Harlem Yu
Qing Fei De Yi (ost. Meteor Garden)

* Nan yi wang ji chu ci jian ni
Yi shuang mi ren de yan jing
Zai wo nao hai li
Ni de shen ying
Hui san bu qu
Wo ni de shuang shou gan jue ni de wen rou
Zhen de you dian tou bu guo qi
Ni de tian zhen Wo xiang zhen xi
Kan dao ni shou wei qu
Wo hui shang xin Oh...

~ Zhi pa wo zi ji hui ai shang ni
Bu gan rang zi ji kao de tai jin
Pa wo mei shen me neng gou gei ni
Ai ni ye xu yao hen da de yong qi
Zhi pa wo zi ji hui ai shang ni
Ye xu you tian hui qing bu zi jin
Xiang nian zhi rang zi ji ku le zi ji
Ai shang ni shi wo qing fei de yi

** Shen me yuan yin Ya...
Wo jing ran you hui yu jian ni
Wo zhen de zhen de bu yuan yi
Jiu zhe yang xian ru ai de xian jing Oh...

Repeat *~,**~


Mirror lyrics:

Repeat *~,**~

Jiu zhe yang xian ru ai de xian jing Oh...
Wo zhen de zhen de bu yuan yi
Wo jing ran you hui yu jian ni
** Shen me yuan yin Ya...

Ai shang ni shi wo qing fei de yi
Xiang nian zhi rang zi ji ku le zi ji
Ye xu you tian hui qing bu zi jin
Zhi pa wo zi ji hui ai shang ni
Ai ni ye xu yao hen da de yong qi
Pa wo mei shen me neng gou gei ni
Bu gan rang zi ji kao de tai jin
~ Zhi pa wo zi ji hui ai shang ni

Wo hui shang xin Oh...
Kan dao ni shou wei qu
Ni de tian zhen Wo xiang zhen xi
Zhen de you dian tou bu guo qi
Wo ni de shuang shou gan jue ni de wen rou
Hui san bu qu
Ni de shen ying
Zai wo nao hai li
Yi shuang mi ren de yan jing
* Nan yi wang ji chu ci jian ni


Relevant Tags:
QQing FFei DDe YYi ((ost. MMeteor GGarden) ing ei e i ost. eteor arden) iQng eFi eD iY o(st. eMteor aGrden) aing cei xe gi (oost. jeteor harden) aQing cFei xDe gYi (st. jMeteor hGarden)
Qaing Fcei Dxe Ygi (sot. Mjeteor Gharden) 2ing rei ee hi (kst. keteor yarden) 2Qing rFei eDe hYi (kost. kMeteor yGarden) Q2ing Frei Dee Yhi (okst. Mketeor Gyarden) wing gei fe 6i (9st. neteor barden)
wQing gFei fDe 6Yi (9ost. nMeteor bGarden) Qwing Fgei Dfe Y6i (o9st. Mneteor Gbarden) sing tei re ui (0st. Meeteor varden) sQing tFei rDe uYi (0ost. Mteor vGarden) Qsing Ftei Dre Yui (o0st. Mteeor Gvarden)
1ing vei ce 7i (lst. Msteor farden) 1Qing vFei cDe 7Yi (lost. Mseteor fGarden) Q1ing Fvei Dce Y7i (olst. Mesteor Gfarden) Qiing dei se ji (ist. M3teor tarden) Qng dFei sDe jYi (iost. M3eteor tGarden)
Qnig Fdei Dse Yji (oist. Me3teor Gtarden) Qjng Feei ti (osst. Mfteor Gaarden) Qjing Fi D tYi (ot. Mfeteor Grden) Qijng Fie De Yti (ots. Mefteor Graden) Q9ng Fsi Ds Yii (ozt. Mrteor Gzrden)
Q9ing Fsei Y (ozst. Mreteor Gzarden) Qi9ng Fesi Des Yi (oszt. Merteor Gazrden) Qlng F3i D3 Yj (owt. M4teor Gqrden) Qling F3ei D3e (owst. M4eteor Gqarden) Qilng Fe3i De3 Yij (oswt. Me4teor Gaqrden)
Qong Ffi Df Y9 (odt. Mdteor Gsrden) Qoing Ffei Y9i (odst. Mdeteor Gsarden) Qiong Fefi Def Yi9 (osdt. Medteor Gasrden) Qkng Fri Dr Yl (oet. Mwteor Gwrden) Qking Yli (oest. Mweteor Gwarden)
Qikng Feri Der Yil (oset. Mewteor Gawrden) Q8ng F4i D4 Yo (oxt. Metteor Gxrden) Q8ing F4ei D4e Yoi (oxst. Meeor Gxarden) Qi8ng Fe4i De4 Yio (osxt. Meetor Gaxrden) Qung Fdi Dd Yk (oat. Mefeor Garrden)
Quing Dde Yki (oast. Gaden) Qiung Fedi Ded Yik (osat. Metfeor Gadren) Qinng Fwi Dw Y8 (ostt. Me5eor Gadden) Qig Fwei Dwe Y8i (os. Me5teor Gadrden) Qign Fewi Dew Yi8 (os.t Met5eor Gardden)
Qimg Feii Yu (osf. Meheor Ga4den) Qimng Fe (osft. Mehteor Ga4rden) Qinmg Fei Yiu (ostf. Metheor Gar4den) Qihg Fej (os5. Meyeor Gagden) Qihng Feji (os5t. Meyteor Gagrden)
Qinhg Feij (ost5. Metyeor Gargden) Qijg Fe9 (osh. Me6eor Gatden) Fe9i (osht. Me6teor Gatrden) Qinjg Fei9 (osth. Met6eor Gartden) Qibg Fel (osy. Megeor Ga5den)
Qibng Feli (osyt. Megteor Ga5rden) Qinbg Feil (osty. Metgeor Gar5den) Qingg Feo (os6. Mereor Gafden) Qin Feoi (os6t. Gafrden) Qing Feio (ost6. Metreor Garfden)
Qinh Fek (osg. Meteeor Gaeden)HOME
Popular Songs:
quitame ese hombre del corazon

passenger

intro

fugitive

cambridge

am i a sinner

le ră´le de sa vie

que le temps s'arrăºte

it is done

i'll meet you in the morning

the impact of reason

and on and on

genova22

san francisco bay blues

2wice as hard

rub a dub dub

leaving's been coming (for a long long time)

rainism (japanese version)

loverboy

nothing all the time

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us