Acda En De Munnik
Vondelpark Vannacht

een meneer zit met een dame op 't terras
zij huilt en hij is kwaad
hij schreeuwt, ze geeft geen antwoord op z'n vraag
en haar tranen zijn te laat

dan duikt ie in z'n tas
en ze weet ze gaat eraan
hij heeft van ver genomen foto's
waarop staat wat ze met wie waar heeft gedaan

hoe rook het vondelpark vannacht?
hij vraagt het steeds hij wil het weten
hoe rook het vondelpark vannacht?

een meisje zit alleen op 't terras
en een jongen wil haar mee
hij schrijft steeds op zijn krant een nieuwe zin
en dan schudt ze weer van nee

Dan hoort ie verderop de man (de man)
De man die steeds hetzelfde vraagt
hij schrijft: hoe ruikt het vondelpark vannacht
en heeft haar harnas weggevaagd

hoe rook het vondelpark vannacht
hij knikt ze lacht ze wil het weten
Hoe ruikt het Vondelpark vannacht?

een jongen zit alleen op 't terras
en rookt tevree een sigaret
hij heeft de mensen van zo-even
en hun tekst op rijm gezet

en ik zit achter hem en zet ook hem op 't papier
dan betaal ik en ga weg
d'r zijn me iets teveel liedjesschrijvers
iets teveel liedjesschrijvers hier

hoe rook het vondelpark vannacht?
wat maakt het uit wie kan het schelen?

hoe rook het vondelpark vannacht?
naar bos wat had je dan gedacht

hoe rook het vondelpark vannacht
hoe rook het vondelpark vannacht


Mirror lyrics:

hoe rook het vondelpark vannacht
hoe rook het vondelpark vannacht

naar bos wat had je dan gedacht
hoe rook het vondelpark vannacht?

wat maakt het uit wie kan het schelen?
hoe rook het vondelpark vannacht?

iets teveel liedjesschrijvers hier
d'r zijn me iets teveel liedjesschrijvers
dan betaal ik en ga weg
en ik zit achter hem en zet ook hem op 't papier

en hun tekst op rijm gezet
hij heeft de mensen van zo-even
en rookt tevree een sigaret
een jongen zit alleen op 't terras

Hoe ruikt het Vondelpark vannacht?
hij knikt ze lacht ze wil het weten
hoe rook het vondelpark vannacht

en heeft haar harnas weggevaagd
hij schrijft: hoe ruikt het vondelpark vannacht
De man die steeds hetzelfde vraagt
Dan hoort ie verderop de man (de man)

en dan schudt ze weer van nee
hij schrijft steeds op zijn krant een nieuwe zin
en een jongen wil haar mee
een meisje zit alleen op 't terras

hoe rook het vondelpark vannacht?
hij vraagt het steeds hij wil het weten
hoe rook het vondelpark vannacht?

waarop staat wat ze met wie waar heeft gedaan
hij heeft van ver genomen foto's
en ze weet ze gaat eraan
dan duikt ie in z'n tas

en haar tranen zijn te laat
hij schreeuwt, ze geeft geen antwoord op z'n vraag
zij huilt en hij is kwaad
een meneer zit met een dame op 't terras


Relevant Tags:
VVondelpark VVannacht ondelpark annacht oVndelpark aVnnacht bondelpark bannacht bVondelpark bVannacht Vbondelpark Vbannacht
condelpark cannacht cVondelpark cVannacht Vcondelpark Vcannacht gondelpark gannacht gVondelpark gVannacht Vgondelpark Vgannacht
fondelpark fannacht fVondelpark fVannacht Vfondelpark Vfannacht Voondelpark Vaannacht Vndelpark Vnnacht Vnodelpark Vnanacht
Vkndelpark Vznnacht Vkondelpark Vzannacht Vokndelpark Vaznnacht V9ndelpark Vqnnacht V9ondelpark Vqannacht Vo9ndelpark Vaqnnacht
V0ndelpark Vsnnacht V0ondelpark Vsannacht Vo0ndelpark Vasnnacht Vlndelpark Vwnnacht Vlondelpark Vwannacht Volndelpark Vawnnacht
Vindelpark Vxnnacht Viondelpark Vxannacht Voindelpark Vaxnnacht Vonndelpark Vannnacht Vodelpark Vanacht Vodnelpark Vannacht
Vomdelpark Vamnacht Vomndelpark Vamnnacht Vonmdelpark Vanmnacht Vohdelpark Vahnacht Vohndelpark Vahnnacht Vonhdelpark Vanhnacht
Vojdelpark Vajnacht Vojndelpark Vajnnacht Vonjdelpark Vanjnacht Vobdelpark Vabnacht Vobndelpark Vabnnacht Vonbdelpark Vanbnacht
Vonddelpark Vonelpark Vonedlpark Vanancht Vonxelpark Vanmacht Vonxdelpark Vondxelpark Vannmacht
Voneelpark Vanhacht Vonedelpark Vondeelpark Vannhacht Vonfelpark Vanjacht Vonfdelpark Vondfelpark Vannjacht
Vonrelpark Vanbacht Vonrdelpark Vondrelpark Vannbacht Voncelpark Vannaacht Voncdelpark Vanncht Vondcelpark Vanncaht
Vonselpark Vannzcht Vonsdelpark Vannzacht Vondselpark Vannazcht Vannqcht Vondlpark Vannqacht Vondlepark Vannaqcht
Vondslpark Vannscht Vannsacht Vondeslpark Vannascht Vond3lpark Vannwcht Vond3elpark Vannwacht Vonde3lpark Vannawcht
Vondflpark Vannxcht Vannxacht Vondeflpark Vannaxcht Vondrlpark Vannaccht Vannaht Vonderlpark Vannahct
Vond4lpark VannafhtHOME
Popular Songs:
carnaval

ma'ak begad

nobodaddy

touch

just perfect

son tus ojos

fire (and des'ree)

days like that

whale

ce soir mon ange

lemonade

when all is said and done

ta livet som det faller seg

eden

eu posso sonhar

nunca nos rendimos

close to the edge

down

a que no te vas

sear me pale sun

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us