Elli Kokkinou
Erotevmeni Poli

Apo tin proti matia
Apo to proto fili su
Gia mena egines fos
Ki ego gia panta diki su

Eftihismeni

Ki ime mazi su poli
Erotevmeni giati
S' afto to grizo urano
Ise i liakada mu esi
Ki ime mazi su poli
Erotevmeni giati
Mazi su ego ksanazo
Ta panta ap' tin arhi

Ta panta ap' tin arhi, ta panta ap' tin arhi

To iha di monaha
Sto cinema san tenia
Den fantazomun pote
Na ziso tetia istoria

Eftihismeni

Ki ime mazi su poli
Erotevmeni giati
S' afto to grizo urano
Ise i liakada mu esi
Ki ime mazi su poli
Erotevmeni giati
Mazi su ego ksanazo
Ta panta ap' tin arhi

Ta panta ap' tin arhi, ta panta ap' tin arhi

Ta panta, ta panta, ta panta ap' tin arhi

Ki ime mazi su poli
Erotevmeni giati
S' afto to grizo urano
Ise i liakada mu esi
Ki ime mazi su poli
Erotevmeni giati
Mazi su ego ksanazo
Ta panta ap' tin arhi

Ki ime mazi su poli
Erotevmeni giati
S' afto to grizo urano
Ise i liakada mu esi
Ki ime mazi su poli
Erotevmeni giati
Mazi su ego ksanazo
Ta panta ap' tin arhi


Mirror lyrics:

Ta panta ap' tin arhi
Mazi su ego ksanazo
Erotevmeni giati
Ki ime mazi su poli
Ise i liakada mu esi
S' afto to grizo urano
Erotevmeni giati
Ki ime mazi su poli

Ta panta ap' tin arhi
Mazi su ego ksanazo
Erotevmeni giati
Ki ime mazi su poli
Ise i liakada mu esi
S' afto to grizo urano
Erotevmeni giati
Ki ime mazi su poli

Ta panta, ta panta, ta panta ap' tin arhi

Ta panta ap' tin arhi, ta panta ap' tin arhi

Ta panta ap' tin arhi
Mazi su ego ksanazo
Erotevmeni giati
Ki ime mazi su poli
Ise i liakada mu esi
S' afto to grizo urano
Erotevmeni giati
Ki ime mazi su poli

Eftihismeni

Na ziso tetia istoria
Den fantazomun pote
Sto cinema san tenia
To iha di monaha

Ta panta ap' tin arhi, ta panta ap' tin arhi

Ta panta ap' tin arhi
Mazi su ego ksanazo
Erotevmeni giati
Ki ime mazi su poli
Ise i liakada mu esi
S' afto to grizo urano
Erotevmeni giati
Ki ime mazi su poli

Eftihismeni

Ki ego gia panta diki su
Gia mena egines fos
Apo to proto fili su
Apo tin proti matia


Relevant Tags:
EErotevmeni PPoli rotevmeni oli rEotevmeni oPli srotevmeni 0oli sErotevmeni 0Poli Esrotevmeni P0oli 3rotevmeni loli
3Erotevmeni lPoli E3rotevmeni Ploli frotevmeni ooli fErotevmeni oPoli Efrotevmeni Pooli rrotevmeni rErotevmeni Pli
Errotevmeni Ploi 4rotevmeni Pkli 4Erotevmeni Pkoli E4rotevmeni Pokli drotevmeni P9li dErotevmeni P9oli Edrotevmeni Po9li
wrotevmeni P0li wErotevmeni Ewrotevmeni Po0li Plli Eotevmeni Eortevmeni Polli Edotevmeni Pili
Pioli Erdotevmeni Poili E4otevmeni Poi Er4otevmeni Poil Egotevmeni Poki Egrotevmeni
Ergotevmeni Polki Etotevmeni Pooi Etrotevmeni Ertotevmeni Poloi E5otevmeni Popi E5rotevmeni Popli Er5otevmeni Polpi
Efotevmeni Polii Pol Erfotevmeni Poli Eeotevmeni Polj Eerotevmeni Polji Ereotevmeni Polij Erootevmeni Pol9
Ertevmeni Pol9i Ertoevmeni Poli9 Erktevmeni Poll Erkotevmeni Eroktevmeni Polil Er9tevmeni Polo Er9otevmeni
Ero9tevmeni Polio Er0tevmeni Polk Er0otevmeni Ero0tevmeni Polik Erltevmeni Pol8 Erlotevmeni Pol8i Eroltevmeni Poli8
Eritevmeni Polu Eriotevmeni Polui Eroitevmeni Poliu Erottevmeni Eroevmeni Eroetvmeni Erofevmeni
Eroftevmeni Erotfevmeni Ero5evmeni Ero5tevmeni Erot5evmeni Erohevmeni Erohtevmeni
Erothevmeni Eroyevmeni Eroytevmeni Erotyevmeni Ero6evmeni Ero6tevmeni Erot6evmeni
Erogevmeni Erogtevmeni Erotgevmeni Erorevmeni Erortevmeni Erotrevmeni Eroteevmeni
Erotvmeni Erotvemeni Erotsvmeni Erotsevmeni Erotesvmeni Erot3vmeni Erot3evmeniHOME
Popular Songs:
no te quiero perder

catch my fall

here comes the rain again

reggae music

back to haunt me

you left it up to me

black crow

selfish animal

live like a man

still ain't enough for me

wyoming wind

skyll inte pă´ mej

eyes too blue

going digital

sadetta

a stick, a carrot & string

despacio

otterley

we were kinda crazy then

i rememer the rain

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us