Jay Chou
Qing Tian

Gu shi de xiao huang hua
Cong chu sheng na nian jiu piao zhe
Tong nian de dang qiu qian
Sui ji yi yi zhi huang dao xian zai

Ruay sou sou si dou si
La sou la si si si si la si la sou

Chui zhe qian zou wang zhe tian kong wo xiang qi hua ban shi zhe diao luo

Wei ni qiao ke de na yi tian
Hua luo de na yi tian
Jiao shi de na yi jian
Wo zen me kan bu jian
Xiao shi de xia yu tian
Wo hao xiang zai lin yi bian
Mei xiang dao shi qu de yong qi wo hai liu zhe
Hao xiang zai wen yi bian
Ni hui deng dai hai shi li kai

Gua feng zhe tian
Wo shi guo wo zhe ni shou
Dan pian pian
Yu jian jian
Da dao wo kan ni bu jian
Hai yao duo jiu
Wo cai neng zai ni shen bian
Deng dai fang qing de na tian
Ye xu wo hui bi jiao hao yi dian
Cong qian cong qian
You ge ren ai ni hen jiu
Dan pian pian
Feng jian jian
Ba ju li chui de hao yuan
Hao bu rong yi
You neng zai duo ai yi tian
Dan gu shi de zui hou ni hao xiang hai shi shuo le bye bye


Mirror lyrics:

Dan gu shi de zui hou ni hao xiang hai shi shuo le bye bye
You neng zai duo ai yi tian
Hao bu rong yi
Ba ju li chui de hao yuan
Feng jian jian
Dan pian pian
You ge ren ai ni hen jiu
Cong qian cong qian
Ye xu wo hui bi jiao hao yi dian
Deng dai fang qing de na tian
Wo cai neng zai ni shen bian
Hai yao duo jiu
Da dao wo kan ni bu jian
Yu jian jian
Dan pian pian
Wo shi guo wo zhe ni shou
Gua feng zhe tian

Ni hui deng dai hai shi li kai
Hao xiang zai wen yi bian
Mei xiang dao shi qu de yong qi wo hai liu zhe
Wo hao xiang zai lin yi bian
Xiao shi de xia yu tian
Wo zen me kan bu jian
Jiao shi de na yi jian
Hua luo de na yi tian
Wei ni qiao ke de na yi tian

Chui zhe qian zou wang zhe tian kong wo xiang qi hua ban shi zhe diao luo

La sou la si si si si la si la sou
Ruay sou sou si dou si

Sui ji yi yi zhi huang dao xian zai
Tong nian de dang qiu qian
Cong chu sheng na nian jiu piao zhe
Gu shi de xiao huang hua


Relevant Tags:
QQing TTian ing ian iQng iTan aing fian aQing fTian Qaing Tfian 2ing 5ian 2Qing 5Tian Q2ing T5ian wing hian wQing hTian
Qwing Thian sing yian sQing yTian Qsing Tyian 1ing 6ian 1Qing 6Tian Q1ing T6ian Qiing gian Qng gTian Qnig Tgian Qjng rian
Qjing rTian Qijng Trian Q9ng Tiian Q9ing Tan Qi9ng Tain Qlng Tjan Qling Tjian Qilng Tijan Qong T9an Qoing T9ian Qiong Ti9an
Qkng Tlan Qking Tlian Qikng Tilan Q8ng Toan Q8ing Toian Qi8ng Tioan Qung Tkan Quing TkianHOME
Popular Songs:
la traversă©e

naar de kermis! (and de romeo's)

lucio starts fires

a little fall of rain

israel saraleh sharon & shiru group shiru

my old dutch

doctor kimee

soul

dores do silășncio

brown eyed woman

tak ada logika

one way street

daybreak

il faudra

it took us all night long to say goodbye

llegaste a mi vida

corpse rotting in hell

by nine

voice in a dream

blood from zion

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us