Bap
Helfe Kann Dir Keiner

Wenn de janz kapott bess,
weil op einmohl einer fott es,
vun dämm de meins,dat de ahn ihm hängs.

Wenn de Deck dir op de Kopp fällt,
un dich nix mieh doheim hällt,
wei do keiner ess,
dä met dir verzällt.

Jank dir eine drinke, Jung,
schwaad einer ahn,
do setzen doch jenoch erömm,
die och et ärme Dier hann.

Helfe kann dir keiner,
sie verzälle dir nur Seiwer,

vun "waat ens aff
et weet alles widder joot ... widder joot."

Un dann wähßels'te de Weetschaft,
un de läufs de janze Stadt aff,
weil de meins,
do möht doch einer sinn, dä de kenns.

Da kannste maache, wat de wills, Jung,
do blievste allein,
do kannste nix draan maache, Jung,
et bess wöör, do jings heim.


Mirror lyrics:

et bess wöör, do jings heim.
do kannste nix draan maache, Jung,
do blievste allein,
Da kannste maache, wat de wills, Jung,

do möht doch einer sinn, dä de kenns.
weil de meins,
un de läufs de janze Stadt aff,
Un dann wähßels'te de Weetschaft,

et weet alles widder joot ... widder joot."
vun "waat ens aff

sie verzälle dir nur Seiwer,
Helfe kann dir keiner,

die och et ärme Dier hann.
do setzen doch jenoch erömm,
schwaad einer ahn,
Jank dir eine drinke, Jung,

dä met dir verzällt.
wei do keiner ess,
un dich nix mieh doheim hällt,
Wenn de Deck dir op de Kopp fällt,

vun dämm de meins,dat de ahn ihm hängs.
weil op einmohl einer fott es,
Wenn de janz kapott bess,


Relevant Tags:
HHelfe KKann DDir KKeiner elfe ann ir einer eHlfe aKnn iDr eKiner jelfe lann xir leiner jHelfe lKann xDir lKeiner Hjelfe Klann Dxir Kleiner
uelfe oann eir oeiner uHelfe oKann eDir oKeiner Huelfe Koann Deir Koeiner nelfe mann fir meiner nHelfe mKann fDir mKeiner Hnelfe Kmann Dfir Kmeiner
belfe jann rir jeiner bHelfe jKann rDir jKeiner Hbelfe Kjann Drir Kjeiner gelfe iann cir ieiner gHelfe iKann cDir iKeiner Hgelfe Kiann Dcir Kieiner
yelfe Kaann sir Keeiner yHelfe Knn sDir Kiner Hyelfe Knan Dsir Kiener Heelfe Kznn Diir Ksiner Hlfe Kzann Dr Kseiner Hlefe Kaznn Dri Kesiner
Hslfe Kqnn Djr K3iner Hselfe Kqann Djir K3einer Heslfe Kaqnn Dijr Ke3iner H3lfe Ksnn D9r Kfiner H3elfe Ksann D9ir Kfeiner He3lfe Kasnn Di9r Kefiner
Hflfe Kwnn Dlr Kriner Hfelfe Kwann Dlir Kreiner Heflfe Kawnn Dilr Keriner Hrlfe Kxnn Dor K4iner Hrelfe Kxann Doir K4einer Herlfe Kaxnn Dior Ke4iner
H4lfe Kannn Dkr Kdiner H4elfe Kan Dkir Kdeiner He4lfe Kann Dikr Kediner Hdlfe Kamn D8r Kwiner Hdelfe Kamnn D8ir Kweiner Hedlfe Kanmn Di8r Kewiner
Hwlfe Kahn Dur Keiiner Hwelfe Kahnn Duir Kener Hewlfe Kanhn Diur Kenier Hellfe Kajn Dirr Kejner Hefe Kajnn Di Kejiner Hefle Kanjn Dir Keijner
Hekfe Kabn Did Ke9ner Heklfe Kabnn Didr Ke9iner Helkfe Kanbn Dird Kei9ner Heofe Di4 Kelner Heolfe Di4r Keliner Helofe Dir4 Keilner
Hepfe Kanm Dig Keoner Heplfe Digr Keoiner Helpfe Kannm Dirg Keioner Helffe Kanh Dit Kekner Hele Ditr Kekiner Helef Kannh Dirt Keikner
Helce Kanj Di5 Ke8ner Helcfe Di5r Ke8inerHOME
Popular Songs:
minute you're gone

thunder and lightning

rat man

promet„É‚≠ olvidarte

per strada

junge, wir k„∂nne so hei„ü sein

helluva agitator

isolate

love can change your heart

the ones who came before

recovery

pick up the phone

i believe

oblivion

contigo

kissa kuumalla katolla (live)

undertone

asimbonanga

fin de semana

mighty long way

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us