F4
Ai Bu Hui Yi Zhi Deng Ni (love Will Not Wait For Y

Xian zai shi xia wu 4 dian ban
Wai mian de tian kong hai you yi dian dian lan
Xiang chu qu zou zou
Mei fang xiang
Deng le you deng hai shi mei you ni de dian hua

Talk to me zhi xu yao ni shuo shuo hua er yi
Talk to me wo jiu zai zhe li deng zhe ni

Show me your love, what you need,
What you do, what you see
Ai qing ta ye bu hui deng ni man man kao jin
Show me your love, what you need
What you do, what you see
Ai bu hui yi zhi deng ni

Show me your love, what you need
What you do,what you see
Hai rang wo zhan zai zhe li sha sha deng ni
Show me your love ,what you need ,
What you do, what you see
Ai bu hui yi zhi deng ni

Xian zai shi wan shang 10 dian ban
Zhao ji ge peng you pei wo yi qi chu qu wan wan
Ni hu ran chu xian zai wo shen bian
Deng le you deng ni hai shi mei shuo yi ju hua

Talk to me zhi xu yao ni shuo shuo hua er yi
Talk to me wo jiu zai zhe li deng zhe ni

Show me your love, what you need,
What you do, what you see
Ai qing ta ye bu hui deng ni man man kao jin
Show me your love, what you need
What you do, what you see
Ai bu hui yi zhi deng ni

Show me your love, what you need
What you do,what you see
Hai rang wo zhan zai zhe li sha sha deng ni
Show me your love ,what you need ,
What you do, what you see
Ai bu hui yi zhi deng ni


Mirror lyrics:

Ai bu hui yi zhi deng ni
What you do, what you see
Show me your love ,what you need ,
Hai rang wo zhan zai zhe li sha sha deng ni
What you do,what you see
Show me your love, what you need

Ai bu hui yi zhi deng ni
What you do, what you see
Show me your love, what you need
Ai qing ta ye bu hui deng ni man man kao jin
What you do, what you see
Show me your love, what you need,

Talk to me wo jiu zai zhe li deng zhe ni
Talk to me zhi xu yao ni shuo shuo hua er yi

Deng le you deng ni hai shi mei shuo yi ju hua
Ni hu ran chu xian zai wo shen bian
Zhao ji ge peng you pei wo yi qi chu qu wan wan
Xian zai shi wan shang 10 dian ban

Ai bu hui yi zhi deng ni
What you do, what you see
Show me your love ,what you need ,
Hai rang wo zhan zai zhe li sha sha deng ni
What you do,what you see
Show me your love, what you need

Ai bu hui yi zhi deng ni
What you do, what you see
Show me your love, what you need
Ai qing ta ye bu hui deng ni man man kao jin
What you do, what you see
Show me your love, what you need,

Talk to me wo jiu zai zhe li deng zhe ni
Talk to me zhi xu yao ni shuo shuo hua er yi

Deng le you deng hai shi mei you ni de dian hua
Mei fang xiang
Xiang chu qu zou zou
Wai mian de tian kong hai you yi dian dian lan
Xian zai shi xia wu 4 dian ban


