Edyta Bartosiewicz
Ty Rozumiesz

Czy widzisz jak we mnie dojrzewa wielki wrzód?
Wiem kiedyœ on pêknie, nie mogê ufaæ mu
Choæ z¿yci jesteœmy ze sob¹ d³ugi czas
Jak w¹¿ niebezpieczny ukrywa w sobie jad

I ¿eby on oszczêdzi³ mnie
Fa³szyw¹ mi³oœæ dajê mu

Ty rozumiesz mnie
Tak ju¿ przecie¿ jest
Tak ju¿ musi byæ
Ty rozumiesz mnie

Nad oceanem drzew unoszê lekko siê
I widzê w³asny cieñ - on wci¹¿ oddycha
Czy czujesz jak we mnie pulsuje ¿ycie
G³êboko, wci¹¿ g³êbiej, a niebo siê zamyka

I ¿ebyœ ty oszczêdzi³ mnie
Fa³szyw¹ mi³oœæ dajê Ci

Ty rozumiesz mnie
Tak ju¿ przecie¿ jest
Tak ju¿ musi byæ
Ty rozumiesz mnie

Ty rozumiesz mnie...


Mirror lyrics:

Ty rozumiesz mnie...

Ty rozumiesz mnie
Tak ju¿ musi byæ
Tak ju¿ przecie¿ jest
Ty rozumiesz mnie

Fa³szyw¹ mi³oœæ dajê Ci
I ¿ebyœ ty oszczêdzi³ mnie

G³êboko, wci¹¿ g³êbiej, a niebo siê zamyka
Czy czujesz jak we mnie pulsuje ¿ycie
I widzê w³asny cieñ - on wci¹¿ oddycha
Nad oceanem drzew unoszê lekko siê

Ty rozumiesz mnie
Tak ju¿ musi byæ
Tak ju¿ przecie¿ jest
Ty rozumiesz mnie

Fa³szyw¹ mi³oœæ dajê mu
I ¿eby on oszczêdzi³ mnie

Jak w¹¿ niebezpieczny ukrywa w sobie jad
Choæ z¿yci jesteœmy ze sob¹ d³ugi czas
Wiem kiedyœ on pêknie, nie mogê ufaæ mu
Czy widzisz jak we mnie dojrzewa wielki wrzód?


Relevant Tags:
TTy RRozumiesz y ozumiesz yT oRzumiesz fy dozumiesz fTy dRozumiesz Tfy Rdozumiesz 5y 4ozumiesz 5Ty 4Rozumiesz T5y R4ozumiesz
hy gozumiesz hTy gRozumiesz Thy Rgozumiesz yy tozumiesz yTy tRozumiesz Tyy Rtozumiesz 6y 5ozumiesz 6Ty 5Rozumiesz T6y R5ozumiesz
gy fozumiesz gTy fRozumiesz Tgy Rfozumiesz ry eozumiesz rTy eRozumiesz Try Reozumiesz Roozumiesz T Rzumiesz Ty Rzoumiesz
Tg Rkzumiesz Rkozumiesz Tyg Rokzumiesz Th R9zumiesz R9ozumiesz Tyh Ro9zumiesz T6 R0zumiesz R0ozumiesz Ty6 Ro0zumiesz
Tu Rlzumiesz Tuy Rlozumiesz Tyu Rolzumiesz T7 Rizumiesz T7y Riozumiesz Ty7 Roizumiesz Tj Rozzumiesz Tjy Roumiesz Tyj Rouzmiesz
Tt Roaumiesz Tty Roazumiesz Tyt Rozaumiesz Rosumiesz Roszumiesz Rozsumiesz Roxumiesz Roxzumiesz Rozxumiesz
Rozuumiesz Rozmiesz Rozmuiesz Rozhmiesz Rozhumiesz Rozuhmiesz Roz7miesz Roz7umiesz Rozu7miesz
Rozkmiesz Rozkumiesz Rozukmiesz Rozimiesz Roziumiesz Rozuimiesz Roz8miesz Roz8umiesz Rozu8miesz
Rozjmiesz Rozjumiesz Rozujmiesz Rozymiesz Rozyumiesz Rozuymiesz Rozummiesz RozuieszHOME
Popular Songs:
bleue

touch me when we're dancing

she gives me life

a liddle biddy help from elvis

something's gotta give

bailar sobre tu tumba

i'm okay

turkey athena for real

je t'aime encore

wyznanie siebie

there's a call comes ringing

the quiet one

acredita

the machines

race with the devil

aveces lloro

just when i needed you the most

gamma gamma hey!

rock my heart (always)

late night showing

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us