F4
Yan Huo De Ji Jie(season Of Fireworks)

Ken:
Ni wei xiao de yan wo kan dao wu shu qing tian
Wen ni de lian de na yi tian yong you quan shi jie

Vanness:
Wei lai shi yi ge yuan quan zai ni wo wu ming zhi jian
Wei wo men nuo yan lai jia mian wan mei de ju dian

Jerry:
Yao bai ni yong jing wo wai tao de li mian wei ni dang feng xue
Vic:
Rang ni kao zai wo de jian fen xiang mei yi ge ming tian

F4:
Qian ni de shou qu gan jue yan huo zui mi ren de ji jie
Zhao liang xing fu de shun jian hao rang wo men kan de gan yuan
Qian ni de shou qu gan jue yan huo zui mi ren de ji jie
Dian liang sheng ming de yi qie zhang fang wo men de xi yue
Zai ai ni de mei yi tian

Jerry:
Zhen cang de hua mian quan dou shi ni de qing jie
Jerry+Ken
Si nian ting ge zai ni de lian wen nuan bu hui qie

Vic:
Wei lai shi yi ge yuan quan zai ni wo wu ming zhi jian
Vic+Vanness
Wei wo men de nuo yan lai jia mian wan mei de ju dian

Jerry:
Yao ba ni yong jing wo wai tao de li mian
Jerry+Ken:
Wei ni dang feng xue
Vanness:
Rang ni kao zai wo de jian fen xiang mei yi ge ming tian

F4:
Qian ni de shou qu gan jue yan huo zui mi ren de ji jie
Zhao liang xing fu de shun jian hao rang wo men kan de gan yuan
Qian ni de shou qu gan jue yan huo zui mi ren de ji jie
dian liang sheng ming de yi qie zhan fang wo men de xi yue
Zai ai ni de mei yi tian

Ken:
Guo qu xian zai huo wei lai ye qi dai jiang ni de ai xia zai
Vanness:
yong yuan bu geng gai you xin xin zhe yang ai ..wo no..

F4:
Qian ni de shou qu gan jue yan huo zui mi ren de ji jie
zhao liang xing fu de shun jian hao rang wo men kan de geng yuan
Qian ni de shou qu gan jue yan huo zui mi ren de ji jie
Dian liang sheng ming de yi qie zhan fang wo men de xi yue
Zai ai ni de mei yi tian

oh..oh..yeah


Mirror lyrics:

oh..oh..yeah

Zai ai ni de mei yi tian
Dian liang sheng ming de yi qie zhan fang wo men de xi yue
Qian ni de shou qu gan jue yan huo zui mi ren de ji jie
zhao liang xing fu de shun jian hao rang wo men kan de geng yuan
Qian ni de shou qu gan jue yan huo zui mi ren de ji jie
F4:

yong yuan bu geng gai you xin xin zhe yang ai ..wo no..
Vanness:
Guo qu xian zai huo wei lai ye qi dai jiang ni de ai xia zai
Ken:

Zai ai ni de mei yi tian
dian liang sheng ming de yi qie zhan fang wo men de xi yue
Qian ni de shou qu gan jue yan huo zui mi ren de ji jie
Zhao liang xing fu de shun jian hao rang wo men kan de gan yuan
Qian ni de shou qu gan jue yan huo zui mi ren de ji jie
F4:

Rang ni kao zai wo de jian fen xiang mei yi ge ming tian
Vanness:
Wei ni dang feng xue
Jerry+Ken:
Yao ba ni yong jing wo wai tao de li mian
Jerry:

Wei wo men de nuo yan lai jia mian wan mei de ju dian
Vic+Vanness
Wei lai shi yi ge yuan quan zai ni wo wu ming zhi jian
Vic:

Si nian ting ge zai ni de lian wen nuan bu hui qie
Jerry+Ken
Zhen cang de hua mian quan dou shi ni de qing jie
Jerry:

Zai ai ni de mei yi tian
Dian liang sheng ming de yi qie zhang fang wo men de xi yue
Qian ni de shou qu gan jue yan huo zui mi ren de ji jie
Zhao liang xing fu de shun jian hao rang wo men kan de gan yuan
Qian ni de shou qu gan jue yan huo zui mi ren de ji jie
F4:

Rang ni kao zai wo de jian fen xiang mei yi ge ming tian
Vic:
Yao bai ni yong jing wo wai tao de li mian wei ni dang feng xue
Jerry:

Wei wo men nuo yan lai jia mian wan mei de ju dian
Wei lai shi yi ge yuan quan zai ni wo wu ming zhi jian
Vanness:

Wen ni de lian de na yi tian yong you quan shi jie
Ni wei xiao de yan wo kan dao wu shu qing tian
Ken:


