Anubi
Gyvenimo Kritimà Dovanosim Krankliui

Sutemø krantai ir dvasia nemirtinga â€Â"

Ramûs, kai virpa kranklio sparnai.

Tamsoj pravirksta sielos ið laimës

Jos jàpaþásta sublizga kaip dalgis.

Jos mëgsta kai þmogø dalinas,

O dalgis vadinas kranklio vardu.

Kranklá jos kvieèia ir þvelgia á gelmæ

Nustato jo vertæ, kai pykèiu akys jo ðvieèia.

Esam jo tik ðeðëlis, Mirtis viduje,

Kai kranklys paðëlæs â€Â" Mirtis iðorëje.

Aðtriais nagais á sutemø ðalá,

Vëliø takais nuneðti jis gali.

Jo laukiam, geidþiam ir tylim...

Lai iðgirs mus! Uþ tai já ir mylim.

Jo þvilgsná, prisilietimàdovanosiu Jums,

Gyvenimo kritimàdovanosiu Jam.


Mirror lyrics:

Gyvenimo kritimàdovanosiu Jam.

Jo þvilgsná, prisilietimàdovanosiu Jums,

Lai iðgirs mus! Uþ tai já ir mylim.

Jo laukiam, geidþiam ir tylim...

Vëliø takais nuneðti jis gali.

Aðtriais nagais á sutemø ðalá,

Kai kranklys paðëlæs â€Â" Mirtis iðorëje.

Esam jo tik ðeðëlis, Mirtis viduje,

Nustato jo vertæ, kai pykèiu akys jo ðvieèia.

Kranklá jos kvieèia ir þvelgia á gelmæ

O dalgis vadinas kranklio vardu.

Jos mëgsta kai þmogø dalinas,

Jos jàpaþásta sublizga kaip dalgis.

Tamsoj pravirksta sielos ið laimës

Ramûs, kai virpa kranklio sparnai.

Sutemø krantai ir dvasia nemirtinga â€Â"


