Coco Lee
Mo Mo Ai Ni (chinese)

Ye se chuan guo le chuang
sa zai wo de jian bang shang
xiang ti tie de hao peng you
gei wo nuan nuan yong bao
lei gan de lian pang
jing jing de wei xiao, jing jing de xiang
ai ni wo bu gan qu jiang
jing guo ni shen pang bu zhuo ni de yan guang

Mo mo ai ni
ai que ge zai yan di
gei bu liao ni, tian tian de lei ji

Li ming chuan guo le chuang
sa zai ni de zhao pian shang
xiang ti tie di hao peng you
yao wo shou qi ta ba
lei shi de yan kuang
jing jing de liu lei, jing jing de xiang
ai ze me dui ni qu jiang
ba mei ci shi wang ze me kan cheng xi wang

Mo mo ai ni
ai que ge zai yan di
gei bu liao ni, wo yao de bu zhi guan xin

tou lu de mei jian xin shi
deng ni hui ying deng dao he shi
ai yi dan you le kai shi
shui bu dou xi wang you mei hao de jie ju

mo mo ai ni
ai que ge zai yan di
gei bu liao ni, wo yao de bu zhi guan xin

mo mo ai ni
xiang wen ni zai xin di
ni de an ding hui zai shui de huai li

mo mo ai ni......


Mirror lyrics:

mo mo ai ni......

ni de an ding hui zai shui de huai li
xiang wen ni zai xin di
mo mo ai ni

gei bu liao ni, wo yao de bu zhi guan xin
ai que ge zai yan di
mo mo ai ni

shui bu dou xi wang you mei hao de jie ju
ai yi dan you le kai shi
deng ni hui ying deng dao he shi
tou lu de mei jian xin shi

gei bu liao ni, wo yao de bu zhi guan xin
ai que ge zai yan di
Mo mo ai ni

ba mei ci shi wang ze me kan cheng xi wang
ai ze me dui ni qu jiang
jing jing de liu lei, jing jing de xiang
lei shi de yan kuang
yao wo shou qi ta ba
xiang ti tie di hao peng you
sa zai ni de zhao pian shang
Li ming chuan guo le chuang

gei bu liao ni, tian tian de lei ji
ai que ge zai yan di
Mo mo ai ni

jing guo ni shen pang bu zhuo ni de yan guang
ai ni wo bu gan qu jiang
jing jing de wei xiao, jing jing de xiang
lei gan de lian pang
gei wo nuan nuan yong bao
xiang ti tie de hao peng you
sa zai wo de jian bang shang
Ye se chuan guo le chuang


Relevant Tags:
MMo MMo AAi NNi ((chinese) o o i i chinese) oM oM iA iN c(hinese) jo jo zi mi (cchinese) jMo jMo zAi mNi (hinese) Mjo Mjo Azi Nmi (hcinese)
ko ko qi hi (fhinese) kMo kMo qAi hNi (fchinese) Mko Mko Aqi Nhi (cfhinese) no no si ji (xhinese) nMo nMo sAi jNi (xchinese) Mno Mno Asi Nji (cxhinese)
Moo Moo wi bi (vhinese) M M wAi bNi (vchinese) Mo Mo Awi Nbi (cvhinese) Mk Mk xi Nii (dhinese) xAi N (dchinese) Mok Mok Axi Ni (cdhinese)
M9 M9 Aii Nj (chhinese) M9o M9o A (cinese) Mo9 Mo9 Ai Nij (cihnese) M0 M0 Aj N9 (cjinese) M0o M0o Aji N9i (cjhinese) Mo0 Mo0 Aij Ni9 (chjinese)
Ml Ml A9 Nl (cuinese) Mlo Mlo A9i Nli (cuhinese) Mol Mol Ai9 Nil (chuinese) Mi Mi Al No (cninese) Mio Mio Ali Noi (cnhinese) Moi Moi Ail Nio (chninese)
Ao Nk (cbinese) Aoi Nki (cbhinese) Aio Nik (chbinese) Ak N8 (cginese) Aki N8i (cghinese) Aik Ni8 (chginese)
A8 Nu (cyinese) A8i Nui (cyhinese) Ai8 Niu (chyinese) Au (chiinese) Aui (chnese) Aiu (chniese)
(chjnese) (chijnese) (ch9nese) (ch9inese) (chi9nese) (chlnese)
(chlinese) (chilnese) (chonese) (choinese) (chionese) (chknese)
(chkinese) (chiknese) (ch8nese) (ch8inese) (chi8nese) (chunese)
(chiunese) (chinnese) (chiese) (chiense) (chimese) (chimnese)
(chinmese) (chihese)HOME
Popular Songs:
un beso ft jan carlo simancas

tua cidade

heart of rome

step inside love

average fruit

follow the cops back home

dis lui

it's the end of the world

dat ik nooit de avond zag

lejos de tu amor

amy diamond thank you

happy now

here, there and everywhere

trigger (single edit)

a cambio de que

jaywalkin'

oh girl

waitin' for the sun to shine

muere libre

razor light

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us