Relevant Tags:
YYan HHuo DDe JJi JJie(season OOf FFireworks) an uo e i ie(season f ireworks) aYn uHo eD iJ iJe(season fO iFreworks)
gan juo xe ki kie(season kf cireworks) gYan jHuo xDe kJi kJie(season kOf cFireworks) Ygan Hjuo Dxe Jki Jkie(season Okf Fcireworks)
han uuo ee ii iie(season 9f rireworks) hYan uHuo eDe iJi iJie(season 9Of rFireworks) Yhan Huuo Dee Jii Jiie(season O9f Frireworks)
6an nuo fe mi mie(season 0f gireworks) 6Yan nHuo fDe mJi mJie(season 0Of gFireworks) Y6an Hnuo Dfe Jmi Jmie(season O0f Fgireworks)
uan buo re ni nie(season lf tireworks) uYan bHuo rDe nJi nJie(season lOf tFireworks) Yuan Hbuo Dre Jni Jnie(season Olf Ftireworks)
7an guo ce hi hie(season if vireworks) 7Yan gHuo cDe hJi hJie(season iOf vFireworks) Y7an Hguo Dce Jhi Jhie(season Oif Fvireworks)
jan yuo se ui uie(season Off direworks) jYan yHuo sDe uJi uJie(season O dFireworks) Yjan Hyuo Dse Jui Juie(season Of Fdireworks)
tan Oc Fiireworks) tYan Ho D J Je(season Ocf Freworks) Ytan Hou De Ji Jei(season Ofc Frieworks)
Yaan Hho Ds Jj Jje(season Or Fjreworks) Yn Hhuo Jji Jjie(season Orf Fjireworks) Yna Huho Des Jij Jije(season Ofr Fijreworks)
Yzn H7o D3 J9 J9e(season Og F9reworks) Yzan H7uo D3e J9i J9ie(season Ogf F9ireworks) Yazn Hu7o De3 Ji9 Ji9e(season Ofg Fi9reworks)
Yqn Hko Df Jl Jle(season Ot Flreworks) Yqan Hkuo Jli Jlie(season Otf Flireworks) Yaqn Huko Def Jil Jile(season Oft Filreworks)
Ysn Hio Dr Jo Joe(season Ov Foreworks) Ysan Hiuo Joi Joie(season Ovf Foireworks) Yasn Huio Der Jio Jioe(season Ofv Fioreworks)
Ywn H8o D4 Jk Jke(season Od Fkreworks) Ywan H8uo D4e Odf Fkireworks) Yawn Hu8o De4 Jik Jike(season Ofd Fikreworks)
Yxn Hjo Dd J8 J8e(season F8reworks) Yxan Dde J8i J8ie(season F8ireworks) Yaxn Hujo Ded Ji8 Ji8e(season Fi8reworks)
Yann Hyo Dw Ju Jue(season Fureworks) Ya Dwe Fuireworks) Yan Huyo Dew Jiu Jiue(season Fiureworks)
Yam Huoo Jiee(season Firreworks) Yamn Hu Ji(season Fieworks) Yanm Huo Ji(eseason Fierworks)
Yah Huk Jis(season Fideworks) Yahn Jise(season Fidreworks) Yanh Huok Jies(season Firdeworks)
Yaj Hu9 Ji3(season Fi4eworks) Yajn Hu9o Ji3e(season Fi4reworks) Yanj Huo9 Jie3(season Fir4eworks)
Yab Hu0 Jif(season Figeworks) Yabn Hu0o Jife(season Figreworks) Yanb Huo0 Jief(season Firgeworks)
Hul Jir(season Fiteworks) Hulo Jire(season Fitreworks) Huol Jier(season Firteworks)
Hui Ji4(season Fi5eworks) Ji4e(season Fi5reworks) Huoi Jie4(season Fir5eworks)
Jid(season Fifeworks) Jide(season Fifreworks) Jied(season Firfeworks)
Jiw(season Fieeworks) Jiwe(season Fiereworks) Jiew(season Fireeworks)
Jie((season Jieseason Firworks) Jies(eason Firweorks)
Jie(sseason Firsworks) Jie(eason Firseworks) Jie(esason Firesworks)
Jie(zeason Fir3works) Jie(zseason Fir3eworks) Jie(szeason Fire3works)
Jie(weason Firfworks) Jie(wseason Jie(sweason Firefworks)
Jie(deason Firrworks) Jie(dseason Jie(sdeason Firerworks)
Jie(eeason Fir4works) Jie(eseason Jie(seeason Fire4works)
Jie(xeason Firdworks) Jie(xseason Jie(sxeason Firedworks)HOME
Popular Songs:
valentines day

(502)

dyra sm„ī l„∂ften

sink or swim

look back

dude of all dudes

one moment ago

anlayamazs„ĺn

hollywood trainwreck

australopithecus

grey skies

it ain't enough

povpre„łnost

novembre

agress

crimson and clover

sucede

horse

always

take me anywhere

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us