David Fonseca
Adeus No Afastes Os Teus Olhos Dos Meus

Quando dormes
E te esqueces
O que vês
Tu quem és?
Quando eu voltar
O que vais dizer?
Vou sentar no meu lugar

Adeus
Não afastes os teus olhos dos meus
Isolar para sempre este tempo
É tudo o que tenho para dar

Quando acordas
Por quem chamas tu?
Vou esperar
Eu vou ficar
Nos teus braços
Eu vou conseguir fixar
O teu ar
A tua surpresa

Adeus
Não afastes os teus olhos dos meus
Eu vou agarrar este tempo
E nunca mais largar

Adeus
Não afastes os teus braços dos meus
Vou ficar para sempre neste tempo
Eu vou, vou conseguir pará-lo
Vou conseguir pará-lo

Vou conseguir...

Adeus
Não afastes os teus olhos dos meus
Vou ficar para sempre neste tempo
Eu vou conseguir pará-lo
Eu vou conseguir guardá-lo
Eu vou conseguir ficar


Mirror lyrics:

Eu vou conseguir ficar
Eu vou conseguir guardá-lo
Eu vou conseguir pará-lo
Vou ficar para sempre neste tempo
Não afastes os teus olhos dos meus
Adeus

Vou conseguir...

Vou conseguir pará-lo
Eu vou, vou conseguir pará-lo
Vou ficar para sempre neste tempo
Não afastes os teus braços dos meus
Adeus

E nunca mais largar
Eu vou agarrar este tempo
Não afastes os teus olhos dos meus
Adeus

A tua surpresa
O teu ar
Eu vou conseguir fixar
Nos teus braços
Eu vou ficar
Vou esperar
Por quem chamas tu?
Quando acordas

É tudo o que tenho para dar
Isolar para sempre este tempo
Não afastes os teus olhos dos meus
Adeus

Vou sentar no meu lugar
O que vais dizer?
Quando eu voltar
Tu quem és?
O que vês
E te esqueces
Quando dormes


Relevant Tags:
AAdeus NNo AAfastes OOs TTeus OOlhos DDos MMeus deus o fastes s eus lhos os eus dAeus No fAastes sO eTus lOhos oDs eMus
zdeus mo zfastes ks feus klhos xos jeus zAdeus mNo zAfastes kOs fTeus kOlhos xDos jMeus Azdeus Nmo Azfastes Oks Tfeus Oklhos Dxos Mjeus
qdeus ho qfastes 9s 5eus 9lhos eos keus qAdeus hNo qAfastes 9Os 5Teus 9Olhos eDos kMeus Aqdeus Nho Aqfastes O9s T5eus O9lhos Deos Mkeus
sdeus jo sfastes 0s heus 0lhos fos neus sAdeus jNo sAfastes 0Os hTeus 0Olhos fDos nMeus Asdeus Njo Asfastes O0s Theus O0lhos Dfos Mneus
wdeus bo wfastes ls yeus llhos ros Meeus wAdeus bNo wAfastes lOs yTeus lOlhos rDos Mus Awdeus Nbo Awfastes Ols Tyeus Ollhos Dros Mues
xdeus No xfastes is 6eus ilhos cos Msus xAdeus No xAfastes iOs 6Teus iOlhos cDos Mseus Axdeus No Axfastes Ois T6eus Oilhos Dcos Mesus
Addeus N㼼o Affastes Oss geus sos M3us Aeus No Aastes O gTeus Ohos sDos M3eus Aedus No Aafstes Os Tgeus Ohlos Dsos Me3us
Axeus Noo Acastes Oz reus Okhos Doos Mfus N Acfastes Ozs rTeus Ds Mfeus Adxeus No Afcastes Osz Treus Olkhos Dso Mefus
Aeeus Nk Arastes Ow Teeus Oohos Dks Mrus Aedeus Nko Arfastes Ows Tus Oolhos Dkos Mreus Adeeus Nok Afrastes Osw Tues Olohos Doks Merus
Afeus N9 Agastes Od Tsus Ophos D9s M4us Afdeus N9o Agfastes Ods Tseus Oplhos D9os M4eus Adfeus No9 Afgastes Osd Tesus Olphos Do9s Me4us
Areus N0 Atastes Oe T3us Olhhos D0s Mdus Ardeus N0o Atfastes Oes T3eus Olos D0os Mdeus Adreus No0 Aftastes Ose Te3us Olohs Do0s Medus
Aceus Nl Avastes Ox Tfus Oljos Dls Mwus Acdeus Nlo Avfastes Oxs Oljhos Dlos Mweus Adceus Nol Afvastes Osx Tefus Olhjos Dols Mewus
Aseus Ni Adastes Oa Trus Oluos Dis Meuus Nio Adfastes Oas Oluhos Dios Mes Adseus Noi Afdastes Osa Terus Olhuos Dois Mesu
Afaastes T4us Olnos Doss Mehs Adus Afstes T4eus Olnhos Do Mehus Adues Afsates Te4us Olhnos Dos Meuhs
Adsus Afzstes Tdus Olbos Doz Me7s Afzastes Tdeus Olbhos Dozs Me7us Adesus Afazstes Tedus Olhbos Dosz Meu7s
Ad3us Afqstes Twus Olgos Dow Meks Ad3eus Afqastes Tweus Olghos Dows Mekus Ade3us Afaqstes Tewus Olhgos Dosw Meuks
Adfus Afsstes Teuus Olyos Dod Meis Afsastes Tes Olyhos Dods Meius Adefus Afasstes Tesu Olhyos Dosd Meuis
Adrus Afwstes Tehs Olhoos Doe Me8s Afwastes Tehus Olhs Does Me8us Aderus Afawstes Teuhs Olhso Dose Meu8s
Ad4us Afxstes Te7s Olhks Dox Mejs Ad4eus Afxastes Te7us Olhkos Doxs Mejus Ade4us Afaxstes Teu7s Olhoks Dosx Meujs
Addus Teks Olh9s Doa Meys Afates Tekus Olh9os Doas Meyus Adedus Afatses Teuks Olho9s Dosa Meuys
Adwus Afaztes Teis Olh0s Meuss Adweus Teius Olh0os Meu Adewus Afasztes Teuis Olho0s Meus
Adeuus Afawtes Te8s Olhls Meuz Ades Te8us Olhlos Meuzs Adesu Afaswtes Teu8s Olhols Meusz
Adehs Afadtes Tejs Olhis Meuw Adehus Afadstes Tejus Olhios MeuwsHOME
Popular Songs:
guitars of the heart (happy)

la chambre

warmness on the soul

pull me under

this steady train

she's gone

how does it feel

nobody else but you

it really doesn't matter anyway

kevn ensilunta

get rich

leni

pop song 89 (rem cover)

tell me all about it

une question de temps

teken van leven

blackheart

ear

silent night

speechless

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us