Anna Maria Jopek
Ach pij Kochanie

Ach œpij, kochanie
Jeœli gwiazdkê z nieba chcesz
Dostaniesz.

Czego pragniesz
Daj mi znaæ
Ja ci wszystko mogê daæ,
Wiêc dlaczego nie chcesz spaæ.

Ach œpij bo noc¹,
Kiedy gwiazdy siê na niebie z³oc¹.
Wszystkie dzieci nawet z³e
Pogr¹¿one s¹ we œnie,
A ty jedna tylko nie.

Aaaa, by³y sobie kotki dwa,
Aaaa szarobure.

Ach œpij, bo w³aœnie
Ksiê¿yc ziewa i za chwilê zaœnie.
A gdy rano wstanie œwit,
Ksiê¿ycowi bêdzie wstyd,
¯e on zasn¹³ a nie ty.
Ach œpij.Mirror lyrics:


Ach œpij.
¯e on zasn¹³ a nie ty.
Ksiê¿ycowi bêdzie wstyd,
A gdy rano wstanie œwit,
Ksiê¿yc ziewa i za chwilê zaœnie.
Ach œpij, bo w³aœnie

Aaaa szarobure.
Aaaa, by³y sobie kotki dwa,

A ty jedna tylko nie.
Pogr¹¿one s¹ we œnie,
Wszystkie dzieci nawet z³e
Kiedy gwiazdy siê na niebie z³oc¹.
Ach œpij bo noc¹,

Wiêc dlaczego nie chcesz spaæ.
Ja ci wszystko mogê daæ,
Daj mi znaæ
Czego pragniesz

Dostaniesz.
Jeœli gwiazdkê z nieba chcesz
Ach œpij, kochanie


Relevant Tags:
AAch pij KKochanie ch pij ochanie cAh pij oKchanie zch 咒pij lochanie zAch pij lKochanie Azch pij Klochanie
qch ppij oochanie qAch ij oKochanie Aqch ipj Koochanie sch 0ij mochanie sAch 0pij mKochanie Asch p0ij Kmochanie
wch lij jochanie wAch lpij jKochanie Awch plij Kjochanie xch oij iochanie xAch opij iKochanie Axch poij Kiochanie
Acch piij Ah pj Kchanie Ahc pji Kcohanie Afh pjj Kkchanie Afch pjij Kkochanie Acfh pijj Kokchanie
Axh p9j K9chanie p9ij K9ochanie Acxh pi9j Ko9chanie Avh plj K0chanie Avch K0ochanie Acvh pilj Ko0chanie
Adh poj Klchanie Adch Acdh pioj Kolchanie Achh pkj Kichanie Ac pkij Ach pikj Koichanie
Acj p8j Kocchanie Acjh p8ij Kohanie Achj pi8j Kohcanie Acu puj Kofhanie Acuh puij Kofchanie Achu piuj Kocfhanie
Acn Koxhanie Acnh pi Koxchanie Achn pij Kocxhanie Acb pik Kovhanie Acbh Kovchanie Achb pijk Kocvhanie
Acg pii Kodhanie Acgh Kodchanie Achg piji Kocdhanie Acy pim Kochhanie Acyh pimj Kocanie Achy pijm Kocahnie
pin Kocjanie pinj Kocjhanie pijn Kochjanie pih Kocuanie pihj Kocuhanie pijh Kochuanie
piu Kocnanie Kocnhanie piju Kochnanie Kocbanie Kocbhanie Kochbanie
Kocganie Kocghanie Kochganie Kocyanie Kocyhanie Kochyanie
Kochaanie Kochnie KochnaieHOME
Popular Songs:
heaven can wait (live)

noone but yourself

whatever it takes

something new

friends to go

half the man

spit of love

the cattle call

no quisiera quererte

johnny depp

un aro en la nariz

conflicted

masquerade

beauty everlasting

grand pre, grand mre

bailaamaan

i'd be lost

smaller than the bottle

no puedo olvidar

tout au bout de la ville

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us