Eurovision Song Contest
Latvia Fomins & Kleins Dziesma Par Laimi

Kad nav vairs nekâ,
es domâju tâ:
- Man paliek vçl dziesma ko dziedât tev
Par sauli, kas riet,
par ceïu, ko iet,
Kâ vilcieni projâm pa metâla sliedçm
Uz tâlajâm pieturâm Ziemeïpolâ,
kur brîvîba dzîvo, bet vairâk nekâ
Tâ ik reizi, kad tâlumâ brînumu jût,
es vçlos vçl tuvâk tev bût!

Nekâ,
kad nav vairs nekâ,
es vçlos tev nodziedât
Dziesmu par laimi
Kas nâk
Kas negaidot nâk,
un paòem aiz rokas mûs
Dziesma par laimi, kas bûs

Kad nav vairs nekâ,
es domâju tâ:
- Man paliek vçl debesîs skrejo›ais vçj›,
un saule, kas riet,
tâlie ceïi ko iet
Pâr septiòiem kalniem un deviòâm jûrâm,
uz siltajâm zemçm kâ gâjputni jau
Tur viss ir kâ sapnî, bet tevis tur nav
Ik reizi, kad tâlumâ brînumu jût,
es vçlos vçl tuvâk tev bût!

Nekâ,
kad nav vairs nekâ,
es vçlos tev nodziedât
Dziesmu par laimi
Kas nâk
Kas negaidot nâk,
un paòem aiz rokas mûs
Dziesma par laimi, kas bûs

Nekâ,
kad nav vairs nekâ,
es vçlos tev nodziedât
Dziesmu par laimi
Kas nâk
Kas negaidot nâk,
un paòem aiz rokas mûs
Dziesma par laimi, kas bûs

Dziesma par laimi, kas bûs


Mirror lyrics:

Dziesma par laimi, kas bûs

Dziesma par laimi, kas bûs
un paòem aiz rokas mûs
Kas negaidot nâk,
Kas nâk
Dziesmu par laimi
es vçlos tev nodziedât
kad nav vairs nekâ,
Nekâ,

Dziesma par laimi, kas bûs
un paòem aiz rokas mûs
Kas negaidot nâk,
Kas nâk
Dziesmu par laimi
es vçlos tev nodziedât
kad nav vairs nekâ,
Nekâ,

es vçlos vçl tuvâk tev bût!
Ik reizi, kad tâlumâ brînumu jût,
Tur viss ir kâ sapnî, bet tevis tur nav
uz siltajâm zemçm kâ gâjputni jau
Pâr septiòiem kalniem un deviòâm jûrâm,
tâlie ceïi ko iet
un saule, kas riet,
- Man paliek vçl debesîs skrejo›ais vçj›,
es domâju tâ:
Kad nav vairs nekâ,

Dziesma par laimi, kas bûs
un paòem aiz rokas mûs
Kas negaidot nâk,
Kas nâk
Dziesmu par laimi
es vçlos tev nodziedât
kad nav vairs nekâ,
Nekâ,

es vçlos vçl tuvâk tev bût!
Tâ ik reizi, kad tâlumâ brînumu jût,
kur brîvîba dzîvo, bet vairâk nekâ
Uz tâlajâm pieturâm Ziemeïpolâ,
Kâ vilcieni projâm pa metâla sliedçm
par ceïu, ko iet,
Par sauli, kas riet,
- Man paliek vçl dziesma ko dziedât tev
es domâju tâ:
Kad nav vairs nekâ,