Relevant Tags:
AAi BBu HHui YYi ZZhi DDeng NNi ((love WWill NNot WWait FFor YY i u ui i hi eng i love ill ot ait or
iA uB uHi iY hZi eDng iN l(ove iWll oNt aWit oFr Y zi vu jui gi ahi xeng mi (llove aill mot aait cor g
zAi vBu jHui gYi aZhi xDeng mNi (ove aWill mNot aWait cFor gY Azi Bvu Hjui Ygi Zahi Dxeng Nmi (olve Waill Nmot Waait Fcor Yg
qi gu uui hi shi eeng hi (kove 3ill hot 3ait ror h qAi gBu uHui hYi sZhi eDeng hNi (klove 3Will hNot 3Wait rFor hY
Aqi Bgu Huui Yhi Zshi Deeng Nhi (lkove W3ill Nhot W3ait Fror Yh si nu nui 6i xhi feng ji (oove dill jot dait gor 6
sAi nBu nHui 6Yi xZhi fDeng jNi (olove dWill jNot dWait gFor 6Y Asi Bnu Hnui Y6i Zxhi Dfeng Nji (loove Wdill Njot Wdait Fgor Y6
wi hu bui ui Zhhi reng bi (pove eill bot eait tor u wAi hBu bHui uYi Zi rDeng bNi (plove eWill bNot eWait tFor uY
Awi Bhu Hbui Yui Zih Dreng Nbi (lpove Weill Nbot Weait Ftor Yu xi Buu gui 7i Zji ceng Nii sill Noot sait vor 7
xAi B gHui 7Yi Zjhi cDeng N (lve sWill Nt sWait vFor 7Y Axi Bu Hgui Y7i Zhji Dceng Ni (lvoe Wsill Nto Wsait Fvor Y7
Aii Bh yui ji Zui seng Nj (lkve 2ill Nkt 2ait dor j A yHui jYi Zuhi sDeng 2Will Nkot 2Wait dFor jY
Ai Buh Hyui Yji Zhui Dseng Nij (lokve W2ill Nokt W2ait Fdor Yj Aj B7 ti Zni N9 (l9ve qill N9t qait Foor t
Aji B7u Hi tYi Znhi Dng N9i (l9ove qWill N9ot qWait Fr tY Aij Bu7 Hiu Yti Zhni Dneg Ni9 (lo9ve Wqill No9t Wqait Fro Yt
A9 Bk Hhi Yii Zbi Dsng Nl (l0ve Wiill N0t Fkr A9i Bku Hhui Y Zbhi Nli (l0ove Wll N0ot Wit Fkor
Ai9 Buk Huhi Yi Zhbi Desng Nil (lo0ve Wlil No0t Wiat Fokr Al Bi H7i Yj Zgi D3ng No (llve Wjll Nlt Wzit F9r
Ali Biu H7ui Zghi D3eng Noi Wjill Nlot Wzait F9or Ail Bui Hu7i Yij Zhgi De3ng Nio (lolve Wijll Nolt Wazit Fo9r
Ao B8 Hki Y9 Zyi Dfng Nk (live W9ll Nit Wqit F0r Aoi B8u Hkui Y9i Zyhi Nki (liove W9ill Niot F0or
Aio Bu8 Huki Yi9 Zhyi Defng Nik (loive Wi9ll Noit Waqit Fo0r Ak Bj Hii Yl Zhii Drng N8 (lovve Wlll Nott Wsit Flr
Aki Bju Hiui Yli Zh N8i (loe Wlill No Flor Aik Buj Huii Yil Zhi Derng Ni8 (loev Willl Not Wasit Folr
A8 By H8i Yo Zhj D4ng Nu (lobe Woll Nof Wwit Fir A8i Byu H8ui Yoi D4eng Nui (lobve Woill Noft Wwait Fior
Ai8 Buy Hu8i Yio Zhij De4ng Niu (lovbe Wioll Notf Wawit Foir Au Hji Yk Zh9 Ddng (loce Wkll No5 Wxit Forr
Aui Yki Zh9i Ddeng (locve Wkill No5t Wxait Fo Aiu Huji Yik Zhi9 Dedng (lovce Wikll Not5 Waxit For
Hyi Y8 Zhl Dwng (loge W8ll Noh Waiit Fod Y8i Zhli Dweng (logve W8ill Noht Wat FodrHOME
Popular Songs:
lies beyond

of love and rain

fight!!!

nothing's the same

rien jeter

mustat varjot

escrbeme en el cielo

m@ybe

trouble

never ending song of love

i think the world needs a drink

ta

look at what love has done

just like anyone

los ojos del dragon

never be

il y a deux filles en moi

se me hizo fcil

it makes me wonder

rains pour down

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us