Boa
Rock With You (korean Version)

Hey hey get it up
You try this gonna make you hot
Yeah yeah pump it up
Do you wanna rock with me
Hey hey get it up
You try this taste my rock and roll
Stand up get it up... uh-huh...

Nuh eh geh loh gah gi wi heh suh gi doh heh
Ji geum nuh wah nah dah i goht eh suh moh yuh
Woo~ sa rang gwah jin sil hahn ma eum
Neh geh loh ji geum ji nah gahn sahng chu loh ahl aht go
Oh len si gahn da si no lyuk heh doh
Do li kil soo up ji mahn neh mah eu meun dah si nuh yut ji

Hey hey give me your love
I jen nah eh geh wah jwoh
Yeah yeah nuh eh geh loh mahn gah go si peun mahm bboon in deh
Nuh i moh deun gu sseul give me, do you wanna love with me
Guh jit, gah sik geul but go sohl jik hahn nuh dweh uh yah heh
Yeh jun boo tuh gi dah lyut uh yo i mi nuhl
I jeh boo tuh gonna rock with you

Hey hey get it up
You try this taste my rock and roll
Stand up get it up... uh-huh...

Stereo i volume eul duh no pyuh bwa
I jeh dah gah ohl gyuh woo leul woo ri yuh gi suh
Him deul dun geu si gahn i juh woo ri

I seh sang eh oh jik nuh hohn jah lah go heh do
I jeh boo tuh neh gah nuhl gahm ssa ah neul teh ni
A peun gi uhk buh li go geu deh i jen na wa yung won hi

Hey hey give me your love
Johm duh ga gga i wa jwoh
Yeah yeah woo ri eh geh seh loh woon seh sang da ga wa yo
Geu deh neh soh neul dah sin noht chi jin ahn ah
I jen nah hon ja la go neu gguh ji geh ha ji ma yo
Mi duh jwoh yo i jeh boo tuh ga si ja kya
Ba loh ji geum gonna rock with you

Da ga gahl soo up neun nuh i cha ga woon si sun
Go dohk hahm ma juh soo mi mak hyut ji mahn
Nah neun ahl soo i ssuht ji nuh do na leul won han da neun guhl

Hey hey give me your love
I jen na eh geh wa jwoh
Yeah yeah nuh eh geh loh mahn gah go si pun mahm bboon in deh
Nuh i moh deun gut give me, do you wanna love with me
Gu jit, gah si geul but go sohl jik hahn nuh dweh uh yah heh

Hey hey give me your love
Johm duh ga gga i wah jwoh
Yeah yeah woo ri eh geh seh loh woon seh sahng da ga wa yo
Geu deh neh soh neul jah bah da sin no chi jin ahn ah
I jen nah hohn jah lah goh neu gguh ji geh ha ji mah yo
Mi duh jwoh yo i jeh boo tuh gah si ja kya
I bah so good! gonna rock with you

Hey hey get it up


Mirror lyrics:

Hey hey get it up

I bah so good! gonna rock with you
Mi duh jwoh yo i jeh boo tuh gah si ja kya
I jen nah hohn jah lah goh neu gguh ji geh ha ji mah yo
Geu deh neh soh neul jah bah da sin no chi jin ahn ah
Yeah yeah woo ri eh geh seh loh woon seh sahng da ga wa yo
Johm duh ga gga i wah jwoh
Hey hey give me your love

Gu jit, gah si geul but go sohl jik hahn nuh dweh uh yah heh
Nuh i moh deun gut give me, do you wanna love with me
Yeah yeah nuh eh geh loh mahn gah go si pun mahm bboon in deh
I jen na eh geh wa jwoh
Hey hey give me your love

Nah neun ahl soo i ssuht ji nuh do na leul won han da neun guhl
Go dohk hahm ma juh soo mi mak hyut ji mahn
Da ga gahl soo up neun nuh i cha ga woon si sun

Ba loh ji geum gonna rock with you
Mi duh jwoh yo i jeh boo tuh ga si ja kya
I jen nah hon ja la go neu gguh ji geh ha ji ma yo
Geu deh neh soh neul dah sin noht chi jin ahn ah
Yeah yeah woo ri eh geh seh loh woon seh sang da ga wa yo
Johm duh ga gga i wa jwoh
Hey hey give me your love

A peun gi uhk buh li go geu deh i jen na wa yung won hi
I jeh boo tuh neh gah nuhl gahm ssa ah neul teh ni
I seh sang eh oh jik nuh hohn jah lah go heh do

Him deul dun geu si gahn i juh woo ri
I jeh dah gah ohl gyuh woo leul woo ri yuh gi suh
Stereo i volume eul duh no pyuh bwa

Stand up get it up... uh-huh...
You try this taste my rock and roll
Hey hey get it up