Relevant Tags:
LLatvia FFomins && KKleins DDziesma PPar LLaimi atvia omins leins ziesma ar aimi aLtvia oFmins & lKeins zDiesma aPr aLimi
katvia comins lleins xziesma 0ar kaimi kLatvia cFomins lKleins xDziesma 0Par kLaimi Lkatvia Fcomins Klleins Dxziesma P0ar Lkaimi
oatvia romins oleins eziesma lar oaimi oLatvia rFomins oKleins eDziesma lPar oLaimi Loatvia Fromins Koleins Deziesma Plar Loaimi
patvia gomins mleins fziesma oar paimi pLatvia gFomins mKleins fDziesma oPar pLaimi Lpatvia Fgomins Kmleins Dfziesma Poar Lpaimi
Laatvia tomins jleins rziesma Paar Laaimi Ltvia tFomins jKleins rDziesma Pr Limi Ltavia Ftomins Kjleins Drziesma Pra Liami
Lztvia vomins ileins cziesma Pzr Lzimi Lzatvia vFomins iKleins cDziesma Pzar Lzaimi Laztvia Fvomins Kileins Dcziesma Pazr Lazimi
Lqtvia domins sziesma Pqr Lqimi Lqatvia dFomins Keins sDziesma Pqar Lqaimi Laqtvia Fdomins Kelins Dsziesma Paqr Laqimi
Lstvia Foomins Kkeins Dzziesma Psr Lsimi Lsatvia Fmins Kkleins Diesma Psar Lsaimi Lastvia Fmoins Klkeins Dizesma Pasr Lasimi
Lwtvia Fkmins Koeins Daiesma Pwr Lwimi Lwatvia Fkomins Daziesma Pwar Lwaimi Lawtvia Fokmins Kloeins Dzaiesma Pawr Lawimi
Lxtvia F9mins Kpeins Dsiesma Pxr Lximi Lxatvia F9omins Kpleins Pxar Lxaimi Laxtvia Fo9mins Klpeins Dzsiesma Paxr Laximi
Lattvia F0mins Kleeins Dxiesma Parr Laiimi Lavia F0omins Klins Pa Lami Lavtia Fo0mins Kliens Dzxiesma Par Lamii
Lafvia Flmins Klsins Dziiesma Pad Lajmi Laftvia Flomins Klseins Dzesma Padr Lajimi Latfvia Folmins Klesins Dzeisma Pard Laijmi
La5via Fimins Kl3ins Dzjesma Pa4 La9mi La5tvia Fiomins Kl3eins Dzjiesma Pa4r La9imi Lat5via Foimins Kle3ins Dzijesma Par4 Lai9mi
Lahvia Fommins Klfins Dz9esma Pag Lalmi Lahtvia Foins Klfeins Dz9iesma Pagr Lalimi Lathvia Foimns Klefins Dzi9esma Parg Lailmi
Layvia Fojins Klrins Dzlesma Pat Laomi Laytvia Fojmins Klreins Dzliesma Patr Laoimi Latyvia Fomjins Klerins Dzilesma Part Laiomi
La6via Fokins Kl4ins Dzoesma Pa5 Lakmi La6tvia Kl4eins Dzoiesma Pa5r Lakimi Lat6via Fomkins Kle4ins Dzioesma Par5 Laikmi
Lagvia Fonins Kldins Dzkesma Paf La8mi Lagtvia Fonmins Kldeins Dzkiesma Pafr La8imi Latgvia Fomnins Kledins Dzikesma Parf Lai8mi
Larvia Fomiins Klwins Dz8esma Pae Laumi Lartvia Fomns Klweins Dz8iesma Paer Lauimi Latrvia Fomnis Klewins Dzi8esma Pare Laiumi
Latvvia Fomjns Kleiins Dzuesma Laimmi Latia Klens Dzuiesma Laii Lativa Fomijns Klenis Dziuesma Laiim
Latbia Fom9ns Klejns Dzieesma Laiji Latbvia Fom9ins Klejins Dzisma Latvbia Fomi9ns Kleijns Dzisema Laimji
Latcia Fomlns Kle9ns Dzissma Laiki Latcvia Fomlins Kle9ins Dzisesma Latvcia Fomilns Klei9ns Dziessma LaimkiHOME
Popular Songs:
take it to the limit

mi mejor amiga

7th element

tell me why

living rooms

pray

liikaa

leg dein ohr auf die schiene der geschichte

4th dimensional transition

gravity

amor de mujer

vanishing destruction

what happened to us

kiss the eclipse

still wonder

distant memory

book of love

don't go knockin' on my door

surrender

to all my friends

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us