Kayah
Cicho Tu

Kiedy milczysz jesteœ ciemn¹ rzek¹
w lustrze której bojê przejrzeæ siê
nawet jeœli most jest niedaleko
nie potrafiê przejœæ na drugi brzeg
chodŸ dotykaæ mogê ciê palcami
jesteœ tak daleko ¿e nie czujesz nic
tajemnica stoi miêdzy nami

Bo mówisz mi
czêsto o niczym
ale zawsze o czymœ milczysz

S¹ tysi¹ce s³ów lecz co mi po nich
jeœli ¿adne nie jest z twoich ust
kiedy milczysz jesteœ sercem swoim
i myœl¹ przy niej chocia¿ cia³em tu
i chodŸ mnie pocieszasz
spojrzeniami
jesteœ tak daleko ¿e
nie widzisz nic
tajemnica stoi miêdzy nami

Bo mówisz mi
czêsto o niczym
ale zawsze o czymœ milczysz

(cicho tu, cicho tu)
nie ma s³owa tak lekkiego jak
(cicho tu, cicho tu)
nawet jak z poduszki puch
(cicho tu, cicho tu)
nikt nie nazwie ju¿ niczego
(cicho tu, cicho tu)
oj tak cicho tu

(cicho tu, cicho tu)
a ze œniegu za oknami
(cicho tu, cicho tu)
cisza wziê³a ca³y ch³ód
(cicho tu, cicho tu)
i rozpiê³a miêdzy nami
(cicho tu, cicho tu)
cicho tu i cicho tu
bo mówisz mi
czêsto o niczym
ale zawsze o czymœ milczysz

(cicho tu, cicho tu)
s³owa jak dojrza³a wiœnia, nie
(cicho tu, cicho tu)
nie pop³yn¹ z twoich ust
(cicho tu, cicho tu)
czerwieñ jej podziwiam w myœlach
(cicho tu, cicho tu)
oj tak cicho tu

(cicho tu, cicho tu)
s³owa jak soczysta wiœnia
(cicho tu, cicho tu)
mogê ³ykaæ i nie czuæ nic ju¿
(cicho tu, cicho tu)
gdzie ona koñczy siê a gdzie zaczyna
a tak cicho tu

(cicho tu, cicho tu)
mo¿e zdrada która w³aœnie przysz³a
(cicho tu, cicho tu)
a¿ tak wiele obieca³a mu
(cicho tu, cicho tu)
i zamknê³a rêk¹ jego usta
(cicho tu, cicho tu)
jest tak cicho tu

(cicho tu, cicho tu)
nie ma, nie ma s³owa nawet lekkiego
(cicho tu, cicho tu)
jak z poduszki puch
(cicho tu, cicho tu)
i nie nazwie ju¿ niczego
O, cicho tu...Mirror lyrics:


O, cicho tu...
i nie nazwie ju¿ niczego
(cicho tu, cicho tu)
jak z poduszki puch
(cicho tu, cicho tu)
nie ma, nie ma s³owa nawet lekkiego
(cicho tu, cicho tu)

jest tak cicho tu
(cicho tu, cicho tu)
i zamknê³a rêk¹ jego usta
(cicho tu, cicho tu)
a¿ tak wiele obieca³a mu
(cicho tu, cicho tu)
mo¿e zdrada która w³aœnie przysz³a
(cicho tu, cicho tu)

a tak cicho tu
gdzie ona koñczy siê a gdzie zaczyna
(cicho tu, cicho tu)
mogê ³ykaæ i nie czuæ nic ju¿
(cicho tu, cicho tu)
s³owa jak soczysta wiœnia
(cicho tu, cicho tu)

oj tak cicho tu
(cicho tu, cicho tu)
czerwieñ jej podziwiam w myœlach
(cicho tu, cicho tu)
nie pop³yn¹ z twoich ust
(cicho tu, cicho tu)
s³owa jak dojrza³a wiœnia, nie
(cicho tu, cicho tu)

ale zawsze o czymœ milczysz
czêsto o niczym
bo mówisz mi
cicho tu i cicho tu
(cicho tu, cicho tu)
i rozpiê³a miêdzy nami
(cicho tu, cicho tu)
cisza wziê³a ca³y ch³ód
(cicho tu, cicho tu)
a ze œniegu za oknami
(cicho tu, cicho tu)

oj tak cicho tu
(cicho tu, cicho tu)
nikt nie nazwie ju¿ niczego
(cicho tu, cicho tu)
nawet jak z poduszki puch
(cicho tu, cicho tu)
nie ma s³owa tak lekkiego jak
(cicho tu, cicho tu)

ale zawsze o czymœ milczysz
czêsto o niczym
Bo mówisz mi

tajemnica stoi miêdzy nami
nie widzisz nic
jesteœ tak daleko ¿e
spojrzeniami
i chodŸ mnie pocieszasz
i myœl¹ przy niej chocia¿ cia³em tu
kiedy milczysz jesteœ sercem swoim
jeœli ¿adne nie jest z twoich ust
S¹ tysi¹ce s³ów lecz co mi po nich

ale zawsze o czymœ milczysz
czêsto o niczym
Bo mówisz mi

tajemnica stoi miêdzy nami
jesteœ tak daleko ¿e nie czujesz nic
chodŸ dotykaæ mogê ciê palcami
nie potrafiê przejœæ na drugi brzeg
nawet jeœli most jest niedaleko
w lustrze której bojê przejrzeæ siê
Kiedy milczysz jesteœ ciemn¹ rzek¹


Relevant Tags:
CCicho TTu icho u iCcho uT ficho fu fCicho fTu Cficho Tfu xicho 5u xCicho 5Tu Cxicho T5u vicho hu vCicho hTu
Cvicho Thu dicho yu dCicho yTu Cdicho Tyu Ciicho 6u Ccho 6Tu Cciho T6u Cjcho gu Cjicho gTu Cijcho Tgu C9cho ru
C9icho rTu Ci9cho Tru Clcho Tuu Clicho T Cilcho Tu Cocho Th Coicho Ciocho Tuh Ckcho T7 Ckicho T7u Cikcho Tu7
C8cho Tk C8icho Tku Ci8cho Tuk Cucho Ti Cuicho Tiu Ciucho Tui Ciccho T8 Ciho T8u Cihco Tu8 Cifho Tj Cifcho Tju
Cicfho Tuj Cixho Ty CixchoHOME
Popular Songs:
imarik (uzun versyon long version)

sock hop

kimizin yerine

monsieur

dudaklarmda

la distancia

4 12

do it all over again

lngtan

preghiera semplice

millionflames

quand tu es l (the game of love)

paparazzi

dear joan

missin u

saffron

un'alenu 'e sole

you don't have to call

disamparados spunta la luna dal monte

the man who turned my mama on

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us