Valentin Elizalde
Mi Gusto Es

Mi gusto es y quien me lo quitará
Solamente Dios del cielo me lo quita
Mi gusto es
El amarte jovencita
Tope en éso
Tope en éso que al cabo mi gusto es.

Pero jovencita yo te he de seguir amando
Pero chamaquita yo te he de seguir los pasos
Y ah dónde estés
Aunque me den de cuetazos
Tope en éso
Tope en éso que al cabo mi gusto es

Mi gusto es y quien me lo quitará
Solamente Dios del cielo me lo quita
Mi gusto es
El amarte jovencita
Tope en éso
Tope en éso que al cabo mi gusto es

Pero jovencita yo te he de seguir amando
Pero mamacita yo te he de seguir los pasos
Y ah dónde estés
Aunque me den de valasos
Tope en éso
Tope en éso que al cabo mi gusto es


Mirror lyrics:

Tope en éso que al cabo mi gusto es
Tope en éso
Aunque me den de valasos
Y ah dónde estés
Pero mamacita yo te he de seguir los pasos
Pero jovencita yo te he de seguir amando

Tope en éso que al cabo mi gusto es
Tope en éso
El amarte jovencita
Mi gusto es
Solamente Dios del cielo me lo quita
Mi gusto es y quien me lo quitará

Tope en éso que al cabo mi gusto es
Tope en éso
Aunque me den de cuetazos
Y ah dónde estés
Pero chamaquita yo te he de seguir los pasos
Pero jovencita yo te he de seguir amando

Tope en éso que al cabo mi gusto es.
Tope en éso
El amarte jovencita
Mi gusto es
Solamente Dios del cielo me lo quita
Mi gusto es y quien me lo quitará


Relevant Tags:
MMi GGusto EEs i usto s iM uGsto sE ji husto ss jMi hGusto sEs Mji Ghusto Ess ki yusto 3s kMi yGusto 3Es Mki Gyusto E3s ni busto fs
nMi bGusto fEs Mni Gbusto Efs Mii vusto rs M vGusto rEs Mi Gvusto Ers Mj fusto 4s fGusto 4Es Mij Gfusto E4s M9 tusto ds M9i tGusto dEs
Mi9 Gtusto Eds Ml Guusto ws Mli Gsto wEs Mil Gsuto Ews Mo Ghsto Moi E Mio Guhsto Es Mk G7sto Ez G7usto Ezs Mik Gu7sto Esz
M8 Gksto Ew M8i Gkusto Mi8 Guksto Esw Mu Gisto Ed Mui Giusto Miu Guisto Esd G8sto Ee G8usto Ees Gu8sto Ese Gjsto Ex
Gjusto Exs Gujsto Esx Gysto Ea Eas Guysto Esa Gussto Guto Gutso Guzto Guzsto
Guszto Guwto GuwstoHOME
Popular Songs:
las tropas del gnesis

de vous moi

rose colored glasses

everybody's talkin'

i keep turning off lights

lawrence

show me the way

new york city

hros

the power

going going gone

hollywood

lumire du jour

shades of blue

fly

temporalia

clare island

cause y efecto

get out of my brain

daylight torn

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us