Ewelina Flinta
Wiary Nie Masz

U innych widzisz
To co bardzo chcia³eœ mieæ
Zawsze narzekasz
¯e z³y los nêka ciê

¯yjesz niepewnie
Ka¿dy dzieñ nieciekawy jest
Ale nie mów mi, nie potrafiê nic
Nie uwierzê w to, dobrze wiesz

Ref.
Czas ucieka
Szansy nie bêdzie ju¿
Wiary nie masz
Pêdzisz w kozi róg
Czas ucieka
Jak d³ugo tak mo¿esz trwaæ

Czas ucieka

Dzwonisz nocami
I chcesz, aby pomóc ci
Prosisz o rady
Ale nigdy nie s³uchasz ich

Mam tego dosyæ
Sam sobie pomó¿
Tylko nie mów mi, ¿e odwracam siê
Dobrze wiesz, musisz mocniej chcieæ


Mirror lyrics:

Dobrze wiesz, musisz mocniej chcieæ
Tylko nie mów mi, ¿e odwracam siê
Sam sobie pomó¿
Mam tego dosyæ

Ale nigdy nie s³uchasz ich
Prosisz o rady
I chcesz, aby pomóc ci
Dzwonisz nocami

Czas ucieka

Jak d³ugo tak mo¿esz trwaæ
Czas ucieka
Pêdzisz w kozi róg
Wiary nie masz
Szansy nie bêdzie ju¿
Czas ucieka
Ref.

Nie uwierzê w to, dobrze wiesz
Ale nie mów mi, nie potrafiê nic
Ka¿dy dzieñ nieciekawy jest
¯yjesz niepewnie

¯e z³y los nêka ciê
Zawsze narzekasz
To co bardzo chcia³eœ mieæ
U innych widzisz


Relevant Tags:
WWiary NNie MMasz iary ie asz iWary iNe aMsz aiary mie jasz aWiary mNie jMasz Waiary Nmie Mjasz 3iary hie kasz 3Wiary hNie kMasz
W3iary Nhie Mkasz diary jie nasz dWiary jNie nMasz Wdiary Njie Mnasz eiary bie Maasz eWiary bNie Msz Weiary Nbie Msaz siary Niie Mzsz
sWiary Ne Mzasz Wsiary Nei Mazsz 2iary Nje Mqsz 2Wiary Mqasz W2iary Nije Maqsz qiary N9e Mssz qWiary N9ie Msasz Wqiary Ni9e Massz
Wiiary Nle Mwsz Wary Nlie Mwasz Wairy Nile Mawsz Wjary Noe Mxsz Wjiary Noie Mxasz Wijary Nioe Maxsz W9ary Nke W9iary Nkie Maz
Wi9ary Nike Mazs Wlary N8e Mazz Wliary N8ie Wilary Ni8e Maszz Woary Nue Mawz Woiary Nuie Wioary Niue Maswz Wkary Niee Madz
Wkiary Ni Madsz Wikary Nie Masdz W8ary Nis Maez W8iary Nise Maesz Wi8ary Nies Masez Wuary Ni3 Maxz Wuiary Ni3e Wiuary Nie3 Masxz
Wiaary Nif Maaz Wiry Nife Wiray Nief Masaz Wizry Nir Wizary Nire Mas Wiazry Nier Masz Wiqry Ni4 Masa Wiqary Ni4eHOME
Popular Songs:
komm mein mdchen

potere al popolo

questo vecchio pazzo mondo

sweet baby (feat. erykah badu)

midnight blue

dedicatria

alibi (i'm dreaming)

you make loving fun

vrlden utanfr

here comes my baby back again

twosome

ratt madness

␠lsk d vilt

burn your life down

blue poles

he liked to feel it

lovestruck

summertime is gone

let it slide

never saw blue like that (cover)

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us