Bob Hund
Det Skulle Vara Ltt Fr Mig Att Sga Att Jag Inte

Allting värker så otagbart
Lite medvind, rätt oslagbart
Glädjen så svår att kontakta
Blir lätt man somnar när allt går sakta

Det skulle vara lätt för mig att säga att jag inte hittar hem men det gör jag; tror jag

Där uppe bara goda tankar flyger
Här på marken kryper dom och smyger
Raketen Sverige: Månadens ställe
En smäll på käften åt den alltför snälle

Det skulle vara lätt för mig att säga att jag inte gillar dig men det gör jag; tror jag


Mirror lyrics:

Det skulle vara lätt för mig att säga att jag inte gillar dig men det gör jag; tror jag

En smäll på käften åt den alltför snälle
Raketen Sverige: Månadens ställe
Här på marken kryper dom och smyger
Där uppe bara goda tankar flyger

Det skulle vara lätt för mig att säga att jag inte hittar hem men det gör jag; tror jag

Blir lätt man somnar när allt går sakta
Glädjen så svår att kontakta
Lite medvind, rätt oslagbart
Allting värker så otagbart


Relevant Tags:
DDet SSkulle VVara LLtt FFr MMig AAtt SSga AAtt JJag IInte et kulle ara tt r ig tt ga tt ag nte
eDt kSulle aVra Ltt Fr iMg tAt Sga tAt aJg nIte xet zkulle bara ktt cr jig ztt zga ztt kag jnte
xDet zSkulle bVara kLtt cFr jMig zAtt zSga zAtt kJag jInte Dxet Szkulle Vbara Lktt Fcr Mjig Aztt Szga Aztt Jkag Ijnte
eet wkulle cara ott rr kig qtt wga qtt iag 9nte eDet wSkulle cVara oLtt rFr kMig qAtt wSga qAtt iJag 9Inte
Deet Swkulle Vcara Lott Frr Mkig Aqtt Swga Aqtt Jiag I9nte fet dkulle gara ptt gr nig stt dga stt mag lnte
fDet dSkulle gVara pLtt gFr nMig sAtt dSga sAtt mJag lInte Dfet Sdkulle Vgara Lptt Fgr Mnig Astt Sdga Astt Jmag Ilnte
ret ekulle fara Ltt tr Miig wtt ega wtt nag onte rDet eSkulle fVara Ltt tFr Mg wAtt eSga wAtt nJag oInte
Dret Sekulle Vfara Ltt Ftr Mgi Awtt Sega Awtt Jnag Ionte cet xkulle Vaara L㤤tt vr Mjg xtt xga xtt hag knte
cDet xSkulle Vra Ltt vFr xAtt xSga xAtt hJag kInte Dcet Sxkulle Vraa Ltt Fvr Mijg Axtt Sxga Axtt Jhag Iknte
set akulle Vzra Lttt dr M9g Attt aga Attt uag 8nte sDet aSkulle Vzara Lt dFr M9ig At aSga At uJag 8Inte
Dset Sakulle Vazra Ltt Fdr Mi9g Att Saga Att Juag I8nte Skkulle Vqra Lft Fr Mlg Aft Sga Aft Jaag unte
Dt Sulle Vqara Lftt Fr Mlig Aftt Sga Aftt Jg uInte Dte Suklle Vaqra Ltft Fr Milg Atft Sga Atft Jga Iunte
Dst Slulle Vsra L5t F㶶r Mog A5t S㤤ga A5t Jzg Innte Slkulle Vsara L5tt Fr Moig A5tt Sga A5tt Jzag Ite
Dest Sklulle Vasra Lt5t Fr Miog At5t Sga At5t Jazg Itne D3t Soulle Vwra Lht Frr Mkg Aht Sgga Aht Jqg Imte
D3et Sokulle Vwara Lhtt F Ahtt Sa Ahtt Jqag Imnte De3t Skoulle Vawra Ltht Fr Mikg Atht Sag Atht Jaqg Inmte
Dft Smulle Vxra Lyt Fd M8g Ayt Sha Ayt Jsg Ihte Smkulle Vxara Lytt Fdr M8ig Aytt Shga Aytt Jsag Ihnte
Deft Skmulle Vaxra Ltyt Frd Mi8g Atyt Sgha Atyt Jasg Inhte Drt Sjulle Varra L6t F4 Mug A6t Sya A6t Jwg Ijte
Sjkulle Vaa L6tt F4r Muig A6tt Syga A6tt Jwag Dert Skjulle Vaar Lt6t Fr4 Miug At6t Sgya At6t Jawg Injte
D4t Siulle Vada Lgt Fg Migg Agt Sba Agt Jxg Ibte D4et Sikulle Vadra Lgtt Fgr Mi Agtt Sbga Agtt Jxag Ibnte
De4t Skiulle Varda Ltgt Frg Mig Atgt Sgba Atgt Jaxg Inbte Ddt Skuulle Va4a Lrt Ft Mih Art Sva Art Jagg Intte
Ddet Sklle Va4ra Lrtt Ftr Mihg Artt Svga Artt Ja Ine Dedt Sklule Var4a Ltrt Frt Migh Atrt Sgva Atrt Jag Inet
Dwt Skhlle Vaga F5 Miy Sfa Jah Infe Dwet Skhulle Vagra F5r Miyg Sfga Jahg Infte
Dewt Skuhlle Varga Fr5 Migy Sgfa Jagh Intfe Dett Sk7lle Vata Ltf Ff Mib Atf Sta Atf Jay In5e
De Sk7ulle Vatra Ffr Mibg Stga Jayg In5te Det Sku7lle Varta Lttf Frf Migb Attf Sgta Attf Jagy Int5e
Def Skklle Va5a Lt5 Fe Miv At5 Sgaa At5 Jab Inhe Va5ra Fer Mivg Sg Jabg
Detf Skuklle Var5a Ltt5 Fre Migv Att5 Sga Att5 Jagb IntheHOME
Popular Songs:
home of the blues

taking chances

without you

torn to tattered

gulere, gulere

reach out

nowhere to hide

feel my body

avec des si

stained glass and marble

my drug buddy

mrs. pinocci's guitar

sleep tight, goodnight man

bed of dreams

i could love you

fly

amor de ndio (com beto guedes)

a message from the tradewinds

quest for the cup

life floats by

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us