Kayah
Serce Jak Szafa

Zapakuj swoje serce, co by³o szczêœliwe
Bo mog³o kochaæ j¹ zbyt
Zapakuj zegar, co zmierzy³ czas, kiedy by³a
Ta namiêtnoœæ w was i jego wina
Poduszkê, w któr¹ wyla³eœ ³zy, pewnej nocy
Gdy nie by³o nikogo przy tobie
Wyrzuæ j¹ z ¿ycia na dobre, lecz z serca swojego
Nie daj, nie daj jej odejϾ

Bo serce to jest taka szafa,
W której, choæ nie noszone, wisz¹ ubrania
Bo serce to jest taka szafa
W której, choæ ju¿ nie modne, wisz¹ ubrania

Zapakuj lustro, czy chcesz czy nie
Ono pamiêta jej czesania gest
Zachowaj smak jej perfum,
Choæ ³yka³eœ go, ca³uj¹c j¹ co noc
Zapakuj s³owa, tak, s³owa te
Choæ by³eœ pewien, ¿e s¹ tylko dla niej, o nie,
Wkrótce przekonasz siê
I lustro gdzie któregoœ dnia
Jak na filmie szmink¹ da³a ci znaæ, ¿e odchodzi na zawsze
Wyrzuæ j¹ z ¿ycia na dobre, lecz z serca swojego
Nie daj, nie daj jej odejϾ

Bo serce to jest taka szafa
W której, choæ nie noszone, wisz¹ ubrania
Bo serce to jest taka szafa
W której, choæ ju¿ nie modne, wisz¹ ubrania

Jeœli ona serce ma, to szaf¹ jest te¿
Jeœli ona serce ma, to szaf¹ jest te¿Mirror lyrics:


Jeœli ona serce ma, to szaf¹ jest te¿
Jeœli ona serce ma, to szaf¹ jest te¿

W której, choæ ju¿ nie modne, wisz¹ ubrania
Bo serce to jest taka szafa
W której, choæ nie noszone, wisz¹ ubrania
Bo serce to jest taka szafa

Nie daj, nie daj jej odejϾ
Wyrzuæ j¹ z ¿ycia na dobre, lecz z serca swojego
Jak na filmie szmink¹ da³a ci znaæ, ¿e odchodzi na zawsze
I lustro gdzie któregoœ dnia
Wkrótce przekonasz siê
Choæ by³eœ pewien, ¿e s¹ tylko dla niej, o nie,
Zapakuj s³owa, tak, s³owa te
Choæ ³yka³eœ go, ca³uj¹c j¹ co noc
Zachowaj smak jej perfum,
Ono pamiêta jej czesania gest
Zapakuj lustro, czy chcesz czy nie

W której, choæ ju¿ nie modne, wisz¹ ubrania
Bo serce to jest taka szafa
W której, choæ nie noszone, wisz¹ ubrania
Bo serce to jest taka szafa,

Nie daj, nie daj jej odejϾ
Wyrzuæ j¹ z ¿ycia na dobre, lecz z serca swojego
Gdy nie by³o nikogo przy tobie
Poduszkê, w któr¹ wyla³eœ ³zy, pewnej nocy
Ta namiêtnoœæ w was i jego wina
Zapakuj zegar, co zmierzy³ czas, kiedy by³a
Bo mog³o kochaæ j¹ zbyt
Zapakuj swoje serce, co by³o szczêœliwe


Relevant Tags:
SSerce JJak SSzafa erce ak zafa eSrce aJk zSafa zerce kak zzafa zSerce kJak zSzafa Szerce Jkak Szzafa werce iak wzafa
wSerce iJak wSzafa Swerce Jiak Swzafa derce mak dzafa dSerce mJak dSzafa Sderce Jmak Sdzafa eerce nak ezafa eSerce nJak eSzafa
Seerce Jnak Sezafa xerce hak xzafa xSerce hJak xSzafa Sxerce Jhak Sxzafa aerce uak azafa aSerce uJak aSzafa Saerce Juak Sazafa
Jaak Srce Jk Safa Srece Jka Sazfa Ssrce Jzk Saafa Sserce Jzak Sesrce Jazk Szaafa S3rce Jqk Ssafa
S3erce Jqak Sszafa Se3rce Jaqk Szsafa Sfrce Jsk Sxafa Sferce Jsak Sefrce Jask Szxafa Srrce Jwk Srerce Jwak Szfa
Serrce Jawk Szfaa S4rce Jxk Szzfa S4erce Jxak Se4rce Jaxk Szazfa Sdrce Jakk Szqfa Ja Szqafa Sedrce Jak Szaqfa
Swrce Jal Szsfa Jalk Sewrce Jakl Szasfa Jao Szwfa Sece Jaok Szwafa Secre Jako SzawfaHOME
Popular Songs:
my heart cries out

offside

kuu on pike

never forgotten heroes

hvis en sang kan smurfe deg

one more time for love (duet with billy preston)

he who would valiant be

magia

anniversary

waiting for slow songs

brazos cruzados

the final say

someone

the turning

angel on my shoulder

i en annan del av vrlden

glass vase cello case

fading

war

fluorescent

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us