Eluveitie
Uis Elveti

Uro si tovo keitone, e'brgant tovo bargo
Toge si se met snibi, staj si borso anda
Cuonos be toi se - immi spakto...
Cuonos be toi se - vo tovo vida

Veno ap tovo albeis, veno ap de bejos
veno ap oljo trano, cu tov' aljo aunio
Cuonos be toi se - immi spakto...
Cuonos be toi se - vo tovo vida

Carao toi tecos tersos
canumi uis an devo
so bado at ne ti se
imon coimo elvetie


Mirror lyrics:

imon coimo elvetie
so bado at ne ti se
canumi uis an devo
Carao toi tecos tersos

Cuonos be toi se - vo tovo vida
Cuonos be toi se - immi spakto...
veno ap oljo trano, cu tov' aljo aunio
Veno ap tovo albeis, veno ap de bejos

Cuonos be toi se - vo tovo vida
Cuonos be toi se - immi spakto...
Toge si se met snibi, staj si borso anda
Uro si tovo keitone, e'brgant tovo bargo


Relevant Tags:
UUis EElveti is lveti iUs lEveti his slveti hUis sElveti Uhis Eslveti 7is 3lveti 7Uis 3Elveti U7is E3lveti kis flveti kUis fElveti
Ukis Eflveti iis rlveti iUis rElveti Uiis Erlveti 8is 4lveti 8Uis 4Elveti U8is E4lveti jis dlveti jUis dElveti Ujis Edlveti yis wlveti
yUis wElveti Uyis Ewlveti Ellveti Us Eveti Usi Evleti Ujs Ekveti Eklveti Uijs Elkveti U9s Eoveti U9is Eolveti Ui9s Eloveti
Uls Epveti Ulis Eplveti Uils Elpveti Uos Elvveti Uois Eleti Uios Elevti Uks Elbeti Elbveti Uiks Elvbeti U8s Elceti Elcveti
Ui8s Elvceti Uus Elgeti Uuis Elgveti Uius Elvgeti Uiss Elfeti Ui Elfveti Uis Elvfeti Uiz Elveeti Uizs Elvti Uisz Elvtei Uiw Elvsti
Uiws Elvseti Uisw Elvesti Uid Elv3ti Uids Elv3eti Uisd Elve3tiHOME
Popular Songs:
son sardunyalar

pendant que mes cheveux poussent

mr. galaxia

no trust

silver bells

por si no lo sabias

love is not a game

receiver

what would u do

crowd

i forgive you

fractured queen

devuelveme

sevdan bir ate„ĺ

breakdown

that's why i love you

swallowed by the moon

good as you

perd„É‚≥neme se„É‚Īora

if heartache is the fashion

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us