Closterkeller
I Jeszcze Raz Do Koca

I jeszcze raz do koñca
I jeszcze raz do koñca
Z kimœ jesteœ teraz blisko tak
Jednak taki ca³kiem sam
Patrzysz siê na ni¹
A ona ma ci¹gle zamkniête oczy
¡e jesteœ ci¹gle sam, wiesz
Wiêc jeszcze raz do koñca
I jeszcze raz do koñca
Wtapiaj siê w pustkê
Któr¹ masz w objêciach
I jeszcze raz do koñca
I jeszcze raz do koñca
I ju¿, ju¿ wiesz gdzie jest Bóg !

Twe rêce b³¹dz¹ po jej ciele
Znajduj¹ wci¹¿ g³adki plastik
Patrz w oczy lalce
Ona jest gdzieœ daleko st¹d

Wiêc jeszcze raz do koñca
I jeszcze raz do koñca
I bierz, bierz i uderzaj
Uderz j¹ w twarz, mocno
Nie bój siê tego
Ona wie, nie spyta dlaczego
Nie mo¿esz byæ wci¹¿ sam, wiêc
Kolejny punkt dla Ciebie
Niech, niech pamiêta d³u¿ej ni¿ tydzieñ
Nie pozwól jej zamkn¹æ oczu
I jeszcze raz do koñca
I jeszcze raz do koñca

To nic, to nic, ju¿ œwit za oknem
Widzisz uœmiech na jej ustach
Nie pozwól jej zamkn¹æ oczu
I jeszcze raz do koñca !

I jeszcze raz do koñca !
I jeszcze raz do koñca !
I jeszcze raz do koñca !


Mirror lyrics:

I jeszcze raz do koñca !
I jeszcze raz do koñca !
I jeszcze raz do koñca !

I jeszcze raz do koñca !
Nie pozwól jej zamkn¹æ oczu
Widzisz uœmiech na jej ustach
To nic, to nic, ju¿ œwit za oknem

I jeszcze raz do koñca
I jeszcze raz do koñca
Nie pozwól jej zamkn¹æ oczu
Niech, niech pamiêta d³u¿ej ni¿ tydzieñ
Kolejny punkt dla Ciebie
Nie mo¿esz byæ wci¹¿ sam, wiêc
Ona wie, nie spyta dlaczego
Nie bój siê tego
Uderz j¹ w twarz, mocno
I bierz, bierz i uderzaj
I jeszcze raz do koñca
Wiêc jeszcze raz do koñca

Ona jest gdzieœ daleko st¹d
Patrz w oczy lalce
Znajduj¹ wci¹¿ g³adki plastik
Twe rêce b³¹dz¹ po jej ciele

I ju¿, ju¿ wiesz gdzie jest Bóg !
I jeszcze raz do koñca
I jeszcze raz do koñca
Któr¹ masz w objêciach
Wtapiaj siê w pustkê
I jeszcze raz do koñca
Wiêc jeszcze raz do koñca
¡e jesteœ ci¹gle sam, wiesz
A ona ma ci¹gle zamkniête oczy
Patrzysz siê na ni¹
Jednak taki ca³kiem sam
Z kimœ jesteœ teraz blisko tak
I jeszcze raz do koñca
I jeszcze raz do koñca


Relevant Tags:
II JJeszcze RRaz DDo KKoca eszcze az o oca I eJszcze aRz oD oKca j keszcze daz xo loca jI kJeszcze dRaz xDo lKoca Ij Jkeszcze Rdaz Dxo Kloca
9 ieszcze 4az eo ooca 9I iJeszcze 4Raz eDo oKoca I9 Jieszcze R4az Deo Kooca l meszcze gaz fo moca lI mJeszcze gRaz fDo mKoca Il Jmeszcze Rgaz Dfo Kmoca
o neszcze taz ro joca oI nJeszcze tRaz rDo jKoca Io Jneszcze Rtaz Dro Kjoca k heszcze 5az co ioca kI hJeszcze 5Raz cDo iKoca Ik Jheszcze R5az Dco Kioca
8 ueszcze faz so 8I uJeszcze fRaz sDo Kca I8 Jueszcze Rfaz Dso Koca u Jeeszcze eaz Doo Kkca uI Jszcze eRaz D Kkoca Iu Jsezcze Reaz Do Kokca
Jsszcze Raaz Dk K9ca Jseszcze Rz Dko K9oca Jesszcze Rza Dok Ko9ca J3szcze Rzz D9 K0ca J3eszcze Rzaz D9o K0oca Je3szcze Razz Do9 Ko0ca
Jfszcze Rqz D0 Klca Jfeszcze Rqaz D0o Jefszcze Raqz Do0 Kolca Jrszcze Rsz Dl Kica Jreszcze Rsaz Dlo Jerszcze Rasz Dol Koica
J4szcze Rwz Di Koca J4eszcze Rwaz Dio Koca Je4szcze Rawz Doi Koca Jdszcze Rxz Ko㱱ca Jdeszcze Rxaz Koca Jedszcze Raxz Koca
Jwszcze Kocca Jweszcze Ra Koa Jewszcze Raz Koac Raa Kofa Jezcze Kofca Jezscze Raza Kocfa
Jezzcze Ras Koxa Jezszcze Koxca Jeszzcze Razs Kocxa Jewzcze Rax Kova Kovca Jeswzcze Razx Kocva
Jedzcze Koda Kodca Jesdzcze Kocda Jeezcze Kocaa KocHOME
Popular Songs:
life is for living

waited up

wish i knew

champagne

huuto

ciudad traicionera

en mi coche

you know i love you baby (jeff trott mix)

let them be little

come by me

the dream chaser

when you love someone

grandma harp

breathe again

m haluun vaan rakastaa

alla luce del sole

migraine

whisper to a scream (birds fly)

plancie

das tier

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us