Acda En De Munnik
Waar Was Je Dan

Waar was je dan,
Toen ik je belde,
Je vertelde later,
Het was met vrienden in de stad,
D'r was nog wat,
Een feest en daar zou jij dan zijn geweest,

Wat deed je dan,
Toen je me hoorde,
Ik je stoorde,
In je spel van de vlinder in de nacht,
Je zei te zacht: ‘Niet doen, nu maar slapen',
En een zoen...

En ik weet dat ik je niet claimen zal,
Geen problemen zou gaan maken,
Als het moeilijk werd,
En ik weet dat ik je laten zou,
Je verlaten zou ik nooit,
Nooit,
Maar dat het moeilijk werd,
Zo moeilijk werd,
Wie verwachte dat nou ooit.

Maar waar bleef je dan,
Toen ik wachtte je verwachte in m'n bed,
Ik had de wekker nog gezet,
Omdat jij toch nog komen zou,
Maar waar bleef je nou,
Waar bleef je nou,
Waar bleef je nou.

Ik ga stuk hier,
En ik wacht maar,
En jij lacht maar ,
Alles goed,
Alles goed,
Ik ben er toch,
Ik ben toch bij je,
En we vrijen,
Alles goed.

Maar waar was je dan,
Toen ik je kuste,
Je uitgebluste ogen,
Je bezwete wangen kuste zacht,
Ik weet niet wat je dacht,
Maar wel wat ik nu denk,
En wat ik niet veel langer kan,
Liefde lieve lief,
Waar ben je dan,
Waar ben je dan,
Waar ben je dan,
Waar, waar ben je dan,
Waar ben je dan,
Waar.


Mirror lyrics:

Waar.
Waar ben je dan,
Waar, waar ben je dan,
Waar ben je dan,
Waar ben je dan,
Waar ben je dan,
Liefde lieve lief,
En wat ik niet veel langer kan,
Maar wel wat ik nu denk,
Ik weet niet wat je dacht,
Je bezwete wangen kuste zacht,
Je uitgebluste ogen,
Toen ik je kuste,
Maar waar was je dan,

Alles goed.
En we vrijen,
Ik ben toch bij je,
Ik ben er toch,
Alles goed,
Alles goed,
En jij lacht maar ,
En ik wacht maar,
Ik ga stuk hier,

Waar bleef je nou.
Waar bleef je nou,
Maar waar bleef je nou,
Omdat jij toch nog komen zou,
Ik had de wekker nog gezet,
Toen ik wachtte je verwachte in m'n bed,
Maar waar bleef je dan,

Wie verwachte dat nou ooit.
Zo moeilijk werd,
Maar dat het moeilijk werd,
Nooit,
Je verlaten zou ik nooit,
En ik weet dat ik je laten zou,
Als het moeilijk werd,
Geen problemen zou gaan maken,
En ik weet dat ik je niet claimen zal,

En een zoen...
Je zei te zacht: ‘Niet doen, nu maar slapen',
In je spel van de vlinder in de nacht,
Ik je stoorde,
Toen je me hoorde,
Wat deed je dan,

Een feest en daar zou jij dan zijn geweest,
D'r was nog wat,
Het was met vrienden in de stad,
Je vertelde later,
Toen ik je belde,
Waar was je dan,


Relevant Tags:
WWaar WWas JJe DDan aar as e an aWar aWs eJ aDn aaar aas ke xan aWaar aWas kJe xDan Waaar Waas Jke Dxan 3aar 3as ie ean
3Waar 3Was iJe eDan W3aar W3as Jie Dean daar das me fan dWaar dWas mJe fDan Wdaar Wdas Jme Dfan eaar eas ne ran eWaar eWas nJe rDan
Weaar Weas Jne Dran saar sas he can sWaar sWas hJe cDan Wsaar Wsas Jhe Dcan 2aar 2as ue san 2Waar 2Was uJe sDan W2aar W2as Jue Dsan
qaar qas Jee Daan qWaar qWas J Dn Wqaar Wqas Je Dna Js Dzn War Ws Jse Dzan Waar Wsa Jes Dazn Wzar Wzs J3 Dqn
Wzaar Wzas J3e Dqan Wazar Wazs Je3 Daqn Wqar Wqs Jf Dsn Jfe Waqar Waqs Jef Dasn Wsar Wss Jr Dwn Jre Dwan
Wasar Wass Jer Dawn Wwar Wws J4 DxnHOME
Popular Songs:
'til i said it to you

what you are

knock three times

pull me apart

don't say your love is killing me

time vs. necessity

harmonie sur la ville

heaven is a place on earth

min olen muistanut

the man's too strong

les vacances au bord de la mer

you didn't kiss me

florita del alma

broken string

olvdame

still standing up

blow away (for bill)

your bleeding heart

dokter dokter

jesus can't save me

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us