Bonnie Pink
Your Butterfly

Tobe nai yukedo
Sora niru noyo
Anatano koto
Senga zutane ni

Kono kumo
Okika kereba
Datto ritsu kundeshou
Maka sette yo

I wanna be a butterfly
Soko ni itte ne
Ima to unde ikukara
Your butterfly!
Oh wanna be your butterfly
Sabishiku naru mae ni aitai no catch me

Mienai kedo
Shiiteru noyo
Anata irarechi o
Bakode o sareteru

Moshi watashi no
Hitori yogai demo
Hikari ori hayaku
To unde yuku wa

I wanna be a butterfly
Soko ni itte ne
Ima mukatte iru kara
You butterfly!
Oh wanna be your butterfly
Sabishiku naru mae ni aitai no catch me

I wanna be a butterfly
Soko ni itte ne
Ima to unde ikukara
Your butterfly!
Oh wanna be your butterfly forever
Tsuraku naru mae ni aitai no
Furaku naru mae ni raimi aah tsukamaette
Your Butterfly!
Oh oh oh ooh


Mirror lyrics:

Oh oh oh ooh
Your Butterfly!
Furaku naru mae ni raimi aah tsukamaette
Tsuraku naru mae ni aitai no
Oh wanna be your butterfly forever
Your butterfly!
Ima to unde ikukara
Soko ni itte ne
I wanna be a butterfly

Sabishiku naru mae ni aitai no catch me
Oh wanna be your butterfly
You butterfly!
Ima mukatte iru kara
Soko ni itte ne
I wanna be a butterfly

To unde yuku wa
Hikari ori hayaku
Hitori yogai demo
Moshi watashi no

Bakode o sareteru
Anata irarechi o
Shiiteru noyo
Mienai kedo

Sabishiku naru mae ni aitai no catch me
Oh wanna be your butterfly
Your butterfly!
Ima to unde ikukara
Soko ni itte ne
I wanna be a butterfly

Maka sette yo
Datto ritsu kundeshou
Okika kereba
Kono kumo

Senga zutane ni
Anatano koto
Sora niru noyo
Tobe nai yukedo


Relevant Tags:
YYour BButterfly our utterfly oYur uBtterfly gour vutterfly gYour vButterfly Ygour Bvutterfly hour gutterfly hYour gButterfly
Yhour Bgutterfly 6our nutterfly 6Your nButterfly Y6our Bnutterfly uour hutterfly uYour hButterfly Yuour Bhutterfly 7our Buutterfly
7Your Btterfly Y7our Btuterfly jour Bhtterfly jYour Yjour Buhtterfly tour B7tterfly tYour B7utterfly Ytour Bu7tterfly
Yoour Bktterfly Yur Bkutterfly Yuor Buktterfly Ykur Bitterfly Ykour Biutterfly Yokur Buitterfly Y9ur B8tterfly Y9our B8utterfly
Yo9ur Bu8tterfly Y0ur Bjtterfly Y0our Bjutterfly Yo0ur Bujtterfly Ylur Bytterfly Ylour Byutterfly Yolur Buytterfly Yiur Buttterfly
Yiour Buterfly Yoiur Butterfly Youur Bufterfly Yor Buftterfly Yoru Butfterfly Yohr Bu5terfly Yohur Bu5tterfly Youhr But5terfly
Yo7r Buhterfly Yo7ur You7r Buthterfly Yokr Buyterfly Youkr Butyterfly Yoir Bu6terfly Bu6tterfly Youir But6terfly
Yo8r Bugterfly Yo8ur Bugtterfly You8r Butgterfly Yojr Burterfly Yojur Burtterfly Youjr Butrterfly Yoyr Yoyur
Youyr Butetrfly Yourr Butferfly You Your Buttferfly Youd But5erfly Youdr Yourd Butt5erfly You4 Butherfly
You4r Your4 Buttherfly Youg Butyerfly Yougr Yourg Buttyerfly Yout But6erfly Youtr Yourt Butt6erfly
You5 Butgerfly You5r Your5 ButtgerflyHOME
Popular Songs:
backwater

bleu comme toi

por tã­

words at twenty paces

between the walls

tus gestos

i'm still in love

what's in the toaster

imaginary enemy

what cha' gonna do for me

de involverte

never take the place of your man

kehtolaulu

acelerar

ballad of bill crump

ladder

la verdadera lucha

richard's window

generation love

black sheep

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us