nieakt Nieatkt Niefakt
Nietfakt Nie5akt Nie5takt Niet5aktHOME
Popular Songs:
before you leave (twisted)

disco dj

les imbciles heureux

please come back

som en saga

diamanter og kirsebr

hey hey

this is my time

hail [live]

movin' on

een wereld vol muziek

tie me up

hold on

si te vas

get on the road

blood brother

this way

where do i begin

alfa

sweetness and light

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us