Amr Diab
Mesh Hadaaf

Ana mosh hadaaf tanny osadik
Ana mosh hargaa bos waria
Ana mosh hadaaf tanny osadik
Ana mosh hargaa bos waria
Orbik andy zay baadik,
Yany khalas mosh faraa ma-aya
Tiftikrini, aou tinsini,
Maba-ash feekee shei yegreenee
Tiftikrini, aou tinsini,
Maba-ash feekee shei yegreenee
Tiftikrini, aou tinsini,
Maba-ash feekee shei yegreenee
Tiftikrini, aou tinsini,
Maba-ash feekee shei yegreenee
Ana mosh hadaaf tanny osadik
Ana mosh hargaa bos waria
Ana mosh hadaaf tanny osadik
Ana mosh hargaa bos waria
Orbik andee zay baadik,
Yany khalas mosh faraa ma-aya
Tiftikrini, aou tinsini,
Maba-ash feekee shei yegreenee
Tiftikrini, aou tinsini,
Maba-ash feekee shei yegreenee
El ayam elana eshtaha wayaki enset-ha.
Ayam adid, laa krihtaha, walaa habit-ha
El ayam elana eshtaha wayaki enset-ha.
Ayam adid, laa krihtaha, walaa habit-ha
Es-hy we men ahlamik fooky,
Baadik mosh hay ragaa shooky
Es-hy we men ahlamik fooky,
Baadik mosh hay ragaa shooky
Tiftikrini, aou tinsini,
Maba-ash feekee shei yegreenee
Tiftikrini, aou tinsini,
Maba-ash feekee shei yegreenee
El ahlaam el et-hayaalee ma-akee la-et-ha
Kanit agmaal hagaa fomry itmanitha
El ahlaam el et-hayaalee ma-akee la-et-ha
Kanit agmaal hagaa fomry itmanitha
Ensy in ana hatmana regooik
baad ma alby tafaash shemooik
Ensy in ana hatmana regooik
baad ma alby tafaash shemooik
Tiftikrini, aou tinsini,
Maba-ash feekee shei yegreenee
Tiftikrini, aou tinsini,
Maba-ash feekee shei yegreenee
Ana mosh hadaaf tanny osadik
Ana mosh hargaa bos waria
Ana mosh hadaaf tanny osadik
Ana mosh hargaa bos waria
Orbik andee zay baadik,
Yany khalas mosh faraa ma-aya
Tiftikrini, aou tinsini,
Maba-ash feekee shei yegreenee
Tiftikrini, aou tinsini,
Maba-ash feekee shei yegreenee
Tiftikrini, aou tinsini,
Maba-ash feekee shei yegreenee
Tiftikrini, aou tinsini,
Maba-ash feekee shei yegreenee
Tiftikrini, aou tinsini,
Maba-ash feekee shei yegreenee
Tiftikrini, aou tinsini,
Maba-ash feekee shei yegreenee


Mirror lyrics:

Maba-ash feekee shei yegreenee
Tiftikrini, aou tinsini,
Maba-ash feekee shei yegreenee
Tiftikrini, aou tinsini,
Maba-ash feekee shei yegreenee
Tiftikrini, aou tinsini,
Maba-ash feekee shei yegreenee
Tiftikrini, aou tinsini,
Maba-ash feekee shei yegreenee
Tiftikrini, aou tinsini,
Maba-ash feekee shei yegreenee
Tiftikrini, aou tinsini,
Yany khalas mosh faraa ma-aya
Orbik andee zay baadik,
Ana mosh hargaa bos waria
Ana mosh hadaaf tanny osadik
Ana mosh hargaa bos waria
Ana mosh hadaaf tanny osadik
Maba-ash feekee shei yegreenee
Tiftikrini, aou tinsini,
Maba-ash feekee shei yegreenee
Tiftikrini, aou tinsini,
baad ma alby tafaash shemooik
Ensy in ana hatmana regooik
baad ma alby tafaash shemooik
Ensy in ana hatmana regooik
Kanit agmaal hagaa fomry itmanitha
El ahlaam el et-hayaalee ma-akee la-et-ha
Kanit agmaal hagaa fomry itmanitha
El ahlaam el et-hayaalee ma-akee la-et-ha
Maba-ash feekee shei yegreenee
Tiftikrini, aou tinsini,
Maba-ash feekee shei yegreenee
Tiftikrini, aou tinsini,
Baadik mosh hay ragaa shooky
Es-hy we men ahlamik fooky,
Baadik mosh hay ragaa shooky
Es-hy we men ahlamik fooky,
Ayam adid, laa krihtaha, walaa habit-ha
El ayam elana eshtaha wayaki enset-ha.
Ayam adid, laa krihtaha, walaa habit-ha
El ayam elana eshtaha wayaki enset-ha.
Maba-ash feekee shei yegreenee
Tiftikrini, aou tinsini,
Maba-ash feekee shei yegreenee
Tiftikrini, aou tinsini,
Yany khalas mosh faraa ma-aya
Orbik andee zay baadik,
Ana mosh hargaa bos waria
Ana mosh hadaaf tanny osadik
Ana mosh hargaa bos waria
Ana mosh hadaaf tanny osadik
Maba-ash feekee shei yegreenee
Tiftikrini, aou tinsini,
Maba-ash feekee shei yegreenee
Tiftikrini, aou tinsini,
Maba-ash feekee shei yegreenee
Tiftikrini, aou tinsini,
Maba-ash feekee shei yegreenee
Tiftikrini, aou tinsini,
Yany khalas mosh faraa ma-aya
Orbik andy zay baadik,
Ana mosh hargaa bos waria
Ana mosh hadaaf tanny osadik
Ana mosh hargaa bos waria
Ana mosh hadaaf tanny osadik


Relevant Tags:
MMesh HHadaaf esh adaaf eMsh aHdaaf jesh jadaaf jMesh jHadaaf Mjesh Hjadaaf kesh uadaaf kMesh uHadaaf Mkesh Huadaaf nesh nadaaf
nMesh nHadaaf Mnesh Hnadaaf Meesh badaaf Msh bHadaaf Mseh Hbadaaf Mssh gadaaf Msesh gHadaaf Messh Hgadaaf M3sh yadaaf M3esh yHadaaf
Me3sh Hyadaaf Mfsh Haadaaf Mfesh Hdaaf Mefsh Hdaaaf Mrsh Hzdaaf Mresh Hzadaaf Mersh Hazdaaf M4sh Hqdaaf M4esh Hqadaaf Me4sh Haqdaaf
Mdsh Hsdaaf Mdesh Hsadaaf Medsh Hasdaaf Mwsh Hwdaaf Mwesh Hwadaaf Mewsh Hawdaaf Hxdaaf Meh Hxadaaf Mehs Haxdaaf Mezh Haddaaf
Mezsh Haaaf Meszh Haadaf Mewh Haxaaf Meswh Hadxaaf Medh Haeaaf Haedaaf Mesdh Hadeaaf Meeh Hafaaf Hafdaaf Meseh Hadfaaf
Mexh Haraaf Mexsh HardaafHOME
Popular Songs:
et maintenant

emotions

i'm confused

soul searching

flipper

emily

confused

taking back roads

darling, you know i wouldn't lie

bleed american

howl ravens come

joka askeleen

ace in the hole

self inflicted

hear me now (feat. juliet simms)

intro

magic's in the makeup

heră³i por um dia

yo no se

for you, and your denial

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us