Kult
Marianna

U Marianny orzechy z miodem,
U Marianny szampan pod lodem,
U Marianny krwawa langusta,
Ma Marianna æwiczone usta,
Bieliznê z polotem, na ekler majtki z³ote,
Ch³opców judzi, ale siê nudzi.

Lecz na szczêœcie w swoim zamczysku,
Wœród zbrój starych, Azefa listów,
W policyjnych aurze romantyk
Czuwa ciotka Idalia Antyk
Ta jej przychyli nieba, ta wie co dziecku trzeba,
Wnet jej wtyka romans barykad.

O jak klawo, o jaka draka,
Mo¿na œmiaæ siê, mo¿na i p³akaæ,
Wnet zapomnieæ na dupie krosty,
Zamiast krzywych - nogi mieæ proste,
Przeliczne podniety i nowe wci¹¿ gadgety -
Kat, ofiara Che Guevara.

A ciotka Idalia miesza cykutê,
Zdejmuje ze œciany w³ócznie zatrute,
Czerwon¹ gwiazdeczkê, portrecik cara,
W kuferku Mariannie wysy³a zaraz,
Wszak dziecko spleen d³awi, niech trochê siê zabawi,
Niech pofika, Nike barykad.

U Marianny ksi¹¿eczki Mao,
Sierp i m³otek, trójz¹b ze strza³¹,
Dzie³ batiuszki pó³eczka spora,
Notatniki agitatora,
A w lektur tych przerwach ju¿ wie jak siê rozerwaæ -
Tam pomyka, gdzie zgie³k barykad.

A ciotka Idalia jeϾ kurkom sypie,
Brutalne metody nie s¹ w jej typie,
Do drzemki na ganku pachnie kwiat wiœni,
Spo³ecznoœæ wspó³czesna wnet jej siê przyœni,
A za ni¹ do mokrej roboty wnet siê kopnie
W zwartych szykach armia barykad.

Przez Mariannê w nocy polucja,
Ca³e szczêœcie jest rewolucja,
Œmietnik p³onie, policja pêdzi,
No co z t¹ pa³¹, do kurwy nêdzy?
Bierz pióro, ponuro w odezwie opisz flika,
Gwa³c¹cego panny z barykad.

A ciotka Idalia ¿uje obiadek,
Sto batów Praksedzie na go³y zadek,
Na Sybir Macieja, do pierdla Hryæka,
Ogrody, szynszyle, ró¿ na policzkach,
Krucyfiks, z nim w zgodzie fotosik na komodzie,
Panna dzika, Nike barykad.

Ech, Marianno, zrzuæ-no sukniê,
Jutro rano trzydziestka stuknie,
ChodŸ no z nami, wynajmiem chalet,
Odgryziem szyjkê, zrobimy balet
I poka¿emy, bo znamy te problemy,
Co wynika z ognia barykad.

Nas ciotka Idalia nie mo¿e z³apaæ,
My ciotkê Idaliê zaklniemy w capa,
Przepchniemy baniolê bez laissez-passer,
Tygrysa do baku i wio na trasê,
W s³oñca migotanie, za nami œwiat zostanie,
I panika ery barykad,
Morda flika, wojsko w ³azikach,
Polityka, klasa i klika,
Wiece w rykach, partia, syndykat,
Dialektyka
I w ogóle wszystko,
Co nam przeszkadza spokojnie le¿eæ na s³oñcu
Trzymaj¹c rêce na piersiach panienek
I patrzeæ na chmury typu cumulus w kolorze bia³ym...
Natomiast niebo jest przy tym niebieskie.


Mirror lyrics:

Natomiast niebo jest przy tym niebieskie.
I patrzeæ na chmury typu cumulus w kolorze bia³ym...
Trzymaj¹c rêce na piersiach panienek
Co nam przeszkadza spokojnie le¿eæ na s³oñcu
I w ogóle wszystko,
Dialektyka
Wiece w rykach, partia, syndykat,
Polityka, klasa i klika,
Morda flika, wojsko w ³azikach,
I panika ery barykad,
W s³oñca migotanie, za nami œwiat zostanie,
Tygrysa do baku i wio na trasê,
Przepchniemy baniolê bez laissez-passer,
My ciotkê Idaliê zaklniemy w capa,
Nas ciotka Idalia nie mo¿e z³apaæ,

