Anna Maria Jopek
Czarne Sowa

Czarne, czarne s³owa
Ciemny, ciemny las
Zanim powiesz mu, ¿e kochasz
Pierwszy raz

Dziwna, dziwna droga
Jeœli nie ma w nim
Namiêtnoœci krzty
Zamarzniesz
Nim przyjdzie brzask

On nie pokocha
Powie Ci serce i czas

Puste, puste pole
Zanim chwyci mróz
Wiesz, ¿e ju¿ nie przyœnisz mu
Siê wcale
Odejdzie drog¹ na wschód

Zimna, zimna woda
Oko studni drgnie
Gdy w nim przejrzysz siê
Zap³aczesz
¯e tak Ci Ÿle, tak Ci Ÿle, tak ci ŸleMirror lyrics:


¯e tak Ci Ÿle, tak Ci Ÿle, tak ci Ÿle
Zap³aczesz
Gdy w nim przejrzysz siê
Oko studni drgnie
Zimna, zimna woda

Odejdzie drog¹ na wschód
Siê wcale
Wiesz, ¿e ju¿ nie przyœnisz mu
Zanim chwyci mróz
Puste, puste pole

Powie Ci serce i czas
On nie pokocha

Nim przyjdzie brzask
Zamarzniesz
Namiêtnoœci krzty
Jeœli nie ma w nim
Dziwna, dziwna droga

Pierwszy raz
Zanim powiesz mu, ¿e kochasz
Ciemny, ciemny las
Czarne, czarne s³owa


Relevant Tags:
CCzarne SSowa zarne owa zCarne Sowa fzarne zowa fCzarne zSowa Cfzarne Szowa xzarne wowa xCzarne wSowa Cxzarne Swowa
vzarne dowa vCzarne dSowa Cvzarne Sdowa dzarne eowa dCzarne eSowa Cdzarne Seowa Czzarne xowa Carne xSowa Cazrne Sxowa
Caarne aowa Cazarne aSowa Czaarne Saowa Csarne Sowa Cszarne Sowa Czsarne Sowa Cxarne Sⳳowa Sowa Czxarne Sowa
Soowa Czrne Swa Czrane Swoa Czzrne Skwa Skowa Czazrne Sokwa Czqrne S9wa Czqarne S9owa Czaqrne So9wa
Czsrne S0wa S0owa Czasrne So0wa Czwrne Slwa Czwarne Slowa Czawrne Solwa Czxrne Siwa Siowa Czaxrne Soiwa
Czarrne Sowwa Czane Soa Czanre Soaw Czadne Soaa Czadrne Soawa Czardne Sowaa Cza4ne So3aHOME
Popular Songs:
hjltarna i bla rnder

100

show me a sign

breathe in, breathe out

i wanna know

koi kana

watch it die

up up up up up

scentless apprentice

per te

reach for the sky

so ja chanda

du e ding

pideme el sol

cadillac

your love is all i know

level 3

been around the world

it had to be you

guitar shopping

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us