Anubi
Tarp Akmens Ir Veidrodþio

Uþmerktø pilnaties akiø aðaros sukûrë
veidrodá prietemos lopðyje.

Tas veidrodis, pilnaties sidabrinëj ðviesoj,
sudrumsèia, sujudina mane.

Santykis su juo â€Â" visada individualus, visada paslaptingas.

Jo galia verèia þvelgti á save: o jûs manët,
kad tai veidrodis atspindintis iðoræ.

Jame netelpa kàað prisimenu ir neprisimenu,
kàsvajojau ir màsèiau.

O pats mano gyvenimas slypi Velino iðkeltame ið
samanø akmenyje, kuris nesugeba to gyvenimo papasakoti.

O jei ir tame veidrodyje blyksteli bûties ðeðëlis,
jis nesuteiks supratimo koks yra paslaptingame neaprëpiamame akmenyje.

Gerai jei jis atspindës bent mano ir akmens vienovæ.


Mirror lyrics:

Gerai jei jis atspindës bent mano ir akmens vienovæ.

jis nesuteiks supratimo koks yra paslaptingame neaprëpiamame akmenyje.
O jei ir tame veidrodyje blyksteli bûties ðeðëlis,

samanø akmenyje, kuris nesugeba to gyvenimo papasakoti.
O pats mano gyvenimas slypi Velino iðkeltame ið

kàsvajojau ir màsèiau.
Jame netelpa kàað prisimenu ir neprisimenu,

kad tai veidrodis atspindintis iðoræ.
Jo galia verèia þvelgti á save: o jûs manët,

Santykis su juo â€Â" visada individualus, visada paslaptingas.

sudrumsèia, sujudina mane.
Tas veidrodis, pilnaties sidabrinëj ðviesoj,

veidrodá prietemos lopðyje.
Uþmerktø pilnaties akiø aðaros sukûrë


Relevant Tags:
TTarp AAkmens IIr VVeidrodþio arp kmens r eidrodþio aTrp kAmens rI eVidrodþio farp zkmens jr beidrodþio fTarp zAkmens jIr bVeidrodþio
Tfarp Azkmens Ijr Vbeidrodþio 5arp qkmens 9r ceidrodþio 5Tarp qAkmens 9Ir cVeidrodþio T5arp Aqkmens I9r Vceidrodþio harp skmens lr geidrodþio
hTarp sAkmens lIr gVeidrodþio Tharp Askmens Ilr Vgeidrodþio yarp wkmens or feidrodþio yTarp wAkmens oIr fVeidrodþio Tyarp Awkmens Ior Vfeidrodþio
6arp xkmens kr Veeidrodþio 6Tarp xAkmens kIr Vidrodþio T6arp Axkmens Ikr Viedrodþio garp Akkmens 8r Vsidrodþio gTarp Amens 8Ir Vseidrodþio
Tgarp Amkens I8r Vesidrodþio rarp Almens ur V3idrodþio rTarp Alkmens uIr V3eidrodþio Trarp Aklmens Iur Ve3idrodþio Taarp Aomens Irr Vfidrodþio
Trp Aokmens I Trap Akomens Ir Vefidrodþio Tzrp Ammens Id Vridrodþio Tzarp Amkmens Idr Vreidrodþio Tazrp Akmmens Ird Veridrodþio
Tqrp Ajmens I4 V4idrodþio Tqarp Ajkmens I4r V4eidrodþio Taqrp Akjmens Ir4 Ve4idrodþio Tsrp Aimens Ig Vdidrodþio Tsarp Aikmens Igr Vdeidrodþio
Tasrp Akimens Irg Vedidrodþio Twrp It Vwidrodþio Twarp Akens Itr Vweidrodþio Tawrp Akemns Irt Vewidrodþio Txrp Akjens I5 Veiidrodþio
Txarp I5r Vedrodþio Taxrp Akmjens Ir5 Vedirodþio Tarrp Akkens If Vejdrodþio Tap Ifr Vejidrodþio Tapr Akmkens Irf Veijdrodþio
Tadp Aknens Ie Ve9drodþio Tadrp Aknmens Ier Ve9idrodþio Tardp Akmnens Ire Vei9drodþio Ta4p Akmeens Veldrodþio Ta4rp Akmns Velidrodþio
Tar4p Akmnes Veildrodþio Tagp Akmsns Veodrodþio Tagrp Akmsens Veoidrodþio Targp Akmesns Veiodrodþio Tatp Akm3ns Vekdrodþio
Tatrp Akm3ens Vekidrodþio Tartp Akme3ns Veikdrodþio Ta5p Akmfns Ve8drodþio Ta5rp Akmfens Ve8idrodþio Tar5p Akmefns Vei8drodþio
Tafp Akmrns Veudrodþio Tafrp Akmrens Veuidrodþio Tarfp Akmerns Veiudrodþio Taep Akm4ns Veiddrodþio Taerp Akm4ens Veirodþio
Tarep Akme4ns Veirdodþio Tarpp Akmdns Veixrodþio Tar Akmdens Veixdrodþio Tarp Akmedns Veidxrodþio Tar0 Akmwns Veierodþio
Tar0p Akmwens Veiedrodþio Tarp0 Akmewns Veiderodþio Tarl Akmenns Veifrodþio Tarlp Akmes Veifdrodþio Tarpl Akmesn Veidfrodþio
Taro Akmems Veirrodþio Tarop Akmemns Veirdrodþio Tarpo Akmenms Veidrrodþio Akmehs Veicrodþio Akmehns Veicdrodþio
Akmenhs Veidcrodþio Akmejs Veisrodþio Akmejns Veisdrodþio Akmenjs Veidsrodþio Akmebs
Akmebns Veidodþio Akmenbs Veidordþio Akmenss Veiddodþio Akmen Akmens Veidrdodþio
Akmenz Veid4odþio Akmenzs Veid4rodþio Akmensz Veidr4odþio Akmenw Veidgodþio Akmenws Veidgrodþio
Akmensw Veidrgodþio Akmend Veidtodþio Akmends Veidtrodþio Akmensd Veidrtodþio Akmene Veid5odþio
Akmenes Veid5rodþio Akmense Veidr5odþio Akmenx Veidfodþio Akmenxs Akmensx Veidrfodþio
Akmena Veideodþio Akmenas Akmensa Veidreodþio Veidroodþio Veidrdþio
Veidrdoþio Veidrkdþio Veidrkodþio Veidrokdþio Veidr9dþio
Veidr9odþio Veidro9dþio Veidr0dþio Veidr0odþio Veidro0dþio
Veidrldþio Veidrlodþio Veidroldþio Veidridþio Veidriodþio
Veidroidþio Veidroddþio Veidroþio Veidro&dthorn;io Veidroxþio
Veidroxdþio Veidrodxþio Veidroeþio Veidroedþio Veidrodeþio
Veidrofþio Veidrofdþio Veidrodfþio Veidrorþio Veidrordþio
Veidrodrþio VeidrocþioHOME
Popular Songs:
soda y cafe

whispers

la deuda

love

enth e nd

december

hide your heart

amazing

dreams

ich mag dich

when you left me

i'll be all smiles tonight

not a very good liar

fightin' side of me

amor limosnero

let's stay together

words stuck to heart

m som i

mexican radio

lou dans l'aquarium

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us