Co wynika z ognia barykad.
I poka¿emy, bo znamy te problemy,
Odgryziem szyjkê, zrobimy balet
ChodŸ no z nami, wynajmiem chalet,
Jutro rano trzydziestka stuknie,
Ech, Marianno, zrzuæ-no sukniê,

Panna dzika, Nike barykad.
Krucyfiks, z nim w zgodzie fotosik na komodzie,
Ogrody, szynszyle, ró¿ na policzkach,
Na Sybir Macieja, do pierdla Hryæka,
Sto batów Praksedzie na go³y zadek,
A ciotka Idalia ¿uje obiadek,

Gwa³c¹cego panny z barykad.
Bierz pióro, ponuro w odezwie opisz flika,
No co z t¹ pa³¹, do kurwy nêdzy?
Œmietnik p³onie, policja pêdzi,
Ca³e szczêœcie jest rewolucja,
Przez Mariannê w nocy polucja,

W zwartych szykach armia barykad.
A za ni¹ do mokrej roboty wnet siê kopnie
Spo³ecznoœæ wspó³czesna wnet jej siê przyœni,
Do drzemki na ganku pachnie kwiat wiœni,
Brutalne metody nie s¹ w jej typie,
A ciotka Idalia jeϾ kurkom sypie,

Tam pomyka, gdzie zgie³k barykad.
A w lektur tych przerwach ju¿ wie jak siê rozerwaæ -
Notatniki agitatora,
Dzie³ batiuszki pó³eczka spora,
Sierp i m³otek, trójz¹b ze strza³¹,
U Marianny ksi¹¿eczki Mao,

Niech pofika, Nike barykad.
Wszak dziecko spleen d³awi, niech trochê siê zabawi,
W kuferku Mariannie wysy³a zaraz,
Czerwon¹ gwiazdeczkê, portrecik cara,
Zdejmuje ze œciany w³ócznie zatrute,
A ciotka Idalia miesza cykutê,

Kat, ofiara Che Guevara.
Przeliczne podniety i nowe wci¹¿ gadgety -
Zamiast krzywych - nogi mieæ proste,
Wnet zapomnieæ na dupie krosty,
Mo¿na œmiaæ siê, mo¿na i p³akaæ,
O jak klawo, o jaka draka,

Wnet jej wtyka romans barykad.
Ta jej przychyli nieba, ta wie co dziecku trzeba,
Czuwa ciotka Idalia Antyk
W policyjnych aurze romantyk
Wœród zbrój starych, Azefa listów,
Lecz na szczêœcie w swoim zamczysku,

Ch³opców judzi, ale siê nudzi.
Bieliznê z polotem, na ekler majtki z³ote,
Ma Marianna æwiczone usta,
U Marianny krwawa langusta,
U Marianny szampan pod lodem,
U Marianny orzechy z miodem,


Relevant Tags:
MMarianna arianna aMrianna jarianna jMarianna Mjarianna karianna kMarianna Mkarianna narianna nMarianna
Mnarianna Maarianna Mrianna Mraianna Mzrianna Mzarianna Mazrianna Mqrianna Mqarianna Maqrianna Msrianna
Msarianna Masrianna Mwrianna Mwarianna Mawrianna Mxrianna Mxarianna Maxrianna Marrianna Maianna Mairanna
Madianna Madrianna Mardianna Ma4ianna Ma4rianna Mar4ianna Magianna Magrianna Margianna Matianna Matrianna
Martianna Ma5ianna Ma5rianna Mar5ianna Mafianna Mafrianna Marfianna Maeianna Maerianna Mareianna Mariianna
Maranna Marainna Marjanna Marjianna Marijanna Mar9anna Mar9ianna Mari9anna Marlanna Marlianna Marilanna
Maroanna Maroianna MarioannaHOME
Popular Songs:
plan b

satellite 15... the final frontier

anticipation

simone

bring it on

rudolph the red nosed reindeer

the race is on (live) (v3)

don't blame her (1947)

viereesi jn

she don't want nobody near

all i have is me

elle

somewhere in between

i feel you everywhere

el equilibrio es imposible

if you could only see (acoustic)

sigo vivo

i hate today

the fall within

ei tnn

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us