Urszula
Zegnaj Wiec

Zegnaj wiec, rezygnuje i poddaje sie
Zostawiam tez slodkie moje sny
Ostatni raz tu w ogrodzie naszym sie spowiadam
Z milosci mej podeptanym ³zom i kwiatom

Ja kocha³am ciebie tak
Tak jak byœ Bogiem by³
Ale nawet w moich snach
Nie mog³eœ ze mn¹ byæ
Niebo, ziemia ja i ty
Na œwiata dwóch krañcach
¯eby bli¿ej ciebie byæ
Stawa³am na palcach

Dziwny ten czas, podstêpnie mi³oœæ nam zabiera
Sprawia, ¿e jest, potem nie ma jej cienia
Ja wiem, ten ból odejdzie sam wtedy
W ogrodzie mym znów zakwitn¹ kwiaty

Ja kocha³am ciebie tak
Tak jak byœ Bogiem by³
Teraz we mnie wiary brak
I nie wiem co zrobiê z tym
Kiedy widzê ciebie znów
To chce mi siê p³akaæ
¯eby bli¿ej ciebie byæ
Znów stanê na palcach

Ja kocha³am ciebie tak
Tak jak byœ Bogiem by³
Teraz we mnie wiary brak
I nie wiem co zrobiê z tym
Kiedy widzê ciebie znów
To chce mi siê p³akaæ
¯eby bli¿ej ciebie byæ
Znów stanê na palcach

Ja kocha³am ciebie tak
Tak jak byœ Bogiem by³
Teraz we mnie wiary brak
I nie wiem co zrobiê z tym
Kiedy widzê ciebie znów
To chce mi siê p³akaæ
¯eby bli¿ej ciebie byæ
Znów stanê na palcach


Mirror lyrics:

Znów stanê na palcach
¯eby bli¿ej ciebie byæ
To chce mi siê p³akaæ
Kiedy widzê ciebie znów
I nie wiem co zrobiê z tym
Teraz we mnie wiary brak
Tak jak byœ Bogiem by³
Ja kocha³am ciebie tak

Znów stanê na palcach
¯eby bli¿ej ciebie byæ
To chce mi siê p³akaæ
Kiedy widzê ciebie znów
I nie wiem co zrobiê z tym
Teraz we mnie wiary brak
Tak jak byœ Bogiem by³
Ja kocha³am ciebie tak

Znów stanê na palcach
¯eby bli¿ej ciebie byæ
To chce mi siê p³akaæ
Kiedy widzê ciebie znów
I nie wiem co zrobiê z tym
Teraz we mnie wiary brak
Tak jak byœ Bogiem by³
Ja kocha³am ciebie tak

W ogrodzie mym znów zakwitn¹ kwiaty
Ja wiem, ten ból odejdzie sam wtedy
Sprawia, ¿e jest, potem nie ma jej cienia
Dziwny ten czas, podstêpnie mi³oœæ nam zabiera

Stawa³am na palcach
¯eby bli¿ej ciebie byæ
Na œwiata dwóch krañcach
Niebo, ziemia ja i ty
Nie mog³eœ ze mn¹ byæ
Ale nawet w moich snach
Tak jak byœ Bogiem by³
Ja kocha³am ciebie tak

Z milosci mej podeptanym ³zom i kwiatom
Ostatni raz tu w ogrodzie naszym sie spowiadam
Zostawiam tez slodkie moje sny
Zegnaj wiec, rezygnuje i poddaje sie


Relevant Tags:
ZZegnaj WWiec egnaj iec eZgnaj iWec aegnaj aiec aZegnaj aWiec Zaegnaj Waiec segnaj 3iec sZegnaj 3Wiec Zsegnaj W3iec xegnaj diec
xZegnaj dWiec Zxegnaj Wdiec Zeegnaj eiec Zgnaj eWiec Zgenaj Weiec Zsgnaj siec sWiec Zesgnaj Wsiec Z3gnaj 2iec Z3egnaj 2Wiec
Ze3gnaj W2iec Zfgnaj qiec Zfegnaj qWiec Zefgnaj Wqiec Zrgnaj Wiiec Zregnaj Wec Zergnaj Weic Z4gnaj Wjec Z4egnaj Wjiec Ze4gnaj Wijec
Zdgnaj W9ec Zdegnaj W9iec Zedgnaj Wi9ec Zwgnaj Wlec Zwegnaj Wliec Zewgnaj Wilec Zeggnaj Woec Zenaj Woiec Zengaj Wioec Zehnaj Wkec
Zehgnaj Wkiec Zeghnaj Wikec Zeynaj W8ec Zeygnaj W8iec Zegynaj Wi8ec Zebnaj Wuec Zebgnaj Wuiec Zegbnaj Wiuec Zevnaj Wieec Zevgnaj Wic
Zegvnaj Wice Zefnaj Wisc Wisec Zegfnaj WiescHOME
Popular Songs:
girl's not grey

mens

like a locomotive

grovers groove

thinkin' again

si te encontrara tras cien aos

live and learn

perchance to dream

back to love

lpi tulen lpi jn

steel right through the mouth

valerie loves me

what do u want

i need your love tonight

you make me feel

i'm so used to loving you

they'll never take her love from me

answer my dreams

sulat

stewart's coat

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us