Bjrn Eidsvg
Ein Fin Liten Blome

Bjørn Eidsvåg - Ein fin liten blome

Ein fin liten blome i skogen eg ser,
I granskogen diger og dryg,
Og vent mellom mose og lyng han seg ter.
Han står der så liten og blyg.

Sei ottast du ikkje i skogen stå gøymd.
Der skuggane tyngje deg må?
-Å nei, for av Herren eg aldri vert gløymd,
til ringaste blom vil han sjå.

Men ynskjer du ikkje i prydhagen stå,
der folk kunne skoda på deg?
-Å nei, eg trivst best mellom ringe og små,
eg føddest til skogblome eg.

Om enn eg er liten, har Herren meg kjær,
med honom eg kjenner men sæl.
Kvar morgon meg bøna til himmelen ber,
med bøna eg sovnar kvar kveld.

Som blomen om vinteren visnar eg av,
men gler meg, for då står eg brud.
Lat lekamen kvila med fred i si grav,
mi sjel, ho er heime hos Gud.

Ja, glad skal eg vakna hos Jesus eingong,
i morgonen ævele klår.
Og blanda med heilage englar min song
i himmele, dit døden ei når!

Mirror lyrics:
i himmele, dit døden ei når!
Og blanda med heilage englar min song
i morgonen ævele klår.
Ja, glad skal eg vakna hos Jesus eingong,

mi sjel, ho er heime hos Gud.
Lat lekamen kvila med fred i si grav,
men gler meg, for då står eg brud.
Som blomen om vinteren visnar eg av,

med bøna eg sovnar kvar kveld.
Kvar morgon meg bøna til himmelen ber,
med honom eg kjenner men sæl.
Om enn eg er liten, har Herren meg kjær,

eg føddest til skogblome eg.
-Å nei, eg trivst best mellom ringe og små,
der folk kunne skoda på deg?
Men ynskjer du ikkje i prydhagen stå,

til ringaste blom vil han sjå.
-Å nei, for av Herren eg aldri vert gløymd,
Der skuggane tyngje deg må?
Sei ottast du ikkje i skogen stå gøymd.

Han står der så liten og blyg.
Og vent mellom mose og lyng han seg ter.
I granskogen diger og dryg,
Ein fin liten blome i skogen eg ser,

Bjørn Eidsvåg - Ein fin liten blome


Relevant Tags:
EEin FFin LLiten BBlome in in iten lome iEn iFn iLten lBome sin cin kiten vlome sEin cFin kLiten vBlome Esin Fcin Lkiten Bvlome
3in rin oiten glome 3Ein rFin oLiten gBlome E3in Frin Loiten Bglome fin gin piten nlome fEin gFin pLiten nBlome Efin Fgin Lpiten Bnlome
rin tin Liiten hlome rEin tFin Lten hBlome Erin Ftin Ltien Bhlome 4in vin Ljten Bllome 4Ein vFin Ljiten Bome E4in Fvin Lijten Bolme
din din L9ten Bkome dEin dFin L9iten Bklome Edin Fdin Li9ten Blkome win Fiin Llten Boome wEin Fn Lliten Bolome Ewin Fni Lilten Bloome
Eiin Fjn Loten Bpome En Fjin Bplome Eni Fijn Lioten Blpome Ejn F9n Lkten Ejin F9in Blme Eijn Fi9n Likten Blmoe
E9n Fln L8ten Blkme E9in Flin L8iten Ei9n Filn Li8ten Blokme Eln Fon Luten Bl9me Elin Foin Luiten Bl9ome Eiln Fion Liuten Blo9me
Eon Fkn Litten Bl0me Eoin Fkin Lien Bl0ome Eion Fikn Lietn Blo0me Ekn F8n Lifen Bllme Ekin F8in Liften Eikn Fi8n Litfen Blolme
E8n Fun Li5en Blime E8in Fuin Li5ten Bliome Ei8n Fiun Lit5en Bloime Eun Finn Lihen Blomme Euin Fi Lihten Bloe Eiun Fin Lithen BloemHOME
Popular Songs:
love me love me

hands at 10 and 2

my soul

nouvel ge

ultimo abrazo

village

couleur caf

fame vindarna vnder oss

joe the georgian

don't belong

jesus

rockin' around the christmas tree

i was wrong

dejame ir

the wildfire (if it was true)

solo star

angel tonight

what is said

donde estas

yesterday goodbye

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us