Carola
Du Vet Vă€l Om Att Du ă€r Vă€rdefull (1987)

Du vet vÀl om att du Àr vÀrdefull
Att du Àr viktig hÀr och nu
Att du Àr Àlskad för din egen skull
För ingen annan Àr som du

Det finns sÄ mÄnga som vill tala om
Att du bör vara si och sÄ
Men Gud vÄr fader accepterar dig ÀndÄ
Och det kan du lita pÄ

Du vet vÀl om att du Àr vÀrdefull...

Du passar in i sjÀlva skapelsen
Det finns en uppgift just för dig
Men du Àr fri att göra vad du vill med den
SĂ€ga ja eller nej

Du vet vÀl om att du Àr vÀrdefull...Mirror lyrics:


Du vet vÀl om att du Àr vÀrdefull...

SĂ€ga ja eller nej
Men du Àr fri att göra vad du vill med den
Det finns en uppgift just för dig
Du passar in i sjÀlva skapelsen

Du vet vÀl om att du Àr vÀrdefull...

Och det kan du lita pÄ
Men Gud vÄr fader accepterar dig ÀndÄ
Att du bör vara si och sÄ
Det finns sÄ mÄnga som vill tala om

För ingen annan Àr som du
Att du Àr Àlskad för din egen skull
Att du Àr viktig hÀr och nu
Du vet vÀl om att du Àr vÀrdefull


Relevant Tags:
DDu VVet VVă€l OOm AAtt DDu ăă€r VVă€rdefull ((1987) u et ă€l m tt u €r ă€rdefull 1987) uD eVt ăV€l mO tAt uD €ăr ăV€rdefull 1(987)
xu bet bă€l km ztt xu  r bă€rdefull (11987) xDu bVet bVă€l kOm zAtt xDu ăr bVă€rdefull (987) Dxu Vbet Vbă€l Okm Aztt Dxu ăr€ Vbă€rdefull (9187)
eu cet că€l 9m qtt eu ă€rr că€rdefull (2987) eDu cVet cVă€l 9Om qAtt eDu 〠cVă€rdefull (21987) Deu Vcet Vcă€l O9m Aqtt Deu ă€r Vcă€rdefull (12987)
fu get gă€l 0m stt fu ă€d gă€rdefull (q987) fDu gVet gVă€l 0Om sAtt fDu ă€dr gVă€rdefull (q1987) Dfu Vget Vgă€l O0m Astt Dfu ă€rd Vgă€rdefull (1q987)
ru fet fă€l lm wtt ru ă€4 fă€rdefull (19987) rDu fVet fVă€l lOm wAtt rDu ă€4r fVă€rdefull (187) Dru Vfet Vfă€l Olm Awtt Dru ă€r4 Vfă€rdefull (1897)
cu Veet Văă€l im xtt cu ă€g Văă€rdefull (1087) cDu Vt V€l iOm xAtt cDu ă€gr V€rdefull (10987) Dcu Vte V€ăl Oim Axtt Dcu ă€rg V€ărdefull (19087)
su Vst V l Omm Attt su ă€t V rdefull (1i87) sDu Vset Văl O At sDu ă€tr Vărdefull (1i987) Dsu Vest Văl€ Om Att Dsu ă€rt Văr€defull (19i87)
Duu V3t Vă€ll Oj Aft Duu ă€5 Vă€rrdefull (1o87) D V3et V〠Ojm Aftt D ă€5r Vă€defull (1o987) Du Ve3t Vă€l Omj Atft Du ă€r5 Vă€drefull (19o87)
Dh Vft Vă€k Ok A5t Dh ă€f Vă€ddefull (1887) Dhu Vă€kl A5tt Dhu ă€fr Vă€drdefull (18987) Duh Veft Vă€lk Omk At5t Duh ă€rf Vă€rddefull (19887)
D7 Vrt Vă€o On Aht D7 ă€e Vă€4defull D7u Vret Vă€ol Onm Ahtt D7u ă€er Vă€4rdefull (197) Du7 Vert Vă€lo Omn Atht Du7 ă€re Vă€r4defull (1978)
Dk V4t Vă€p Ayt Dk Vă€gdefull (1997) Dku V4et Vă€pl Aytt Dku Vă€grdefull Duk Ve4t Vă€lp Atyt Duk Vă€rgdefull (19897)
Di Vdt A6t Di Vă€tdefull (19u7) Diu Vdet A6tt Diu Vă€trdefull (19u87) Dui Vedt At6t Dui Vă€rtdefull (198u7)
D8 Vwt Agt D8 Vă€5defull (19i7) D8u Vwet Agtt D8u Vă€5rdefull Du8 Vewt Atgt Du8 Vă€r5defull (198i7)
Dj Vett Art Dj Vă€fdefull (1977) Dju Ve Artt Dju Vă€frdefull (19787) Duj Vet Atrt Duj Vă€rfdefull (19877)
Dy Vef Dy Vă€edefull Dyu Dyu Vă€erdefull (198) Duy Vetf Duy Vă€redefull (198)7
Ve5 Atf (1988) Ve5t Vă€refull Vet5 Attf Vă€redfull (19878)
Veh At5 Vă€rxefull (198y) Veht Vă€rxdefull (198y7) Veth Att5 Vă€rdxefull (1987y)
Vey Ath Vă€reefull (198u) Veyt Vety Atth Vă€rdeefull (1987u)
Ve6 Aty Vă€rfefull (1986) Ve6t (19867) Vet6 Atty Vă€rdfefull (19876)
Veg At6 Vă€rrefull (1987)) Vegt (1987 Vetg Att6 Vă€rdrefull (1987)
Ver Atg Vă€rcefull Vă€rcdefull Vetr Attg Vă€rdcefull
Atr Vă€rsefull Vă€rsdefull Attr Vă€rdsefull
Vă€rdfull Vă€rdfeull Vă€rdsfullHOME
Popular Songs:
soă±ador

egg

should have never let you go

accidentally in love

summertime feeling

tiara purifoy dance with somebody

come back when it ain't rainin'

give the people what they want

warchild

higher

amores fingidos

champion sound

hathaway lane

funny familiar forgotten feelings

vill du g㎠med mej

ya no quiero saber

comment lui dire

kow tow

waiting for a train

look at 'em fly

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us