Lea Salonga
Tagumpay Nating Lahat

Ako`y anak ng lupang hinirang
Kung saan matatagpuan
Ang timyas ng perlas ng Silangan
Nagniningning sa buong kapuluan

Taglay ko ang hiwaga ng Silangan
At saan mang bayan o lungsod
Maging Timog, Hilaga at Kanluran
Ang Pilipino ay namumukod

Refrain:
Sama-sama nating abutin
Pinakamatayog na bituin
At ang aking tagumpay
Tagumpay ng aking lahi
Tagumpay ng aking lipi
Ang tanging minimithi at hinahangad
Hangad ko`y tagumpay nating lahat

Ako ay may isang munting pangarap
Sa aking dakilang lupain
At sa pagsasama-sama nating pagsisikap
Sama-sama ring mararating

Ang iba`t ibang galaw, iisang patutunguhan
Dito isang araw, isang kapuluan

Sama-sama nating abutin
Pinakamatayog na bituin
At ang aking tagumpay
Tagumpay ng aking lahi
Tagumpay ng aking lipi
Ang tanging minimithi at hinahangad
Hangad ko`y tagumpay nating lahat
Hangad ko`y tagumpay nating lahat


Mirror lyrics:

Hangad ko`y tagumpay nating lahat
Hangad ko`y tagumpay nating lahat
Ang tanging minimithi at hinahangad
Tagumpay ng aking lipi
Tagumpay ng aking lahi
At ang aking tagumpay
Pinakamatayog na bituin
Sama-sama nating abutin

Dito isang araw, isang kapuluan
Ang iba`t ibang galaw, iisang patutunguhan

Sama-sama ring mararating
At sa pagsasama-sama nating pagsisikap
Sa aking dakilang lupain
Ako ay may isang munting pangarap

Hangad ko`y tagumpay nating lahat
Ang tanging minimithi at hinahangad
Tagumpay ng aking lipi
Tagumpay ng aking lahi
At ang aking tagumpay
Pinakamatayog na bituin
Sama-sama nating abutin
Refrain:

Ang Pilipino ay namumukod
Maging Timog, Hilaga at Kanluran
At saan mang bayan o lungsod
Taglay ko ang hiwaga ng Silangan

Nagniningning sa buong kapuluan
Ang timyas ng perlas ng Silangan
Kung saan matatagpuan
Ako`y anak ng lupang hinirang


Relevant Tags:
TTagumpay NNating LLahat agumpay ating ahat aTgumpay aNting aLhat fagumpay mating kahat fTagumpay mNating kLahat Tfagumpay Nmating Lkahat
5agumpay hating oahat 5Tagumpay hNating oLahat T5agumpay Nhating Loahat hagumpay jating pahat hTagumpay jNating pLahat Thagumpay Njating Lpahat
yagumpay bating Laahat yTagumpay bNating Lhat Tyagumpay Nbating Lhaat 6agumpay Naating Lzhat 6Tagumpay Nting Lzahat T6agumpay Ntaing Lazhat
gagumpay Nzting Lqhat gTagumpay Nzating Lqahat Tgagumpay Nazting Laqhat ragumpay Nqting Lshat rTagumpay Nqating Lsahat Tragumpay Naqting Lashat
Taagumpay Nsting Lwhat Tgumpay Nsating Lwahat Tgaumpay Nasting Lawhat Tzgumpay Nwting Lxhat Tzagumpay Nwating Lxahat Tazgumpay Nawting Laxhat
Tqgumpay Nxting Lahhat Tqagumpay Nxating Laat Taqgumpay Naxting Laaht Tsgumpay Natting Lajat Tsagumpay Naing Lajhat Tasgumpay Naitng Lahjat
Twgumpay Nafing Lauat Twagumpay Nafting Lauhat Tawgumpay Natfing Lahuat Txgumpay Na5ing Lanat Txagumpay Na5ting Lanhat Taxgumpay Nat5ing Lahnat
Taggumpay Nahing Labat Taumpay Nahting Labhat Taugmpay Nathing Lahbat Tahumpay Naying Lagat Tahgumpay Nayting Laghat Taghumpay Natying Lahgat
Tayumpay Na6ing Layat Taygumpay Na6ting Layhat Tagyumpay Nat6ing Lahyat Tabumpay Naging Lahaat Tabgumpay Nagting Laht Tagbumpay Natging Lahta
Tavumpay Naring Lahzt Tavgumpay Narting Lahzat Tagvumpay Natring Lahazt Tafumpay Natiing Lahqt Tafgumpay Natng Lahqat Tagfumpay Natnig Lahaqt
Tatumpay Natjng Lahst Tatgumpay Natjing Lahsat Tagtumpay Natijng Lahast Taguumpay Nat9ng Lahwt Tagmpay Nat9ing Lahwat Tagmupay Nati9ng Lahawt
Taghmpay Natlng Lahxt Natling Lahxat Taguhmpay Natilng Lahaxt Tag7mpay Natong Lahatt Tag7umpay Natoing Laha Tagu7mpay Nationg Lahat
Tagkmpay Natkng Lahaf Tagkumpay Natking Lahaft Tagukmpay Natikng LahatfHOME
Popular Songs:
non mi sposto

punto y aparte

if only

fall apart

move into you

maigrir

dear love

fă©

joseph

destined to burn

yo no te pido

jennifer eccles

el jardin prohibido

opening door

pună¸ke mamine

age of a new messiahs

how strong are you now

it don't get any better

from a mansion to a honky tonk

hollywood chain gang

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us