Goran Bregovic
A Mhairi Bhoidheach

A Mháiri bhóidheach 's a Mháiri ghaolach
A Mháiri bhóidheach gur mór mo ghaol ort
A Mháiri bhóidheach gurtu a chlaoidh mi
'S a dh'fhág mi brónach gun dóigh airt' fhaotainn

A Mháiri bhóidheach gur mór mo ghaol ort
Gutric mi 'cuimhneachadh ort 's mi m'ónar
Ged a shiubhlainn gach ceum dhe'n t-saoghal
Bidh t'iomhaigh bhóidheach 'tighin beó gach taobh dhionn

'S truach nach robh mi 's mo Mháiri bhóidheach
Ann an gleannan faoin 's ceó air
Ged bu rígh mi 's an Roinn-Eórpa
Chan iarrain póg ach o Mháiri bhóidheach

Ach chíthear féidh air sgéith 's na speuran
'S chíthear iasg air áird nan sléibhtean
Chíthear sneachda dugh air gheugan
Mum faicear caochladh tighinn air mo speis dhut


Mirror lyrics:

Mum faicear caochladh tighinn air mo speis dhut
Chíthear sneachda dugh air gheugan
'S chíthear iasg air áird nan sléibhtean
Ach chíthear féidh air sgéith 's na speuran

Chan iarrain póg ach o Mháiri bhóidheach
Ged bu rígh mi 's an Roinn-Eórpa
Ann an gleannan faoin 's ceó air
'S truach nach robh mi 's mo Mháiri bhóidheach

Bidh t'iomhaigh bhóidheach 'tighin beó gach taobh dhionn
Ged a shiubhlainn gach ceum dhe'n t-saoghal
Gutric mi 'cuimhneachadh ort 's mi m'ónar
A Mháiri bhóidheach gur mór mo ghaol ort

'S a dh'fhág mi brónach gun dóigh airt' fhaotainn
A Mháiri bhóidheach gurtu a chlaoidh mi
A Mháiri bhóidheach gur mór mo ghaol ort
A Mháiri bhóidheach 's a Mháiri ghaolach


Relevant Tags:
AA MMhairi BBhoidheach hairi hoidheach A hMairi hBoidheach z jhairi vhoidheach zA jMhairi vBhoidheach Az Mjhairi Bvhoidheach
q khairi ghoidheach qA kMhairi gBhoidheach Aq Mkhairi Bghoidheach s nhairi nhoidheach sA nMhairi nBhoidheach As Mnhairi Bnhoidheach
w Mhhairi hhoidheach wA Mairi hBhoidheach Aw Mahiri Bhhoidheach x Mjairi xA Boidheach Ax Mhjairi Bohidheach
Muairi Bjoidheach Muhairi Bjhoidheach Mhuairi Bhjoidheach Mnairi Buoidheach Buhoidheach Mhnairi Bhuoidheach
Mbairi Bnoidheach Mbhairi Mhbairi Bhnoidheach Mgairi Bboidheach Mghairi Bbhoidheach Mhgairi Bhboidheach
Myairi Bgoidheach Myhairi Mhyairi Bhgoidheach Mhaairi Byoidheach Mhiri Byhoidheach Mhiari Bhyoidheach
Mhziri Bhooidheach Mhzairi Bhidheach Mhaziri Bhiodheach Mhqiri Bhkidheach Mhqairi Bhkoidheach Mhaqiri Bhokidheach
Mhsiri Bh9idheach Mhsairi Bh9oidheach Mhasiri Bho9idheach Mhwiri Bh0idheach Mhwairi Bh0oidheach Mhawiri Bho0idheach
Mhxiri Bhlidheach Mhxairi Bhloidheach Mhaxiri Bholidheach Mhaiiri Bhiidheach Mhari Bhioidheach Mharii Bhoiidheach
Mhajri Mhajiri Bhodheach Mhaijri Bhodiheach Mha9ri Bhojdheach Mha9iri Bhojidheach Mhai9ri Bhoijdheach
Mhalri Bho9dheach Mhaliri Mhailri Bhoi9dheach Mhaori Bholdheach Mhaoiri Mhaiori Bhoildheach
Mhakri Bhoodheach Mhakiri Mhaikri Bhoiodheach Mha8ri Bhokdheach Mha8iri Mhai8ri Bhoikdheach
Mhauri Bho8dheach Mhauiri Bho8idheach Mhaiuri Bhoi8dheach Mhairri Bhoudheach Mhaii Bhouidheach Mhaiir Bhoiudheach
Mhaidi Bhoiddheach Mhaidri Bhoiheach Mhairdi Bhoihdeach Mhai4i Bhoixheach Mhai4ri Bhoixdheach Mhair4i Bhoidxheach
Mhaigi Bhoieheach Mhaigri Bhoiedheach Mhairgi Bhoideheach Mhaiti Bhoifheach Mhaitri Bhoifdheach Mhairti Bhoidfheach
Mhai5i Bhoirheach Mhai5ri Bhoirdheach Mhair5i Bhoidrheach Mhaifi BhoicheachHOME
Popular Songs:
castillos

money

€ qui je m'abandonne

this time i know its for real

el boig de la ciutat

new love in town

astro man

nothing new

mimpi di parang tritis

father son picnic

mr. mind detector

sixteen years

free [live alone]

times like these

you haven't earned it

todas las estrellas

sleeping dogs

la bagarre (trouble)

24h (candy machine)

exodus

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us