Closterkeller
Sztuka Ambicji

Tak chyba wcale nie musia³o byæ
Ja przecie¿ nie zrobi³am z³ego nic
Prócz paru s³ów rzuconych w gniewie gdy
Mój teatr gestów sp³on¹³ i skoñczy³y ³zy

Ambicji sztuka, sztuka ambicji
Nie daæ za wiele, nie za ma³o wzi¹æ
Wygraæ albo zgin¹æ - czasem to jest b³¹d!

Rozgrywka dla najwiêkszych - nie dotykaj mnie!
Popatrz mi prosto w oczy - wszystko zmienia siê
Za pionka poddasz króla i us³yszysz "mat!"
Lecz ju¿ nie mo¿na cofn¹æ ruchu, taka gra.

Ambicji sztuka, sztuka ambicji
Nie daæ za wiele, nie za ma³o wzi¹æ
Wygraæ albo zgin¹æ - czasem to jest b³¹d!

Wygra³eœ, lecz czy bêdziesz dobrze spaæ?
W tej grze zwyciê¿a rozum a nie sztywny kark
Straci³eœ sw¹ królow¹ i zosta³eœ sam
Na innej szachownicy ju¿ z kimœ innym gram

Ambicji sztuka, sztuka ambicji
Nie daæ za wiele, nie za ma³o wzi¹æ
Wygraæ albo zgin¹æ - czasem to jest b³¹d!Mirror lyrics:


Wygraæ albo zgin¹æ - czasem to jest b³¹d!
Nie daæ za wiele, nie za ma³o wzi¹æ
Ambicji sztuka, sztuka ambicji

Na innej szachownicy ju¿ z kimœ innym gram
Straci³eœ sw¹ królow¹ i zosta³eœ sam
W tej grze zwyciê¿a rozum a nie sztywny kark
Wygra³eœ, lecz czy bêdziesz dobrze spaæ?

Wygraæ albo zgin¹æ - czasem to jest b³¹d!
Nie daæ za wiele, nie za ma³o wzi¹æ
Ambicji sztuka, sztuka ambicji

Lecz ju¿ nie mo¿na cofn¹æ ruchu, taka gra.
Za pionka poddasz króla i us³yszysz "mat!"
Popatrz mi prosto w oczy - wszystko zmienia siê
Rozgrywka dla najwiêkszych - nie dotykaj mnie!

Wygraæ albo zgin¹æ - czasem to jest b³¹d!
Nie daæ za wiele, nie za ma³o wzi¹æ
Ambicji sztuka, sztuka ambicji

Mój teatr gestów sp³on¹³ i skoñczy³y ³zy
Prócz paru s³ów rzuconych w gniewie gdy
Ja przecie¿ nie zrobi³am z³ego nic
Tak chyba wcale nie musia³o byæ


Relevant Tags:
SSztuka AAmbicji ztuka mbicji zStuka mAbicji zztuka zmbicji zSztuka zAmbicji Szztuka Azmbicji wztuka qmbicji wSztuka qAmbicji
Swztuka Aqmbicji dztuka smbicji dSztuka sAmbicji Sdztuka Asmbicji eztuka wmbicji eSztuka wAmbicji Seztuka Awmbicji xztuka xmbicji
xSztuka xAmbicji Sxztuka Axmbicji aztuka Ammbicji aSztuka Abicji Saztuka Abmicji Ajbicji Stuka Ajmbicji Stzuka Amjbicji
Satuka Akbicji Akmbicji Szatuka Amkbicji Sstuka Anbicji Ssztuka Anmbicji Szstuka Amnbicji Sxtuka Ambbicji Amicji
Szxtuka Amibcji Szttuka Amvicji Szuka Amvbicji Szutka Ambvicji Szfuka Amgicji Szftuka Amgbicji Sztfuka Ambgicji Sz5uka Amnicji
Sz5tuka Szt5uka Ambnicji Szhuka Amhicji Szhtuka Amhbicji Szthuka Ambhicji Szyuka Ambiicji Szytuka Ambcji Sztyuka Ambciji
Sz6uka Ambjcji Sz6tuka Ambjicji Szt6uka Ambijcji Szguka Amb9cji Szgtuka Amb9icji Sztguka Ambi9cji Szruka Amblcji Szrtuka Amblicji
Sztruka Ambilcji Sztuuka Ambocji Sztka Amboicji Sztkua Ambiocji Szthka Ambkcji AmbkicjiHOME
Popular Songs:
poor boy

something new

oh how i miss him

nuhae gyuhtaesuh (forever with you)

dchir

broken wings

celeste

dikt & lgn

we got the power

fast food service

where were you

if he should ever leave you

l'homme en noir (oh pretty woman)

blessed relief

speed ball

en mi calle

sista morgonen

slow down

master blaster (jammin')

soon

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us