Relevant Tags:
GGyvenimo KKritimà DDovanosim KKrankliui yvenimo ritimà ovanosim rankliui yGvenimo rKitimà oDvanosim rKankliui
hyvenimo lritimà xovanosim lrankliui hGyvenimo lKritimà xDovanosim lKrankliui Ghyvenimo Klritimà Dxovanosim Klrankliui
yyvenimo oritimà eovanosim orankliui yGyvenimo oKritimà eDovanosim oKrankliui Gyyvenimo Koritimà Deovanosim Korankliui
byvenimo mritimà fovanosim mrankliui bGyvenimo mKritimà fDovanosim mKrankliui Gbyvenimo Kmritimà Dfovanosim Kmrankliui
vyvenimo jritimà rovanosim jrankliui vGyvenimo jKritimà rDovanosim jKrankliui Gvyvenimo Kjritimà Drovanosim Kjrankliui
fyvenimo iritimà covanosim irankliui fGyvenimo iKritimà cDovanosim iKrankliui Gfyvenimo Kiritimà Dcovanosim Kirankliui
tyvenimo Krritimà sovanosim Krrankliui tGyvenimo Kitimà sDovanosim Kankliui Gtyvenimo Kirtimà Dsovanosim Karnkliui
Kditimà Doovanosim Kdankliui Gvenimo Kdritimà Dvanosim Kdrankliui Gvyenimo Krditimà Dvoanosim Krdankliui
Ggvenimo K4itimà Dkvanosim K4ankliui Ggyvenimo K4ritimà Dkovanosim K4rankliui Gygvenimo Kr4itimà Dokvanosim Kr4ankliui
Ghvenimo Kgitimà D9vanosim Kgankliui Kgritimà D9ovanosim Kgrankliui Gyhvenimo Krgitimà Do9vanosim Krgankliui
G6venimo Ktitimà D0vanosim Ktankliui G6yvenimo Ktritimà D0ovanosim Ktrankliui Gy6venimo Krtitimà Do0vanosim Krtankliui
Guvenimo K5itimà Dlvanosim K5ankliui Guyvenimo K5ritimà Dlovanosim K5rankliui Gyuvenimo Kr5itimà Dolvanosim Kr5ankliui
G7venimo Kfitimà Divanosim Kfankliui G7yvenimo Kfritimà Diovanosim Kfrankliui Gy7venimo Krfitimà Doivanosim Krfankliui
Gjvenimo Keitimà Dovvanosim Keankliui Gjyvenimo Keritimà Doanosim Kerankliui Gyjvenimo Kreitimà Doavnosim Kreankliui
Gtvenimo Kriitimà Dobanosim Kraankliui Krtimà Dobvanosim Krnkliui Gytvenimo Krtiimà Dovbanosim Krnakliui
Gyvvenimo Krjtimà Docanosim Krznkliui Gyenimo Krjitimà Docvanosim Krzankliui Gyevnimo Krijtimà Dovcanosim Kraznkliui
Gybenimo Kr9timà Doganosim Krqnkliui Gybvenimo Kr9itimà Dogvanosim Krqankliui Gyvbenimo Kri9timà Dovganosim Kraqnkliui
Gycenimo Krltimà Dofanosim Krsnkliui Gycvenimo Krlitimà Dofvanosim Krsankliui Gyvcenimo Kriltimà Dovfanosim Krasnkliui
Gygenimo Krotimà Dovaanosim Krwnkliui Kroitimà Dovnosim Krwankliui Gyvgenimo Kriotimà Dovnaosim Krawnkliui
Gyfenimo Krktimà Dovznosim Krxnkliui Gyfvenimo Krkitimà Dovzanosim Krxankliui Gyvfenimo Kriktimà Dovaznosim Kraxnkliui
Gyveenimo Kr8timà Dovqnosim Krannkliui Gyvnimo Kr8itimà Dovqanosim Krakliui Gyvneimo Kri8timà Dovaqnosim Kraknliui
Gyvsnimo Krutimà Dovsnosim Kramkliui Gyvsenimo Kruitimà Dovsanosim Kramnkliui Gyvesnimo Kriutimà Dovasnosim Kranmkliui
Gyv3nimo Krittimà Dovwnosim Krahkliui Gyv3enimo Kriimà Dovwanosim Krahnkliui Gyve3nimo Kriitmà Dovawnosim Kranhkliui
Gyvfnimo Krifimà Dovxnosim Krajkliui Kriftimà Dovxanosim Krajnkliui Gyvefnimo Kritfimà Dovaxnosim Kranjkliui
Gyvrnimo Kri5imà Dovannosim Krabkliui Gyvrenimo Kri5timà Dovaosim Krabnkliui Gyvernimo Krit5imà Dovaonsim Kranbkliui
Gyv4nimo Krihimà Dovamosim Krankkliui Gyv4enimo Krihtimà Dovamnosim Kranliui Gyve4nimo Krithimà Dovanmosim Kranlkiui
Gyvdnimo Kriyimà Dovahosim Kranlliui Gyvdenimo Kriytimà Dovahnosim Kranlkliui Gyvednimo Krityimà Dovanhosim Kranklliui
Gyvwnimo Kri6imà Dovajosim Kranoliui Gyvwenimo Kri6timà Dovajnosim Kranokliui Gyvewnimo Krit6imà Dovanjosim Krankoliui
Gyvennimo Krigimà Dovabosim Kranmliui Gyveimo Krigtimà Dovabnosim Gyveinmo Kritgimà Dovanbosim Krankmliui
Gyvemimo Kririmà Dovanoosim Kranjliui Gyvemnimo Krirtimà Dovansim Gyvenmimo Kritrimà Dovansoim KrankjliuiHOME
Popular Songs:
bleue

touch me when we're dancing

she gives me life

a liddle biddy help from elvis

something's gotta give

bailar sobre tu tumba

i'm okay

turkey athena for real

je t'aime encore

wyznanie siebie

there's a call comes ringing

the quiet one

acredita

the machines

race with the devil

aveces lloro

just when i needed you the most

gamma gamma hey!

rock my heart (always)

late night showing

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us