K3
Hou Me In Je Armen

Je hebt geen huis, hebt geen auto, geen geld
De mallemolen moe
Beschouwt de sterren als deken, het strand als je bed
't Leven behoort je toe

Je hebt je zorgen opzij gezet
En je voelt je plots zo goed

refrein
Hou me in je armen
Tot de ochtend komt
Hou me in je armen
Kus me op m'n mond
Liefste, ik wil vrij zijn
Als jij wil bij mij zijn
Krijgen ze ons nooit meer klein

Je voelt je plots weer OK in je huid
't Maakt niet uit wat je doet
Een heel klein beetje verbeelding en je komt eruit
Want alles mag, niks moet

refrein

Het strand, de maan en een fles rode wijn
Dat maakt het leven zoet
Je hoeft niet meer om gelukkig te zijn
Want het zit in je bloed

Zeg gewoon nee tegen zorgen en pijn
En je voelt je plots zo goed

refrein


Mirror lyrics:

refrein

En je voelt je plots zo goed
Zeg gewoon nee tegen zorgen en pijn

Want het zit in je bloed
Je hoeft niet meer om gelukkig te zijn
Dat maakt het leven zoet
Het strand, de maan en een fles rode wijn

refrein

Want alles mag, niks moet
Een heel klein beetje verbeelding en je komt eruit
't Maakt niet uit wat je doet
Je voelt je plots weer OK in je huid

Krijgen ze ons nooit meer klein
Als jij wil bij mij zijn
Liefste, ik wil vrij zijn
Kus me op m'n mond
Hou me in je armen
Tot de ochtend komt
Hou me in je armen
refrein

En je voelt je plots zo goed
Je hebt je zorgen opzij gezet

't Leven behoort je toe
Beschouwt de sterren als deken, het strand als je bed
De mallemolen moe
Je hebt geen huis, hebt geen auto, geen geld


Relevant Tags:
HHou MMe IIn JJe AArmen ou e n e rmen oHu eM nI eJ rAmen jou je jn ke zrmen jHou jMe jIn kJe zArmen Hjou Mje Ijn Jke Azrmen
uou ke 9n ie qrmen uHou kMe 9In iJe qArmen Huou Mke I9n Jie Aqrmen nou ne ln me srmen nHou nMe lIn mJe sArmen Hnou Mne Iln Jme Asrmen
bou Mee on ne wrmen bHou M oIn nJe wArmen Hbou Me Ion Jne Awrmen gou Ms kn he xrmen gHou Mse kIn hJe xArmen Hgou Mes Ikn Jhe Axrmen
you M3 8n ue Arrmen yHou M3e 8In uJe Amen Hyou Me3 I8n Jue Amren Hoou Mf un Jee Admen Hu Mfe uIn J Adrmen Huo Mef Iun Je Ardmen
Hku Mr Inn Js A4men Hkou Mre I Jse A4rmen Hoku Mer In Jes Ar4men H9u M4 Im J3 Agmen H9ou M4e Imn J3e Agrmen Ho9u Me4 Inm Je3 Argmen
H0u Md Ih Jf Atmen H0ou Mde Ihn Jfe Atrmen Ho0u Med Inh Jef Artmen Hlu Mw Ij Jr A5men Hlou Mwe Jre A5rmen Holu Mew Inj Jer Ar5men
Hiu Ib J4 Afmen Hiou Ibn J4e Afrmen Hoiu Inb Je4 Arfmen Houu Jd Aemen Ho Jde Aermen Hou Jed Aremen
Hoh Jw Armmen Hohu Jwe Aren Houh Jew Aremn Ho7 Arjen Ho7u ArjmenHOME
Popular Songs:
pump it

01) all night passion (from alisha 1985)

speed feels better

lopunajan alku (kertak„§ytt„∂el„§m„§t)

one of these days

skyline dream

le dije al coraz„≥n

la m„É‚łre

necesito amor

growin' love

miroir

great is your love

el rat„≥n

kulang na kulang

r u ready

wasted word

the summer before the war

gdy wszystko staje sie niczym

danny phantom(tema principal)

have you ever

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us