Indx
Mua Vedă€tetă€ă€n

On pelottavaa kun taas kohdataan
SĂ€ otat musta otteen ja sua seurata saan
Kuin vÀlipalaa mua kohtelet nÀin
mÀ koitan irti pÀÀstÀÀ mut kiinni jÀin

Ou ou,
sut edessÀ nÀÀn
ou ou,
mua vedÀtetÀÀn
Ou ou,
tÀn tuun hÀviimÀÀn
ou ou,
sun kÀsiisi jÀÀn

SÀ koitat vetÀÀ mua tanssimaankin
mun pitÀis, mut sun kanssa menen vaan sekaisin
EikÀ oo ketÀÀn sua kesyttÀmÀÀn
mÀ aina toiseksi sun kanssasi jÀÀn

Ou ou,
sut edessÀ nÀÀn
ou ou,
mua vedÀtetÀÀn
Ou ou,
tÀn tuun hÀviimÀÀn
ou ou,
sun kÀsiisi jÀÀn

Ou ou,
sut edessÀ nÀÀn
ou ou,
mua vedÀtetÀÀn
Ou ou,
tÀn tuun hÀviimÀÀn
ou ou,
sun kÀsiisi jÀÀn

SÀ vedÀt mukaan ja mitÀÀn voi en
Ei voita sua kukaan vaik vastustelen
Jos herÀÀn, oon varma,
et unta vain nÀÀn, kun ilta illan perÀÀn
mua vain vedÀtetÀÀn

VedÀtetÀÀn vedÀtetÀÀn
Mua vedÀtetÀÀn
ou ou ou ou
ou ou

Sut edessÀ nÀÀn
ou ou
mua vedÀtetÀÀn
ou ou
TÀn tuun hÀviimÀÀn
ou ou
sun kÀsiisi jÀÀn
ou ou

Mut viet syvempÀÀn
ou ou
mua vedÀtetÀÀn

VedÀtetÀÀn
ou ou
tÀn tuun hÀviimÀÀn
VedÀtetÀÀn
ou ou
sun kÀsiisi jÀÀn
vedÀtetÀÀn
mua vedÀtetÀÀn

VedÀtetÀÀn
ou ou
vedÀtetÀÀn
ou ou


Mirror lyrics:

ou ou
vedÀtetÀÀn
ou ou
VedÀtetÀÀn

mua vedÀtetÀÀn
vedÀtetÀÀn
sun kÀsiisi jÀÀn
ou ou
VedÀtetÀÀn
tÀn tuun hÀviimÀÀn
ou ou
VedÀtetÀÀn

mua vedÀtetÀÀn
ou ou
Mut viet syvempÀÀn

ou ou
sun kÀsiisi jÀÀn
ou ou
TÀn tuun hÀviimÀÀn
ou ou
mua vedÀtetÀÀn
ou ou
Sut edessÀ nÀÀn

ou ou
ou ou ou ou
Mua vedÀtetÀÀn
VedÀtetÀÀn vedÀtetÀÀn

mua vain vedÀtetÀÀn
et unta vain nÀÀn, kun ilta illan perÀÀn
Jos herÀÀn, oon varma,
Ei voita sua kukaan vaik vastustelen
SÀ vedÀt mukaan ja mitÀÀn voi en

sun kÀsiisi jÀÀn
ou ou,
tÀn tuun hÀviimÀÀn
Ou ou,
mua vedÀtetÀÀn
ou ou,
sut edessÀ nÀÀn
Ou ou,

sun kÀsiisi jÀÀn
ou ou,
tÀn tuun hÀviimÀÀn
Ou ou,
mua vedÀtetÀÀn
ou ou,
sut edessÀ nÀÀn
Ou ou,

mÀ aina toiseksi sun kanssasi jÀÀn
EikÀ oo ketÀÀn sua kesyttÀmÀÀn
mun pitÀis, mut sun kanssa menen vaan sekaisin
SÀ koitat vetÀÀ mua tanssimaankin

sun kÀsiisi jÀÀn
ou ou,
tÀn tuun hÀviimÀÀn
Ou ou,
mua vedÀtetÀÀn
ou ou,
sut edessÀ nÀÀn
Ou ou,

mÀ koitan irti pÀÀstÀÀ mut kiinni jÀin
Kuin vÀlipalaa mua kohtelet nÀin
SĂ€ otat musta otteen ja sua seurata saan
On pelottavaa kun taas kohdataan


Relevant Tags:
MMua VVedă€tetă€ă€n ua edă€tetă€ă€n uMa eVdă€tetă€ă€n jua bedă€tetă€ă€n jMua bVedă€tetă€ă€n Mjua Vbedă€tetă€ă€n
kua cedă€tetă€ă€n kMua cVedă€tetă€ă€n Mkua Vcedă€tetă€ă€n nua gedă€tetă€ă€n nMua gVedă€tetă€ă€n Mnua Vgedă€tetă€ă€n
Muua fedă€tetă€ă€n Ma fVedă€tetă€ă€n Mau Vfedă€tetă€ă€n Mha Veedă€tetă€ă€n Mhua Vdă€tetă€ă€n Muha Vdeă€tetă€ă€n
M7a Vsdă€tetă€ă€n M7ua Vsedă€tetă€ă€n Mu7a Vesdă€tetă€ă€n Mka V3dă€tetă€ă€n V3edă€tetă€ă€n Muka Ve3dă€tetă€ă€n
Mia Vfdă€tetă€ă€n Miua Muia Vefdă€tetă€ă€n M8a Vrdă€tetă€ă€n M8ua Vredă€tetă€ă€n Mu8a Verdă€tetă€ă€n
Mja V4dă€tetă€ă€n V4edă€tetă€ă€n Muja Ve4dă€tetă€ă€n Mya Vddă€tetă€ă€n Myua Vdedă€tetă€ă€n Muya Veddă€tetă€ă€n
Muaa Vwdă€tetă€ă€n Mu Vwedă€tetă€ă€n Mua Vewdă€tetă€ă€n Muz Muza Veă€tetă€ă€n Muaz Veăd€tetă€ă€n
Muq Vexă€tetă€ă€n Muqa Vexdă€tetă€ă€n Muaq Vedxă€tetă€ă€n Mus Veeă€tetă€ă€n Musa Muas Vedeă€tetă€ă€n
Muw Vefă€tetă€ă€n Muwa Muaw Vedfă€tetă€ă€n Mux Veră€tetă€ă€n Muxa Muax Vedră€tetă€ă€n
Vecă€tetă€ă€n Vecdă€tetă€ă€n Vedcă€tetă€ă€n Vesă€tetă€ă€n Vedsă€tetă€ă€n Vedăă€tetă€ă€n
Ved€tetă€ă€n Ved€ătetă€ă€n Ved tetă€ă€n Vedătetă€ă€n Vedăt€etă€ă€n Vedă€ttetă€ă€n
Vedă€etă€ă€n Vedă€ettă€ă€n Vedă€fetă€ă€n Vedă€ftetă€ă€n Vedă€tfetă€ă€n Vedă€5etă€ă€n
Vedă€5tetă€ă€n Vedă€t5etă€ă€n Vedă€hetă€ă€n Vedă€htetă€ă€n Vedă€thetă€ă€nHOME
Popular Songs:
too dizzy

when the grass grows over me

saattovă€ki

something in the air

perfect love affair

blue suede shoes

king of the thing

growin' up

presents

uzsimerk

oportunidad

strangers room

don't be deceived

i know you rider

a strange arrangement

this time it's us

life is hard

il existe un endroit

leende guldbruna ăƒâ¶gon

into the ardent awaited land

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us