Anna Maria Jopek
Tskno Mi Tskno

Oj têskno mi têskno, bez ch³opca mojego.
Gdybym zna³a drogê posz³abym do niego,
ale drogi nie znam i droga daleka,
na koñcu tej drogi, Jasiu na mnie czeka.

Dni moje szczêœliwe gdzieœ siê podzia³y,
jako cieñ zniknê³y, jako wiatr rozwia³y.
Albo mi siê przyœni³o, mi siê coœ stanie,
od smutku od myœli, moje ty kochanie.
Mirror lyrics:od smutku od myœli, moje ty kochanie.
Albo mi siê przyœni³o, mi siê coœ stanie,
jako cieñ zniknê³y, jako wiatr rozwia³y.
Dni moje szczêœliwe gdzieœ siê podzia³y,

na koñcu tej drogi, Jasiu na mnie czeka.
ale drogi nie znam i droga daleka,
Gdybym zna³a drogê posz³abym do niego,
Oj têskno mi têskno, bez ch³opca mojego.


Relevant Tags:
TTskno MMi TTskno skno i skno Tskno iM Tskno fskno ji fskno fTskno jMi fTskno Tfskno Mji Tfskno
5skno ki 5skno 5Tskno kMi 5Tskno T5skno Mki T5skno hskno ni hskno hTskno nMi hTskno Thskno Mni Thskno
yskno Mii yskno yTskno M yTskno Tyskno Mi Tyskno 6skno Mj 6skno 6Tskno 6Tskno T6skno Mij T6skno
gskno M9 gskno gTskno M9i gTskno Tgskno Mi9 Tgskno rskno Ml rskno rTskno Mli rTskno Trskno Mil Trskno
Tskno Mo Tskno Tskno Moi Tskno Tskno Mio Tskno T㺺skno Mk T㺺skno Tskno Tskno Tskno Mik Tskno
Tsskno M8 Tsskno Tkno M8i Tkno Tksno Mi8 Tksno Tzkno Mu Tzkno Tzskno Mui Tzskno Tszkno Miu Tszkno
Twkno Twkno Twskno Twskno Tswkno Tswkno Tdkno Tdkno Tdskno Tdskno Tsdkno Tsdkno
Tekno Tekno Teskno Teskno Tsekno Tsekno Txkno Txkno Txskno Txskno Tsxkno Tsxkno
Takno Takno Taskno TasknoHOME
Popular Songs:
heartbreaker

them changes

i'se the b'y

my baby smokes

angel in the sky

the preacher

esta noche si

i forgot

up north

que hacer

let's take a lifetime

down in the dark

silva halo

he just doesn't get it

back in black

vuelo (del disco todo o nada)

broomstick

pagan streams

true blue love

crazy april

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us