I jeh boo tuh gonna rock with you
Yeh jun boo tuh gi dah lyut uh yo i mi nuhl
Guh jit, gah sik geul but go sohl jik hahn nuh dweh uh yah heh
Nuh i moh deun gu sseul give me, do you wanna love with me
Yeah yeah nuh eh geh loh mahn gah go si peun mahm bboon in deh
I jen nah eh geh wah jwoh
Hey hey give me your love

Do li kil soo up ji mahn neh mah eu meun dah si nuh yut ji
Oh len si gahn da si no lyuk heh doh
Neh geh loh ji geum ji nah gahn sahng chu loh ahl aht go
Woo~ sa rang gwah jin sil hahn ma eum
Ji geum nuh wah nah dah i goht eh suh moh yuh
Nuh eh geh loh gah gi wi heh suh gi doh heh

Stand up get it up... uh-huh...
You try this taste my rock and roll
Hey hey get it up
Do you wanna rock with me
Yeah yeah pump it up
You try this gonna make you hot
Hey hey get it up


Relevant Tags:
RRock WWith YYou ((korean VVersion) ock ith ou korean ersion) oRck iWth oYu k(orean eVrsion) dock aith gou (kkorean bersion) dRock aWith gYou (orean bVersion)
Rdock Waith Ygou (okrean Vbersion) 4ock 3ith hou (lorean cersion) 4Rock 3With hYou (lkorean cVersion) R4ock W3ith Yhou (klorean Vcersion) gock dith 6ou (oorean gersion)
gRock dWith 6You (okorean gVersion) Rgock Wdith Y6ou (koorean Vgersion) tock eith uou (morean fersion) tRock eWith uYou (mkorean fVersion) Rtock Weith Yuou (kmorean Vfersion)
5ock sith 7ou (jorean Veersion) 5Rock sWith 7You (jkorean Vrsion) R5ock Wsith Y7ou (kjorean Vresion) fock 2ith jou (iorean Vsrsion) fRock 2With jYou (ikorean Vsersion)
Rfock W2ith Yjou (kiorean Vesrsion) eock qith tou V3rsion) eRock qWith tYou (krean V3ersion) Reock Wqith Ytou (kroean Ve3rsion) Roock Wiith Yoou (kkrean Vfrsion)
Rck Wth Yu Rcok Wtih Yuo (kokrean Vefrsion) Rkck Wjth Yku (k9rean Vrrsion) Rkock Wjith Ykou (k9orean Vrersion) Rokck Wijth Yoku (ko9rean Verrsion)
R9ck W9th Y9u (k0rean V4rsion) R9ock W9ith Y9ou (k0orean V4ersion) Ro9ck Wi9th Yo9u (ko0rean Ve4rsion) R0ck Wlth Y0u (klrean Vdrsion) R0ock Wlith Y0ou Vdersion)
Ro0ck Wilth Yo0u (kolrean Vedrsion) Rlck Woth Ylu (kirean Vwrsion) Rlock Woith Ylou Vwersion) Rolck Wioth Yolu (koirean Vewrsion) Rick Wkth Yiu (korrean
Riock Wkith Yiou (koean Vesion) Roick Wikth Yoiu (koeran Vesrion) Rocck W8th Youu (kodean Vedsion) Rok W8ith Yo (kodrean Rokc Wi8th You (kordean Verdsion)
Rofk Wuth Yoh (ko4ean Ve4sion) Rofck Wuith Yohu (ko4rean Rocfk Wiuth Youh (kor4ean Ver4sion) Roxk Witth Yo7 (kogean Vegsion) Roxck Wih Yo7u (kogrean Vegrsion)
Rocxk Wiht You7 (korgean Vergsion) Rovk Wifh Yok (kotean Vetsion) Rovck Wifth (kotrean Vetrsion) Rocvk Witfh Youk (kortean Vertsion) Rodk Wi5h Yoi (ko5ean Ve5sion)
Rodck Wi5th (ko5rean Ve5rsion) Rocdk Wit5h Youi (kor5ean Ver5sion) Rockk Wihh Yo8 (kofean Vefsion) Roc Wihth Yo8u (kofrean Rock Withh You8 (korfean Verfsion)
Rocl Wiyh Yoj (koeean Veesion) Roclk Wiyth Yoju (koerean Rockl Wityh Youj (koreean Veresion) Roco Wi6h Yoy Verssion) Rocok Wi6th Yoyu (koran Verion)
Rocko Wit6h Youy (koraen Verison)HOME
Popular Songs:
there is a fine line between genius and insanity

wedding bells

father father

blixthalka

na klar bist du schã¶n

epilepsy is dancing

one hundred ways

booker

nautical wheelers

in der grube (pest iii)

rock with me

look what you've done to me [live live]

play the field

tã¼o seu

so young, so sick

crestfallen

don't come easy

i'm so blue

paint the town red

that'll be the day

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us