Airija
Man Parodyk

Man parodyk sodà þydintá ilgai
Ir parodyk þemæ kurià buèiavai
Pasakyk man savo buvusias klaidas
Ir parodyk meilæ kurià uþkas

Tu iðduok man paslaptá savo akiø
Ir parodyk dþiaugsmà kurio neturiu
Dovanok man savo stiprias rankas
Ir parodyk tiesà kurià uþkas

Tu atneðki ðilumà á mûsø namus
Ir parodyk saulæ kurios jau nebus
Iðmokink skaityti tavo knygas
Ir parodyk jëgà kurià uþkasMirror lyrics:


Ir parodyk jëgà kurià uþkas
Iðmokink skaityti tavo knygas
Ir parodyk saulæ kurios jau nebus
Tu atneðki ðilumà á mûsø namus

Ir parodyk tiesà kurià uþkas
Dovanok man savo stiprias rankas
Ir parodyk dþiaugsmà kurio neturiu
Tu iðduok man paslaptá savo akiø

Ir parodyk meilæ kurià uþkas
Pasakyk man savo buvusias klaidas
Ir parodyk þemæ kurià buèiavai
Man parodyk sodà þydintá ilgai


Relevant Tags:
MMan PParodyk an arodyk aMn aProdyk jan 0arodyk jMan 0Parodyk Mjan P0arodyk kan larodyk kMan lParodyk Mkan Plarodyk nan oarodyk
nMan oParodyk Mnan Poarodyk Maan Paarodyk Mn Prodyk Mna Praodyk Mzn Pzrodyk Mzan Pzarodyk Mazn Pazrodyk Mqn Pqrodyk Mqan Pqarodyk
Maqn Paqrodyk Msn Psrodyk Msan Psarodyk Masn Pasrodyk Mwn Pwrodyk Mwan Pwarodyk Mawn Pawrodyk Mxn Pxrodyk Mxan Pxarodyk Maxn Paxrodyk
Mann Parrodyk Ma Paodyk Man Paordyk Mam Padodyk Mamn Padrodyk Manm Pardodyk Mah Pa4odyk Mahn Pa4rodyk Manh Par4odyk Maj Pagodyk
Majn Pagrodyk Manj Pargodyk Mab Patodyk Mabn Patrodyk Manb Partodyk Pa5odyk Pa5rodyk Par5odyk Pafodyk Pafrodyk
Parfodyk Paeodyk Paerodyk Pareodyk Paroodyk Pardyk Pardoyk Parkdyk Parkodyk Parokdyk
Par9dyk Par9odyk Paro9dyk Par0dyk Par0odyk Paro0dyk ParldykHOME
Popular Songs:
ready or not

kuinka saan sut vierellein

is anybody there

ruby ann

best thing.

metsnelvien puolustusliitto

i just wanna love you

payaso de rodeo

big boss man

the final voyage of the liquid sky

nothing to be desired

chiquitita

racing against time

jeannette, isabella

chance of a lifetime

triad

sin ti soy un fantasma

cascades

psychotron

metal [ultra rare mix]

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us